Elinizdeki kitap, hukuk fakültesi öğrencilerine, borçlar hukukunun temel prensiplerinin somut olaylara nasıl uygulanacağını göstermeyi hedeflemektedir. Kitap dört bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm belirli konuların şemalar yoluyla özetlenmesine ayrılmıştır.
İkinci bölümde Türk Borçlar Kanunu'nun genel hükümler kısmındaki temel konulara ilişkin on beş kurgusal olay ve bunların çözümleri yer almaktadır. Bu olayların her birinde mümkün olduğunca borçlar hukukunun genel teorisinin çeşitli konularına yer verilmeye gayret gösterilmiştir. Böylece öğrencilerimiz, edinmiş oldukları teorik bilgileri aynı olayın çözümü içinde kullanarak bunları birbirine bağlayabilecek, bu bilgilerin birbiriyle ilişkisini kurabilecektir. Olayların çözümlerinde teorik bilgiler dışında, önemli konulara ilişkin tartışmalı noktalara da yer verilmiştir. Bununla öğrencilerimizin tartışmalı konuya dikkatleri çekilerek, tartışmada benimsenecek görüşün, olayın çözümünü nasıl etkileyeceği gösterilmek istenmiştir.
Üçüncü bölümde çözülecek kurgusal olaylara, dördüncü bölümde ise incelenecek mahkeme kararlarına yer verilmiştir. Öğrencilerimizin kendi kendilerine çalışırken, kurgusal olaya ilişkin soruları veya incelenecek mahkeme kararını, çalışma kitapları ve kanun metninden de yararlanarak yazılı şekilde hazırlamaları ve pratik çalışma saatine bu yazılı çözümleri ile gelmeleri faydalı olacaktır. Bu yöntemi izleyen bir öğrenci, kendi vardığı sonuçla sınıfta varılan sonuç arasındaki farkları karşılaştırabilecek ve bu şekilde kendini geliştirebilecektir. İkinci bölümdeki çözümlü olayların da bu şekilde çalışılması daha faydalı olacaktır.
Önsöz'den
Birinci Bölüm
ŞEMALAR

İkinci Bölüm
ÇÖZÜLMÜŞ OLAYLAR

Üçüncü Bölüm
ÇÖZÜLECEK OLAYLAR

Dördüncü Bölüm
İNCELENECEK KARARLAR