"Diese Arbeit vergleicht das österreichische Konzernrecht und das Recht der Gesellschaftengruppe nach dem neuen türkischen HGB. Dabei wird auch den konzernrechtlichen Vorgaben bzw Grundsätzen des Europarechts besondere Beachtung geschenkt.
Das Konzernrecht weist in Österreich und in der Türkei eine unterschiedliche Regelungsdichte auf. Während die Türkei mit einem neuen Handelsgesetzbuch das Konzernrecht, wenn auch nur teilweise kodifiziert hat, befindet sich das österreichische Konzernrecht im Wesentlichen auf dem Stand des deutschen Aktienrechts von 1937. Der österreichische Gesetzgeber hat bis jetzt neben einer Konzerndefinition in § 15 AktG und einigen wenigen, auf unterschiedliche Regelungsmaterien verstreuten Bestimmungen nur das Konzern¬bilanz¬recht durchnormiert. Auch auf der Ebene der Europaischen Union unterblieb trotz aller Bestrebungen der Kommission bislang eine Angleichung des Konzernrechts. Trotzdem hat das Richtlinienrecht das Konzernrecht der Mitgliedstaaten sowie die konzernrechtlichen Bestimmungen des neuen türkischen HGB wesentlich beeinflusst.
Die Arbeit gliedert sich in fünf Hauptteile. Der erste Teil enthalt eine systematische Darstellung des Konzernrechts im Allgemeinen, ohne dabei auf die jeweiligen Besonderheiten beider Staaten einzugehen. Im zweiten Teil wird das österreichische Konzernrecht untersucht. Das neue Recht der Gesellschaftengruppe nach dem neuen THGB wird im dritten Kapitel behandelt. Der vierte Teil widmet sich den konzernrechtlich rele¬vanten Vorgaben und Grundsätzen des Europarechts, wobei ein umfassender Blick auf die bisherigen Bestre¬bungen der EU zur Rechtsangleichung auf der Ebene des Konzernrechts gegeben wird. Schließlich folgt im letzten Teil eine Gegenüberstellung und kritische Würdigung des bestehenden bzw bevorstehenden Konzernrechts Öster¬reichs bzw der Türkei."
(Arka Kapak'tan)
Kitap Başlığı:
Konzern / Şirketler Topluluğu Avusturya

Kitap Başlığı:
Konzern / Şirketler Topluluğu Avusturya - Türkiye - Avrupa TopluluğuHukuki Bir Karşılaştırma

Yazar: Yrd. Doç. Dr. Cafer Eminoğlu

Anahtar Kelimeler: Şirketler Topluluğu Hukuku, Avusturya Konzern Hukuku, Avrupa Birliği Şirket Grupları Hukuku, Güvenden Doğan Sorumluluk, Hakim Şirketin Sorumluluğu, Hakimiyet sözleşmeleri, Teşebbüs

Bu çalışma, Avusturya ve Türkiye'nin şirketler topluluğuna ilişkin hükümlerini şirketler hukuku bakış açısıyla karşılaştırma amacını taşımaktadır. Bu karşılaştırma yapılırken konuya ilişkin Avrupa Birliği mevzuatı ve çalışmaları da göz önünde bulundurulmuştur.

Bu çalışma ile cevaplanmaya çalışılan sorulardan özellikle ikisi ön plana çıkmaktadır. Avusturya şirketler hukuku bakış açısıyla sorulan ilk soru, Türkiye'nin yeni şirketler topluluğu hukukunun, Avusturya'nın "konzern" hukukunun gelişimine ne ölçüde katkı sağlayabileceğine yöneliktir. Bu husus özellikle TTK'nın şirketler topluluğuna ilişkin özgün düzenleme ve müesseseleri üzerinden incelenmeye çalışılmıştır. Diğer soru ise Türk şirketler hukuku bakış açısıyla sorulmakta ve Türk kanun koyucusunun şirketler topluluğu hukukunu düzenlemekte acele davranıp davranmadığı sorgulanmaktadır. Bu kapsamda, şirketler topluluğuna ilişkin karmaşık koruyucu mekanizmalar ihdas etmek yerine, Avusturya'da olduğu gibi, şirketler topluluğu yapısının sadece tanınmasının yeterli ve hukuk politikası açısından daha doğru olup olmayacağı hususları sorgulanmaktadır.

Toplamda beş bölümden oluşan bu çalışmanın ilk bölümünde şirketler topluluğu yapısı, karşılaştırılan iki ülkenin hukuk sistemlerinden bağımsız olarak ve genel bir bakış açısı ile incelenmektedir. Çalışmanın ikinci bölümünde Avusturya "konzern" hukuku ele alınmıştır. Üçüncü bölümde TTK'nın şirketler topluluğuna ilişkin hükümleri inceleme konusu yapılmıştır. Bölüm kapsamında öncelikle TTK'ya ve içerdiği bazı yeniliklere genel olarak değinilmiş ve şirketler topluluğunun düzenlenme ihtiyacına yönelik nedenler irdelenmiştir. Ardından, Türkiye'de topluluk yapıları oluşturmanın nedenlerine ve Türkiye'deki şirket topluluklarının kendine has niteliklerine, hakimiyetin kurulmasına olanak sağlayan mekanizmalara, tam hâkimiyet, sözleşmesel şirketler topluluğu, uluslararası topluluk yapıları ve topluluk yapılarında güvenden doğan sorumluluk gibi hususlarda değinilmiştir. Çalışmanın dördüncü bölümü Avrupa Birliği'nin, Avusturya ve Türkiye için önemli olan şirketler topluluğuna ilişkin hukuki metinleri, yeknesak bir düzenlemeye ilişkin çabaları ve bu çabaların her iki ülke mevzuatlarına olan etkileri ele alınmıştır.

Çalışmanın son bölümünde her iki ülkenin ilgili düzenlemeleri daha somut bir şekilde ve eleştirel bir bakış açısıyla ele alınmaktadır. Bu son bölüm kapsamında Avusturya Konzern hukukunun gelişme ihtiyacı konzern yapılarına ilişkin problem alanları üzerinden ele alınmış ve bazı çözüm önerileri sunulmuştur. Bunun yanında son olarak TTK'nın şirketler topluluğuna ilişkin hükümleri çerçevesinde öngörülen müesseseler, ortaya çıkması muhtemel sorunlar üzerinden değerlendirilmiş ve çeşitli öneriler sunulmuştur.