"Elinizdeki kitap, hukuk fakültesi öğrencilerine, borçlar hukukunun temel prensiplerinin somut olaylara nasıl uygulanacağını göstermeyi hedeflemektedir."
(Önsöz'den)

  Birinci Bölüm: ŞEMALAR
  • Şema 1: Borç İlişkisinin Kaynakları
  • Şema 2: Hukuki İşlemin Unsurları ve Hükümsüzlük Türleri
  • Şema 3: Kusura Dayanan Haksız Fiil Sorumluluğunun Şartları
  • Şema 4: Kusura Dayanmayan Sözleşme Dışı Sorumluluk Halleri
  • Şema 5: Sebepsiz Zenginleşmede İade Borcunun Kapsamı
  • Şema 6: Borcun İfa Zamanı
  • Şema 7: Sözleşmeyle Belirlenen Vade Türleri
  • Şema 8: İfa Etmeme Halleri (İfa Engelleri)
  • Şema 9: İmkânsızlığın Borçlar Hukukundaki Rolü
  • Şema 10: Borçlu Temerrüdünün Şartları
  • Şema 11: Borçlu Temerrüdünün Sonuçları
  • Şema 12: Borcun ve Borç İlişkisinin Sona Erme Halleri
  • Şema 13: Borç İlişkisinin Alacaklı / Borçlu Tarafında Birden Fazla Kişinin Bulunması
  • Şema 14: Borç İlişkilerinde Taraf Değişiklikleri

  İkinci Bölüm: ÇÖZÜLMÜŞ OLAYLAR

   I. Öneri / Öneriye Davet / Kabul / Sözleşmenin Kurulması / Yanılma / İfa İmkânsızlığı
   II. Sözleşmenin Kurulması / İrade Sakatlıkları / Culpa in Contrahendo / Önsözleşme / Alacağın Devri
   III. Şekil / Şekle Aykırılık / Hakkın Kötüye Kullanılması / Sebebi Gösterilmeyen Borç Tanıması
   IV. Beyaza İmza / Güven Teorisi / Hata Sebebiyle Sözleşmenin İptali / Alacağın Devri / İbra / Geciktirici Koşula Bağlı Tasarruf İşlemi
   V. Temsil / Temsilcinin Kendisiyle İşlem Yapması / Yetkisiz Temsil / Aldatma / Aşırı Yararlanma (Gabin) / Sözleşmenin İptali
   VI. İfa
   VII. Sözleşmenin Kurulması / Temsil / İrade Sakatlıkları / Ödemezlik Defi / Borçlu Temerrüdü / İmkânsızlık / İbra
   VIII. Borçlu Temerrüdü / Olumlu Zarar / Olumsuz Zarar
   IX. Seçimlik Borç / İmkânsızlık / Halefiyet / Alacağı Talep Etmeme Taahhüdü / Alacağın Devri / Takas / İfa Yerine Edim / İfa Uğruna Edim
   X. Haksız Fiil
   XI. Kusura Dayanan Haksız Fiil Sorumluluğu / Adam Çalıştıranın Sorumluluğu / İfa Yardımcısının Borca Aykırı Davranışından Sorumluluk / Yapı Malikinin Sorumluluğu / Zararın Belirlenmesinde Denkleştirme Sorunu
   XII. Kusura Dayanan Haksız Fiil Sorumluluğu / Zarar Görenin Kusuru / Cismani Zarar ve Ölüm Halinde Tazminatın Kapsamı / Zarardan Birden Fazla Kişinin Sorumluluğu / Karayolları Trafik Kanunu'ndan Doğan Sorumluluk
   XIII. Sebepsiz Zenginleşme / Muvazaalı (Danışıklı) İşlem / Tasarruf İşleminin Sebebe Bağlılığı / Sözleşmeden Dönmenin Etkisi
   XIV. Alacağın Devri / Borcun Üstlenilmesi
   XV. Ceza Koşulu / Ahlâka Aykırı Fiil / Hukuka veya Ahlâka Aykırı Amaçla Verilen Şeyin İadesi / Üçüncü Kişinin Fiilini Üstlenme

  Üçüncü Bölüm : ÇÖZÜLECEK OLAYLAR

   I. Sözleşmenin Kurulması / Önerinin ve Kabulün Geri Alınması / Saik Hatası / Aldatma / İşlem Temelinin Çökmesi / Şekil / Tahvil / Temsil Yetkisinin Geri Alınması
   II. Sözleşmenin Kurulması
   III. Öneriye Davet / Öneri / Yanılma / Aldatma / Temsil
   IV. Muvazaa / Şekil / Miktarda Yanılma / Korkutma / Alacağın Devri / Soyut Borç İkrarı / Culpa in Contrahendo
   V. Muvazaa / Alacağın Devri / Culpa in Contrahendo / Kusura Dayanan Haksız Fiil Sorumluluğu / Kusursuz Sorumluluk Halleri / Bedensel Bütünlüğün İhlalinde Tazminatın Kapsamı
   VI. Yanılma / İşlem Temelinin Çökmesi / Şekil / Şekle Aykırılık / Hakkın Kötüye Kullanılması / Alacağın Devri / İbra / Borçlu Temerrüdü / İmkânsızlık / Kusura Dayanan Haksız Fiil Sorumluluğu / Kusursuz Sorumluluk Halleri
   VII. Doğrudan Temsil / Dolaylı Temsil / Temsil Yetkisinin Geri Alınması / Yetkisiz Temsil / Sözleşme Tarafının Aldatması / Üçüncü Kişinin Aldatması / Aldatmanın Sözleşmeye Etkisi
   VIII. Temsil / İmkânsızlık / Ödemezlik Defi / Borçlu Temerrüdü / Yabancı Para Borcu / Alacaklı Temerrüdü / İfa Yardımcısının Fiilinden Sorumluluk / Sorumsuzluk Anlaşması / Genel İşlem Koşulları
   IX. Temsil / Temsil Yetkisinin Kapsamı / Temsil Yetkisinin Geri Alınması / Kusura Dayanan Haksız Fiil Sorumluluğu / Müterafik Kusur
   X. Genel İşlem Şartları / Muvazaa / Alacağın Devri / Borçlu Temerrüdü / Yabancı Para Borcunun İfası / İmkânsızlık / İfa Yardımcısının Fiilinden Sorumluluk / Edim Yükümlerinden Bağımsız Borç İlişkisi
   XI. Edim Türleri / İfa Yeri / Borçlu Temerrüdü / İmkânsızlık / Müteselsil Borçluluk / Halefiyet / Takas / Cezai Şart
   XII. İfa Zamanı / Ödemezlik Defi / Borçlu Temerrüdü
   XIII. Üçüncü Kişinin İfası / Alacağın Devri / Borca Katılma / Sebepsiz Zenginleşme
   XIV. İfa Yardımcısının Fiilinden Sorumluluk / İmkânsızlık / Beyaza İmza / İfa Yerine Edim / İfa Uğruna Edim
   XV. Şahsen İfa Zorunluluğu / Kısmi İfa / İbra / Değiştirme Sözleşmesi / Alacaklı Temerrüdü / İfa Yerine Edim / İfa Uğruna Edim / İfa Yardımcısının Fiilinden Sorumluluk / Üçüncü Kişiyi Koruyucu Etkili Sözleşme
   XVI. İmkânsızlık / Borçlu Temerrüdü / Yabancı Para Borcu / Alacağın Devri / Temsil / Yetkisiz Temsil / Kusura Dayanan Haksız Fiil Sorumluluğu / Adam Çalıştıranların Sorumluluğu / Bedensel Bütünlüğün İhlali Halide Tazminatın Kapsamı / Teselsül
   XVII. Üçüncü Kişi Yararına Sözleşme / Takas
   XVIII. Üçüncü Kişinin Fiilini Taahhüt
   XIX. Cezai Şart
   XX. Ölüm ve Bedensel Zararlarda Tazminatın Kapsamı / Kusursuz Sorumluluk Halleri / Yansıma Zarar / Haksız Fiillerde Zamanaşımı / Sebepsiz Zenginleşme / Müteselsil Borçluluk / Alacağın Devri
   XXI. Kusura Dayanan Haksız Fiil Sorumluluğu / Yapı Malikinin Sorumluluğu / Sebepsiz Zenginleşme / Müteselsil Borçluluk / Koşula Bağlı Borç
   XXII. Adam Çalıştıranların Sorumluluğu / Hakkaniyet Sorumluluğu / Yapı Malikinin Sorumluluğu / Hayvan Bulunduranın Sorumluluğu / Ölüm ve Bedensel Zarar
   XXIII. Kusura Dayanan Haksız Fiil Sorumluluğu / Adam Çalıştıranların Sorumluluğu / Ayırt Etme Gücünden Geçici Olarak Yoksunluk / Hayvan Bulunduranın Sorumluluğu / Hatır Taşıması / Bedensel Zarar / Sebepsiz Zenginleşme
   XXIV. Karayolları Trafik Kanunu'na Göre Sorumluluk

  Dördüncü Bölüm: İNCELENECEK KARARLAR

   I. İrade Sakatlıkları / Sözleşmenin İptali
   II. Gabin
   III. Şekle Aykırılık / Hakkın Kötüye Kullanılması
   IV. Temsil Yetkisinin Kötüye Kullanılması
   V. Hukuka Aykırı Fiil / Haksız Fiilin Şartları
   VI. Hukuka Aykırı Fiil
   VII. Hukuka Aykırılık
   VIII. Haksız Fiil / Uygun Nedensellik Bağı / Hukuka Aykırılık Bağı
   IX. Haksız Fiil / Hukuka Aykırılık Unsuru / Manevi Tazminat
   X. Zorunluluk Hali / Fedakârlığın Denkleştirilmesi / Vekâletsiz İş Görme
   XI. Manevi Tazminat / Doğrudan Zarar / Yansıma Zarar
   XII. Manevi Tazminat
   XIII. Tıbbi Müdahaleye Rıza / Birlikte (Müterafik) Kusur
   XIV. Adam Çalıştıranın Sorumluluğu / Zararın Belirlenmesi
   XV. Adam Çalıştıranın Sorumluluğu
   XVI. Hayvan Bulunduranın Sorumluluğu
   XVII. Yapı Malikinin Sorumluluğu
   XVIII. Ev Başkanının Sorumluluğu
   XIX. Sözleşmede Kararlaştırılan Edimi Aşan İfalarda İade Talebinin Hukuki Sebebi: Sözleşme / Sebepsiz Zenginleşme
   XX. Faiz
   XXI. Sözleşmeyle Kararlaştırılan Temerrüt Faizi Oranının Sınırı
   XXII. Karşılıklı Borç Yükleyen Sözleşmelerde Borçlu Temerrüdünün Sonuçları
   XXIII. Olumlu Zarar / Olumsuz Zarar
   XIV. Güven Sorumluluğu / Tüketici Sözleşmelerinde Haksız Şart
   XV. Üçüncü Kişiyi Koruyucu Etkili Sözleşme
   XVI. Ceza Koşulu