İÇİNDEKİLER
BİRİNCİ KiSiM
GİRİŞ
Birinci Bölüm
Ceza Muhakemesinin Ana Yapısı
i. GENEL OLARAK
ii. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN KAYNAKLARi
iii. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN UYGULAMA ALANi
A. Zaman Bakımından Uygulama Alanı
B. Yer Bakımından Uygulama Alanı
C. Kişi Bakımından Uygulama Alanı
İkinci Bölüm
Ceza Muhakemesinin
Temel İlkeleri
i. DAVASiZ YARGiLAMA OLMAZ İLKESİ
ii. CEZA DAVASiNiN KAMUSALLiĞi İLKESİ
iii. MADDİ GERÇEĞİN ARAŞTiRiLMASi İLKESİ
iV. ŞÜPHEDEN SANiK YARARLANiR İLKESİ
V. DOĞRUDANLiK İLKESİ
Vi. SÖZLÜLÜK - YAZiLiLiK İLKESİ
Vii. ALENİLİK İLKESİ
Viii. KAMU DAVASiNiN MECBURİLİĞİ İLKESİ
Üçüncü Bölüm
Ceza Mahkemelerinin
Yargılama Yetkisi
i. GENEL OLARAK
ii. TÜRLERİ
A. Madde Bakımından Yetki
B. Yer Bakımından Yetki
C. Kişi Bakımından Yetki
Dördüncü Bölüm
Ceza Muhakemesinin Konusu
i. GENEL OLARAK
ii. CEZA DAVASi
iii. BAĞLANTiLi UYUŞMAZLiKLAR
A. Genel Olarak
B. Türleri
C. Sonuçları
Beşinci Bölüm
Ceza Muhakemesi Koşulları
(= Şartları)
i. GENEL OLARAK
ii. TÜRLERİ
A. Dava Koşulları
B. Yargılama Koşulları
iii. CEZA MUHAKEMESİ KOŞULLARiNiN KARŞiLAŞTiRiLMASi
iV. MUHAKEME KOŞULLARiNiN SONUÇLARi
Altıncı Bölüm
Ceza Muhakemesi
İşlemleri ve Süreler
i. CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİ
A. Genel Olarak
B. Türleri
C. Muhakeme İşlemlerindeki Hukuka Aykırılıklar
ii. CEZA MUHAKEMESİNDE SÜRELER
A. Sürelerin Türleri ve Hesaplanması
B. Eski Hale Getirme
C. Adli Tatil
D. Tebligat
İkinci Kısım
CEZA MUHAKEMESİNİN
ÖZNELERİ (= SÜJELERİ)
Birinci Bölüm
Muhakeme Makamları
i. GENEL OLARAK
A. İtham Sistemi
B. Tahkik Sistemi
C. İşbirliği Sistemi
ii. İDDİA MAKAMi = KAMUSAL VE BİREYSEL İDDİA
A. Genel Olarak
B. Savcı
C. Katılan (= Müdahil)
1. Genel Olarak
2. Koşulları
3. Usul
4. Katılanın Hakları
5. Katılmanın Davaya Etkisi
iii. SAVUNMA MAKAMi = BİREYSEL VE KAMUSAL SAVUNMA
A. Genel Olarak
B. Bireysel Savunma
C. Kamusal (= Teknik) Savunma: Müdafi
iV. YARGiLAMA MAKAMi = YARGiÇLiK VE MAHKEME
A. Yargıç
B. Mahkeme
5. Askeri Mahkemeler
İkinci Bölüm
Diğer Özneler (= Süjeler)
i. KOLLUK (= ZABiTA)
A. Genel Olarak
B. Görevleri
ii. MAĞDUR VE ŞİKÂYETÇİ
A. Genel Olarak
B. Mağdur ile Şikâyetçinin Hakları
C. Mağdur ile Şikâyetçinin Dinlenmesi
Üçüncü Kısım
CEZA MUHAKEMESİNDE
İSPAT
Birinci Bölüm
İspat Kavramı ve Araçları
i. GENEL OLARAK
ii. KANiT TÜRLERİ
A. Beyan Kanıtları
B. Belge Kanıtları
C. Belirtiler
İkinci Bölüm
Kanıtlara Ulaşma ve
Onları İnceleme
i. KANiTLARiN TOPLANMASi
A. Genel Olarak
B. Zorla Getirme
C. Gözlem Altına Alma
D. Beden Muayenesi ve Vücuttan Örnek Alınması
E. Moleküler Genetik İnceleme
F. Fizik Kimliğin Tespiti
G. Keşif
H. Yer Gösterme
i. Teşhis
J. Ölünün Kimliğini Belirleme ve Adli Muayene
K. Otopsi
L. Zehirlenme Şüphesi Üzerine Yapılacak İşlem
ii. KANiTLARiN ORTAYA KONULMASi VE TARTiŞiLMASi
iii. KANiTLARiN DEĞERLENDİRİLMESİ
A. Genel Olarak
B. Bilirkişi Mütalaası
Üçüncü Bölüm
Kanıt Yasakları
i. GENEL OLARAK
ii. TÜRLERİ
A. Kanıt Elde Etme Yasakları
B. Kanıt Değerlendirme Yasakları
iii. YASAK AĞACiN ZEHİRLİ MEYVESİ
iV. HUKUKA AYKiRi KANiTLARiN DOSYADAN ÇiKARTiLMASi
V. ÖZEL KİŞİLER TARAFiNDAN ELDE EDİLEN KANiTLARiN DEĞERLENDİRİLMESİ
Dördüncü Kısım
KORUMA TEDBİRLERİ
Birinci Bölüm
Giriş
İkinci Bölüm
Yakalama, Durdurma ve
Gözaltına Alma
i. GENEL OLARAK
ii. KOŞULLARi
A. Herkesin Sahip Olduğu Yakalama Yetkisi
B. Kolluğun Yakalama Yetkisi
iii. SONUÇLARi
iV. GÖZALTiNA ALMA
A. Genel Olarak
B. Gözaltı Süreleri
C. Sonuçları
V. DURDURMA VE KİMLİK SORMA
Üçüncü Bölüm
Tutuklama
i. GENEL OLARAK
ii. KOŞULLARi
A. Maddi Koşullar
B. Biçimsel Koşullar
iii. TUTUKLAMA KARARi
iV. TUTUKLULUK SÜRELERİ
V. TUTUKLAMA KARARiNiN KALDiRiLMASi İSTEMİ
Vi. TUTUKLULUĞUN İNCELENMESİ
Vii. TUTUKLAMA KARARiNiN KENDİLİĞİNDEN HÜKÜMSÜZ HALE GELMESİ
Viii. ADLİ KONTROL
A. Genel Olarak
B. Koşulları
C. Karar
D. İçeriği
Dördüncü Bölüm
Arama
iX. GENEL OLARAK
X. KOŞULLARi
Xi. ARAMA KARARi VEYA EMRİ
Xii. ARAMADA HAZiR BULUNABİLECEKLER
Xiii. BİLGİSAYARLARDA, BİLGİSAYAR PROGRAMLARiNDA VE KÜTÜKLERİNDE ARAMA
XiV. ARAMANiN YAPiLMASi
XV. ARAMANiN SONA ERMESİ
Beşinci Bölüm
Elkoyma ve Alıkoyma
i. GENEL OLARAK
ii. KOŞULLARi
iii. ELKOYMA İŞLEMİ
iV. DEVLET SiRRi NİTELİĞİNDEKİ BELGELERİN İNCELENMESİ
V. ELKONULAN EŞYANiN GERİ VERİLMESİ
Vi. ELKONULAN EŞYANiN MUHAFAZASi VEYA ELDEN ÇiKARiLMASi
Vii. ÖZEL ELKOYMA
A. Taşınmazlara, Hak ve Alacaklara Elkoyma
B. Postada Elkoyma
C. Avukat Bürolarında Elkoyma
D. Şirket Yönetimine Kayyım Atanması
E. Bilgisayarlara, Bilgisayar Programlarına ve Kütüklerine Elkoyma
F. Basılmış Eserlere Elkoyma
G. Kaçakların Mal Varlığına Elkoyma
H. Alıkoyma
Altıncı Bölüm
İletişimin Denetlenmesi
i. GENEL OLARAK
ii. KOŞULLARi
iii. USUL VE SONUÇLARi
iV. TESADÜFEN ELDE EDİLEN KANiTLAR
V. ÖNLEME AMAÇLi İLETİŞİMİN TESPİTİ
A. Kapsam
B. Polis Vazife ve Selahiyet Yasası
C. Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Yasası
D. Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Yasası
E. Madde ve Yer Bakımından Yetkili Yargıç
Yedinci Bölüm
Diğer Koruma Tedbirleri
i. GİZLİ SORUŞTURMACi GÖREVLENDİRİLMESİ
A. Genel Olarak
B. Koşulları
C. Sonuçları
ii. TEKNİK ARAÇLARLA İZLEME
A. Genel Olarak
B. Koşulları
C. Sonuçları
iii. TANiK KORUMA TEDBİRİ
A. Genel Olarak
B. Koşulları
C. Tedbirin Süresi, Uygulanması ve Kaldırılması
iV. İNTERNET YAYiNLARiNA ERİŞİMİN ENGELLENMESİ VE İÇERİĞİN YAYiNDAN ÇiKARTiLMASi TEDBİRİ
A. Genel Olarak
B. Koşulları
C. Sonuçları
D. Kişilik Hakkının İhlali Nedeniyle İçeriğin Yayından Çıkarılması ve İçeriğe Erişimin Engellenmesi
E. Özel Yaşamın Gizliliği Nedeniyle İçeriğe Erişimin Engellenmesi
F. Ulusal Güvenlik ve Kamu Düzeninin Korunması, Suç İşlenmesinin Önlenmesi Nedeniyle İçeriğe Erişimin Engellenmesi
Sekizinci Bölüm
Koruma Tedbirleri Nedeniyle
Tazminat
i. GENEL OLARAK
ii. KOŞULLARi
iii. USUL
iV. TAZMİNATiN GERİ ALiNMASi
Beşinci Kısım
CEZA MUHAKEMESİNİN
EVRELERİ
Birinci Bölüm
Soruşturma Evresi
i. GENEL OLARAK
ii. SORUŞTURMANiN BAŞLAMASi
A. Suç Şüphesinin Öğrenilmesi
B. Suç Şüphesi Üzerine Yapılacak İşlemler
C. Adli Görevlerin Yapılmasına Engel Olma
iii. SORUŞTURMANiN SONA ERMESİ
A. Kovuşturmaya Yer Olmadığı (= Takipsizlik) Kararı
B. Kamu Davasının Açılması için İddianame Düzenlenme Kararı
C. Kamu Davasının Ertelenmesi
D. Madde Bakımından Yetkisizlik (= Görevsizlik) Kararı
E. İşleme Koymama veya İşlemden Kaldırma Kararı
İkinci Bölüm
Kovuşturma Evresi
i. DURUŞMA HAZiRLiĞi
ii. DURUŞMA
A. Duruşmada Hazır Bulunacaklar
B. Duruşmanın Başlaması
C. Duruşma Tutanağı
D. Duruşmanın Açıklığı (= Aleniyeti)
E. Duruşmanın Düzen ve Disiplini
F. Doğrudan Soru Yöneltme
G. Ek Savunma Hakkı
iii. SON KARAR
A. Genel Olarak
B. Hüküm
C. Karar Verme (Hüküm Kurma) Usulü
D. Hükmün Açıklanması
E. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması
Altıncı Kısım
YASA YOLLARi
Birinci Bölüm
Giriş
i. GENEL OLARAK
ii. YASA YOLLARiNA BAŞVURMA HAKKi
A. Genel Olarak
B. Cumhuriyet Savcısının Başvurma Hakkı
C. Avukatın Başvurma Hakkı
D. Şüpheli ve Sanığın Başvurma Hakkı
E. Katılanın Başvurma Hakkı
F. Yasal Temsilcinin ve Eşin Başvurma Hakkı
iii. YASA YOLLARiNA BAŞVURU USULÜ
A. Süre
B. Başvuru Usulü
C. Başvurudan Vazgeçilmesi ve Etkisi
iV. YASA YOLLARiNA BAŞVURMANiN SONUÇLARi
A. Kararın Kesinleşmesine ve İnfazına Engel Olma
B. Cezanın Ağırlaştırılması Yasağı
İkinci Bölüm
Olağan Yasa Yolları
i. İTİRAZ
A. Genel Olarak
B. İtiraza Konu Edilebilecek Kararlar
C. İtiraz Süresi
D. Usul
E. Etkisi
ii. İSTİNAF
A. Genel Olarak
B. İstinafa Konu Edilebilecek Kararlar
C. İstinaf Nedeni
D. İstinaf Süresi
E. Usul
F. Etkisi
iii. TEMYİZ
A. Genel Olarak
B. Temyize Konu Edilebilecek Kararlar
C. Temyiz Nedenleri
D. Temyiz Süresi
E. Usul
F. Etkisi
Üçüncü Bölüm
Olağanüstü Yasa Yolları
i. YARGiTAY CUMHURİYET BAŞSAVCiSiNiN İTİRAZi
ii. YASA YARARiNA BOZMA
iii. YARGiLAMANiN YENİLENMESİ
A. Genel Olarak
B. Yargılamanın Yenilenmesi Nedenleri
C. Yargılamanın Yenilenmesi Süresi
D. Usul
Yedinci Kısım
MUHAKEME GİDERLERİ
Birinci Bölüm
Giriş
i. GENEL OLARAK
ii. ÖZEL DURUMLAR
Sekizinci Kısım
ÖZEL MUHAKEME USULLERİ
Birinci Bölüm
Kişiler Hakkında
Özel Muhakeme Usulleri
i. KAMU GÖREVLİLERİ HAKKiNDA MUHAKEME
A. Genel Olarak
B. İzin Vermeye Yetkili Merciler
C. İzin Usulü
ii. ÇOCUKLAR HAKKiNDA MUHAKEME
İkinci Bölüm
Diğer Özel Muhakeme Usulleri
i. ÖZEL YETKİLİ MAHKEMELERDE MUHAKEME
A. Genel Olarak
ii. UZLAŞMA MUHAKEMESİ
A. Genel Olarak
B. Koşulları
C. Usul
D. Sonuçları
iii. MÜSADERE MUHAKEMESİ
A. Genel Olarak
B. Muhakeme Usulü
C. Geri Alma (= İade) Davası
Ek:
Yürürlükteki Hükümlere Göre
Temyiz Yolu
i. GENEL OLARAK
ii. TEMYİZ EDİLEBİLEN HÜKÜMLER
iii. TEMYİZ NEDENİ
iV. TEMYİZ İSTEMİ VE SÜRESİ
V. YARGiTAY AŞAMASi
A. Genel Olarak
B. Karar
Vi. DAVAYA YENİDEN BAKACAK MAHKEMENİN GÖREVLERİ