İcra hukukunda borçlunun borcunu ödemediği durumda alacaklının alacağına kavuşması esastır. Bu amaçla borçlunun malları haczedilir ve satılır. Bu işlemlerin alacaklıların alacağına kavuşması için yapılması borçlunun yaşamını devam ettirmeye yönelik anayasal teminat altına alınan, evrensel hukuk tarafından da kabul edilen haklarının dikkate alınmayacağı anlamına gelmez. Borçlunun malı paraya çevrilirken malın haraç mezat satılmamasında başta borçlu olmak üzere alacaklıların da menfaati bulunur. Bilhassa mal ile temin edilen rüçhanlı alacağın karşılanması gerekmektedir. Karşılama prensibi ilgililerine bu hukuki korumayı sağlayan bir ilkedir. İİK m. 115, 117, 129, 243 başta olmak üzere karşılama prensibinin unsurlarıyla ilgili düzenlemeler bulunmaktadır. Bu çalışmada unsurları, istisnaları, uygulama bulduğu alanların neler olduğu, nasıl uygulandığı yönü ile karşılama prensibi ele alınmıştır.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ
BİRİNCİ BÖLÜM
KARŞILAMA PRENSİBİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER
§ 1. ORTAYA ÇIKIŞI VE TARİHSEL GELİŞMELER
§ 2. KARŞILAMA PRENSİBİNİN ANLAMI VE TANIMI
I. ANLAMI
II. TANIMI
§ 3. PRENSİBİN AMACI
§ 4. PRENSİBİN HUKUKİ NİTELİĞİ

İKİNCİ BÖLÜM
KARŞILAMA PRENSİBİ KURALLARI
§ 5. PARAYA ÇEVİRME VE PAYLAŞTIRMA MASRAFLARININ KARŞILANMASI
§ 6. MALIN TAHMİN EDİLEN DEĞERİNİN YÜZDE ELLİSİNİ BULMASI
§ 7. RÜÇHANLI ALACAKLARIN KARŞILANMASI
§ 8. ALTIN VE GÜMÜŞ EŞYANIN MADEN DEĞERİNİN ALTINDA SATILMAMASI
§ 9. İHALE ALICISININ EVVELKİ TEKLİFTEN DAHA AŞAĞI FİYATI TEKLİF EDEMEMESİ
§ 10. HALİNE MÜNASİP TUTARIN KARŞILANMASI
§ 11. KARŞILAMA PRENSİBİ UNSURLARININ BİRLİKTE UYGULANMASI

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
AÇIK ARTIRMA İLE SATIŞ DIŞINDA KARŞILAMA PRENSİBİNİN UYGULANMASI
§ 12. PAZARLIK SURETİYLE SATIŞ
I. GENEL OLARAK
II. BORSADA VE PİYASADA FİYATI BULUNAN KIYMETLİ EVRAK VEYA DİĞER MALLARA PİYASADA GEÇERLİ FİYATIN TEKLİF EDİLMESİ
III. ALTIN VE GÜMÜŞ EŞYAYA MADEN DEĞERİNİN TEKLİF EDİLMESİ
IV. MALIN TAHMİN EDİLEN DEĞERİNİN KANUNUN BELİRLEDİĞİ TUTARIN ALTINDA OLMASI
§ 13. BORÇLUYA SATIŞ YETKİSİ VERİLMESİ

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
KARŞILAMA PRENSİBİNİN UYGULAMA BULMADIĞI DURUMLAR
§ 14. İLGİLİLERİN TAMAMININ KURALIN UYGULANMAMASINI İSTEMELERİ
I. AÇIK ARTIRMA SURETİYLE SATIŞTA
II. PAZARLIK SURETİYLE SATIŞTA
§ 15. MALIN KIYMETİNİN HIZLA DÜŞMESİ VE MUHAFAZA MASRAFLARININ OLDUKÇA YÜKSEK OLMASI

BEŞİNCİ BÖLÜM
KARŞILAMA PRENSİBİNE AYKIRILIK
§ 16. KARŞILAMA PRENSİBİNE UYGUN TEKLİF VERİLMEMESİ
§ 17. KARŞILAMA PRENSİBİNE AYKIRI SATIŞ YAPILMASI

ALTINCI BÖLÜM
KARŞILAMA PRENSİBİ VE ÖZEL ALANLAR
§ 18. İFLAS HUKUKUNDA
§ 19. KONKORDATODA
§ 20. ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİNDE
§ 21. 6183 SAYILI KANUNDA
SONUÇ

KAYNAKLAR