2011 tarihli Türk Ticaret Kanunu'nun Sigorta Hukuku başlıklı Altıncı Kitabı hakkında şu ana kadar yayınlanmış bir şerh bulunmamaktadır. Bu alandaki boşluğu doldurmaya yönelik bir adımın yararlı olacağı inancındayız.Amacımız TTK içinde yer alan sigorta sözleşmesine ilişkin hükümlerin daha iyi anlaşılmasını sağlamak ve gerek uygulamacılara gerek akademik çalışma yapanlara bu hükümler hakkındaki görüşlerimizi aktarabilmektir.(ÖNSÖZDEN) İÇİNDEKİLER A) Sigorta sözleşmesi  I. Temel kavramlar 1. Tanım (TTK m.1401) 2. Karşılıklı sigorta (TTK m.1402) 3. Reasürans (TTK m.1403) 4. Geçerli olmayan sigorta (TTK m.1404) II. Hükümler 1. Sözleşmenin yapılması sırasında susma(TTK m.1405) 2. Temsil a) Genel olarak(TTK m.1406) b) Talimat bulunmaması(TTK m.1407) 3. Sigorta menfaatinin yokluğu(TTK m.1408) 4. Sigortanın kapsamı(TTK m.1409) 5. Sigorta süresi(TTK m.1410) 6. Sigorta dönemi(TTK m.1411) 7. Sigorta ettiren dışındakilerin bilgisi ve davranışı(TTK m.1412) 8. Fesih ve cayma a) Olağanüstü durumlarda fesih(TTK m.1413) b) Sigorta priminin artırılmasında fesih(TTK m.1414) c) Kısmi fesih ve cayma(TTK m.1415) 9. Tebliğler ve bildirimler(TTK m.1416) 10. Olağanüstü durumlar a) Tarafların aczi, takibin semeresiz kalması (TTK m.1417) b) Sigortacının iflası(TTK m.1418) 11. Prim iadesi(TTK m.1419) 12. Zamanaşımı(TTK m.1420) III. Tarafların borç ve yükümlülükleri 1. Sigortacının borç ve yükümlülükleri a) Rizikoyu taşıma yükümlülüğü aa) Genel olarak(TTK m.1421) bb) İmkansızlık(TTK m.1422) b) Aydınlatma yükümlülüğü(TTK m.1423) c) Sigorta poliçesi verme yükümlülüğü aa) Genel olarak(TTK m.1424) bb) İçerik(TTK m.1425) d) Giderleri ödeme borcu(TTK m.1426) e) Tazminat ödeme borcu aa) Genel olarak(TTK m.1427) bb) Kısmi tazminat ödemeleri(TTK m.1428) cc) Rizikonun gerçekleşmesinde kusur(TTK m.1429) 2. Sigorta ettirenin borç ve yükümlülükleri a) Prim ödeme borcu aa) Genel olarak(TTK m.1430) bb) Ödeme zamanı(TTK m.1431) cc) Ödeme yeri(TTK m.1432) dd) Primin indirilmesi(TTK m.1433) ee) Temerrüt(TTK m.1434) b) Beyan yükümlülüğü aa) Sözleşmenin yapılmasında aaa) Genel olarak (TTK m.1435) bbb) Yazılı sorular (TTK m.1436) ccc) Bağlantı (TTK m.1437) ddd) Sigortacı tarafından gerçek durumun bilinmesi (TTK m.1438) eee) Yaptırım (TTK m.1439) fff) Caymanın şekli ve süresi (TTK m.1440) ggg) Caymanın hükümleri (TTK m.1441) hhh) Cayma hakkının düşmesi (TTK m.1442) bb) Teklifin yapılması ile kabulü arasındaki değişiklikleri beyan yükümlülüğü (TTK m.1443) cc) Sözleşme süresi içinde aaa) Genel olarak (TTK m.1444) bbb) Sigortacının hakları (TTK m.1445) dd) Riziko gerçekleştiğinde (TTK m.1446) c) Bilgi verme ve araştırma yapılmasına izin verme yükümlülüğü (TTK m.1447) d) Zararı önleme, azaltma ve sigortacının rücu haklarını koruma yükümlülüğü (TTK m.1448) e) Sözleşmede öngörülen yükümlülüklerin ihlali (TTK m.1449) B) Kanun hükümlerinin uygulama alanı(TTK m.1450) C) Sigorta sözleşmeleri hakkında uygulanacak hükümler(TTK m.1451) D) Koruyucu hükümler(TTK m.1452) KAVRAM DİZİNİ