Herbert Lionel Adolphus Hart, 1961 yılında Hukuk Kavramı (The Concept of Law) isimli bir kitap yazar ve bu tarihten sonra İngilizce literatürde kaleme alınan hukuk felsefesi, hatta hukuk sosyolojisi metinlerinin hemen hemen tümü, bir şekilde ondan bahseder. Bu anlamda bir dönüm noktasını, "opus magnum"u simgeleyen kitabın, hukuk düşüncesini derin izler bırakarak etkilediğine kuşku yoktur.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ
I. Hukukun Tanımı veya Tanımlanamayışı
A. Kavramsal Analiz
B. Betimleyici Sosyolojik Yaklaşım

II-Austin Eleştirisi
A. Austin'in Hukuk Kurgusu
1. Egemen
2. Buyruk
B. Austin'den Hart'a Doğru
C. Hart'ın Austin Eleştirisi
1. Buyruklarla İlgili Aksaklıklar
2. Egemenle İlgili Aksaklıklar

III-Kurallar Sistemi Olarak Hukuk
A. Bir Hukuk Sisteminin Varlığı
B. Yükümlülük Kavramı
1. 'Yükümlü Olmak' ve 'Bir Yükümlülüğü Bulunmak' Ayrımı
2. Dışsal ve İçsel Bakış Açısı Ayrımı
C. Birincil ve İkincil Kuralların Birliği Olarak Hukuk
1. Birincil Kurallar Rejiminden İkincil Kurallara Doğru
2. İkincil Kurallar
3. İndirgemecilik: Ödev Yükleyen ve Yetki Veren Kurallar Ayrımı
D. Kuralların Uygulanması
1. Açık Metin Kavramı
2. Yargıcın Takdir Yetkisi
3. Kural Kuşkuculuğu

IV- Hukuk ve Ahlak İlişkisi
A. Hukuk ve Konvansiyonel Ahlak
1. Hukuk ile Ahlakın Kesişme Noktası: Adalet
2. Hukuki ve Ahlaki Yükümlülük Doğuran Kurallar
B. Hart'ın Doğal Hukuk Eleştirisi
1. Hart'ın Klasik Doğal Hukuk Eleştirisi
2. Doğal Hukukun Asgari Kapsamı
C. Hukuki Geçerlilik ve Ahlaki Değerler
1. Hukuksal Pozitivizm
2. Ahlakın Hukuku Etkileme Yolları

V- Uluslararası Hukuk

SONUÇ

KAYNAKÇA