Bu çalışmada ele aldığımız ipotekli taşınmazın değerinin korunmasına yönelik Türk Medeni Kanunu'nda yer alan düzenlemelerin bugüne kadar öğretide kapsamlı bir incelemeye konu edilmediği görülmektedir. Bu eksikliği gidermek amacıyla çıktığımız yolda konuyla bağlantısından ötürü ipotek hakkının taşınmaz bakımından kapsamına ilişkin de detaylı bir incelemeye çalışmada yer verdik. Ortaya koyduğumuz bu eserden öğreti ve uygulamada faydalanılması temennimizdir.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ

§1. TAŞINMAZ REHNİNDE GÜVENCE VE GÜVENCENİN KORUNMASININ TAŞINMAZ REHNİNE HAKİM OLAN İLKELERLE İLİŞKİSİ
I. İPOTEK HAKKININ HUKUK DÜZENİ İÇERİSİNDEKİ YERİ
A. Genel Olarak
B. Dayandığı Hukuk Dalına Göre
C. İleri Sürülebileceği Çevreye Göre
D. Konusuna ve Başkasına Devredilebilip Devredilemeyeceğine Göre
E. Sağladığı Yetkinin İçeriğine Göre
F. Kullanma Yetkisine Sahip Olan Kişiye Göre
G. Hak Sahibinin Belirlenmesine Göre
II. GÜVENCE KONUSUNUN DEĞERİNİN KORUNMASININ TAŞINMAZ REHNİNE HAKİM OLAN İLKELERLE İLİŞKİSİ
A. Genel Olarak
B. Kamuya Açıklık ve Tescil İlkesi
C. Belirlilik İlkesi
D. Fer'ilik İlkesi
E. Sebebe Bağlılık İlkesi
F. Sabit Dereceler ve Eskinin Önceliği İlkeleri
G. İkame İlkesi
III. SÖZLEŞMEDEN DOĞAN İPOTEK HAKKININ KURULMASI
A. Birinci Aşama: Temel Borç İlişkisi
B. İkinci Aşama: İpotek Sözleşmesi
C. Üçüncü Aşama: İpotek Hakkının Tescili

§2. İPOTEKLİ TAŞINMAZDA GÜVENCEYİ OLUŞTURAN DEĞERLERİN KAPSAMI
I. GÜVENCE KAVRAMI
II. GÜVENCENİN KAPSAMININ BELİRLENMESİ
A. Genel Olarak
B. İpotek Hakkının Sağladığı Güvencenin Taşınmaz Bakımından Kapsamının Belirlenmesi

§3. SÖZLEŞMEDEN DOĞAN İPOTEK HAKKINDA GÜVENCEYİ OLUŞTURAN TAŞINMAZIN DEĞERİNİN KORUNMASI
I. GÜVENCEYİ OLUŞTURAN TAŞINMAZIN DEĞERİNDEKİ DEĞİŞİM
A. Ekonomik Düzlemde İpotek Hakkı ve Değer Kavramına Genel Bir Bakış
B. Taşınmaz Değerinin Tespiti
C. Taşınmaz Değerindeki Değişim
II. ROMA HUKUKU'NDA REAL TEMİNAT TÜRLERİ VE TEMİNAT KONUSU TAŞINMAZDA MEYDANA GELEN DEĞER DÜŞMESİ KARŞISINDA ALACAKLININ KORUNMASI
A. Genel Olarak
B. Fiducia
C. Pignus DatumHypotheca (Pignus Conventum)
III. İPOTEK HAKKININ KONUSUNU TEŞKİL EDEN TAŞINMAZIN DEĞERİNDEKİ DÜŞÜŞ KARŞISINDA İPOTEK ALACAKLISININ ÖNLEM ALMA YETKİSİ
A. Terim Sorunu
B. Mukayeseli Hukukta İpotek Alacaklısına Tanınan Koruyucu Yetkilere Genel Bir Bakış
C. Koruyucu Yetkilerin Diğer Bazı Ayni Teminat Türlerindeki Benzer Düzenlemelerle Karşılaştırılması
IV. TAŞINMAZIN DEĞERİNİN DÜŞTÜĞÜ YA DA DÜŞME TEHLİKESİNİN BULUNDUĞU DURUMLARDA İPOTEK ALACAKLISINA TANINAN KORUYUCU YETKİLER VE TESCİLE TABİ OLMADAN DOĞAN KANUNİ REHİN HAKLARI
A. Genel Olarak
B. Taşınmaz Değerinin Düşmesine Karşı İpotek Alacaklısının Sahip Olduğu Hukuki İmkanlar
V. İPOTEĞE İLİŞKİN BAZI ÖZEL DURUMLARDA TAŞINMAZDAKİ DEĞER DÜŞMESİNE KARŞI ALACAKLININ SAHİP OLDUĞU KORUYUCU YETKİLER
A. Aynı Alacak İçin Birden Fazla Taşınmaz Üzerinde İpotek
B. Malik Lehine İpotek
C. Üçüncü Kişi İpoteği
D. Anapara ve Üst Sınır İpoteği
SONUÇ

KAYNAKÇA