İcra ve İflas Hukuku Temel Bilgiler kitabının on sekizinci basısının kısa sürede tükenmiş olması sebebiyle bir yıl içinde on dokuzuncu basıyı yapıyoruz. Bu basıda, özellikle geçen basıdan bugüne kadar mevzuatta yapılan diğer değişiklikler kitaba yansıtılmış ve geçen basıda gözden kaçan hususlar da düzeltilmiştir.(ÖNSÖZDEN)

İÇİNDEKİLER

GENEL BİBLİYOGRAFYA

BİRİNCİ KİTAP
İCRA HUKUKU

BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL BİLGİ
§ 1. İCRA HUKUKU HAKKINDA GENEL BİLGİLER

§ 2. İCRA ORGANLARI (İCRA TEŞKİLATI)

§ 3. ŞİKAYET (m. 16-18, 22)

§ 4. İCRA HARÇ VE GİDERLERİ

§ 5. TEBLİGAT, SÜRELER, TATİL VE TALİK HALLERİ

§ 6. İCRA TAKİBİNİN TARAFLARI

İKİNCİ BÖLÜM
İLAMSIZ İCRA
§ 7. GENEL HACİZ YOLU İLE TAKİP TALEBİ

§ 8. ÖDEME EMRİ VE ÖDEME EMRİNE İTİRAZ

§ 9. İTİRAZIN HÜKÜMDEN DÜŞÜRÜLMESİ

§ 10. MENFİ TESPİT VE İSTİRDAT DAVASI (m. 72)

§ 11. İCRA TAKİBİNİN İPTAL VE TALİKİ (m. 71)

§ 12. MAL BEYANI (m. 74-77)

§ 13. HACİZ (m. 78-95)

§ 14. BORCUN TAKSİTLE ÖDENMESİ

§ 15. SATIŞ (PARAYA ÇEVİRME) (m. 106-137)

§ 16. PARALARIN PAYLAŞTIRILMASI (ÖDENMESİ) (m. 138-144/a)

§ 17. BORÇ ÖDEMEDEN ACİZ BELGESİ (ACİZ VESİKASI) (m. 143)

§ 18. ABONELİK SÖZLEŞMELERİNDEN KAYNAKLANAN PARA ALACAKLARINA İLİŞKİN TAKİP

§ 19. KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ HACİZ YOLU İLE TAKİP (m. 167-170/b)

§ 20. KİRALANAN TAŞINMAZLARIN TAHLİYESİ (m. 269-276)

§ 21. İLAMLI İCRA (m. 24-41)

§ 22. REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP (m. 145-153)

§ 23. İHTİYATİ HACİZ (m. 257-268)

İKİNCİ KİTAP
İFLAS VE KONKORDATO

BİRİNCİ BÖLÜM
İFLAS HUKUKU
§ 1. İFLAS HUKUKU HAKKINDA GENEL BİLGİLER

4§ 2. İFLAS ORGANLARI

§ 3. İFLAS SEBEPLERİ

§ 4. İFLAS TALEBİ VE İFLAS DAVASI

§ 5. İFLASIN HUKUKİ SONUÇLARI (m. 184-207)

§ 6. İCRA TAKİBİNİN TARAFLARI

İKİNCİ BÖLÜM
KONKORDATO
§ 7. KONKORDATO HAKKINDA GENEL BİLGİLER

§ 8. ADİ KONKORDATO
(İFLAS DIŞI KONKORDATO) (m. 285-308/h)

§ 9. İFLAS İÇİ (İFLASTAN SONRA) KONKORDATO (m. 309)

§ 10. MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
SERMAYE ŞİRKETLERİ VE KOOPERATİFLERİN UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRILMASI
§ 11. GENEL BİLGİLER

§ 12. YENİDEN YAPILANDIRMA PROJESİNİN HAZIRLANMASI

§ 13. YENİDEN YAPILANDIRMA PROJESİNİN MÜZAKERESİ VE İNCELEME

§ 14. PROJENİN TASDİKİ KARARININ SONUÇLARI, FESİH, PROJENİN TADİL VE İHLALİ (m. 309/r)

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İPTAL DAVALARI
§ 15. GENEL OLARAK

§ 16. İPTALE TABİ TASARRUFLAR (m. 278-280)

§ 17. İPTAL DAVASINDA YARGILAMA

§ 18. İPTAL DAVASININ SONUÇLARI (m. 283)

BEŞİNCİ BÖLÜM
İCRA ve İFLAS SUÇLARI
§ 19. GENEL OLARAK

§ 20. İCRA SUÇLARININ GENEL ÖZELLİKLERİ

§ 21. YARGILAMA