"Bu çalışma kurumsal yönetim ilkelerinin 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'ndaki yansımalarını tespit etmeyi ve incelemeyi amaçlamaktadır. Uluslararası alanda "corporate governance" olarak bilinen kurumsal yönetim, ortaklıklara ilişkin bütün menfaat sahiplerinin çıkarlarını ideal bir düzeyde ve dengede korumaya yönelmiş bir ortaklık yönetim yaklaşımıdır. Bu yönetim anlayışının temel ilkeleri şeffaflık, hesap verebilirlik, sorumluluk ve adilliktir. Bu ilkeler temelinde etkili bir iç/dış denetim, topluma ve içinde bulunulan piyasalara karşı sorumlu bir yönetim anlayışı, zayıf durumda bulunan menfaat sahiplerinin çıkarlarının korunması, böylelikle ortaklık faaliyetleri çerçevesinde ortaya çıkan değerlerin arttırılması ve bu değerlerin hakkaniyete uygun olarak paylaşılması amaçlanmaktadır.
Şüphesiz Türk Ticaret Kanunu'nun şirketler hukukuna ilişkin hükümlerinin önemli bir kısmı kurumsal yönetim bakış açısı ile incelemeye tabi tutulabilir. Ancak bu denli kapsamlı bir incelemenin konunun soyutlaşmasına yol açacağı ve çalışmamızın amacını tehlikeye sokacağı düşüncesiyle, inceleme ve değerlendirmelerimizi kurumsal yönetimin somut olarak değerlendirilebilecek yansımalarına ilişkin hükümlerle sınırlı tutmayı gerekli gördük. Çalışmamıza esasen, 'bütün ortaklıklar açısından kurumsal yönetim yaklaşımının TK'daki yansımalarının incelenmesi' şeklinde bir genel çerçeve çizmiş olmamıza rağmen, ilgili konu genel itibari ile anonim ortaklık yapısı üzerinden ele alınmıştır. Ancak, gerek anonim ortaklıklara ilişkin hükümlerin diğer ortaklık türleri açısından da uygulanmasını öngören TK'daki atıflar, gerekse de diğer ortaklık türlerine özgü bazı durumlara dikkat çekme gerekliliği sebebiyle, çalışmamız kapsamında yer yer anonim ortaklık dışındaki şirket türleri ile ilgili belirleme ve değerlendirmelere de yer verilmiştir."
(Tanıtım Metni'nden)
Birinci Bölüm :Genel Olarak Kurumsal Yönetim

  I. Giriş
  II. Kurumsal Yönetimin Ortaya Çıkışı ve Gelişimi
  III. Kurumsal Yönetim Felsefesi ve İlkelerine Genel Bakış

   A. Kurumsal Yönetim Kavramı ve Felsefesi
   B. Kurumsal Yönetimin İlkeleri

  IV. Kurumsal Yönetimin Sağlaması Beklenen Faydalar
  V. "Compliance" ve Kurumsal Yönetim

İkinci Bölüm: Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri

  A. Genel Olarak
  B. SPK'nın Kurumsal Yönetime İlişkin Kanuni Yetkileri
  C. TK Kurumsal Yönetim İlkelerinin Halka Açık Ortaklıklara Uygulanması
  D. SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin Bağlayıcılığı
  E. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri

Üçüncü Bölüm: Türk Ticaret Kanunu'nda Kurumsal Yönetim İlkelerinin Yansımaları

  I. Giriş

   A. Türkiye'de 6102 Sayılı TK Öncesi Kurumsal Yönetim Yaklaşımı
   B. TK'nın Yapım Felsefesi ve Kurumsal Yönetim Yaklaşımı
   C. Kurumsal Yönetim Düzenlemelerinde Dikkate Alınan Kaynaklar
   D. TK'da Yapılan Değişikliklerin Kurumsal Yönetim Yaklaşımına Etkisi
   E. Türkiye'de Ortaklık Yapıları ve Kurumsal Yönetim

  II. Çeşitli Unsurlar Açısından Kurumsal Yönetim İlkelerinin Türk Ticaret Kanunu'ndaki Yansımaları

   A. Genel Olarak
   B. Pay Sahipleri Açısından
   C. Yönetim Organı Açısından
   D. Ortaklık Açısından
   E. Diğer Menfaat Sahipleri Açısından
   F. Denetim Açısından
   G. Bilgi Toplumu Hizmetleri

Dördüncü Bölüm: Sonuç