Soykırım suçu, insanlığa karşı suç, savaş suçları ve saldırı suçu, tarih boyunca karşılaşılan en ciddi cürümler olarak ortaya çıkmıştır. Bu kadar ağır suçları işlemekten çekinmeyen bireylerin, suçla ilgili bu hırslarını besleyip büyüten temel olgu ise cezalandırıl(a)mamalarıdır. Devlet aygıtının, vicdanları yaralayan suçları soruşturma, kovuşturma ve yargılama yükümlülüğünü yerine getirmediği ve/veya yerine getiremeyeceğine inanıldığı yerlerde ve zamanlarda ortaya çıkan faillerin büyük bir emniyet içinde ve pervasızca bahsi geçen suçları işlediği görülmektedir. Uluslararası hukuka aykırı suçların sanıklarına hak ettiği cezanın verilmesi gayesiyle oluşturulan Uluslararası Ceza Mahkemesinin hedefi, aynı suçların yeniden işlenmesini önlemek üzere cezasızlık fenomeninin tamamen ortadan kaldırılmasıdır. Bu kitabın amacı, önceki uluslararası ceza mahkemelerinin sistemsel açıklarının da nazara alınmasıyla kurulması sonucu çok kapsamlı yetkilere sahip olduğu ortaya konulacak olan Uluslararası Ceza Mahkemesinin performansının, örnek davalar ve tartışmalar ışığında değerlendirilmesidir. Cezasızlık geleneğine evrensel ölçekte bir son verilebilmesi için 1998 Roma Statüsü ile Statü'nün uygulayıcısı olan Uluslararası Ceza Mahkemesinin daha nasıl geliştirilebileceği ya da geliştirilmesi gerektiğine ilişkin çeşitli öneriler de her bir bölümde ayrı ayrı sunulacaktır. ( Tanıtım Yazısı )

İÇİNDEKİLER
Birinci Bölüm
Giriş ve Çalışmanın Kapsamı
I. Çalışmanın Problematiği ve Amacı
II. Çalışmanın Kapsamı
III. Çalışmanın Metodolojisi
IV. Çalışmanın Terminolojisi
İkinci Bölüm
Cezasızlık Fenomenine Karşı Uluslararası Ceza Mahkemesi
I. Neden Yeni Bir Uluslararası Ceza Mahkemesi?
II. Uluslararası Ceza Mahkemesinin Yargı Yetkisinin Kapsamı
A. Zaman Bakımından Yetki (Ratione Temporis)
B. Madde Bakımından Yetki (Jurisdiction Ratinone Materiae) veya Maddi Yargı Yetkisi (Subject-Matter Jurisdiction)
C. Kişi Bakımından Yetki (Ratione Personae)
Üçüncü Bölüm
1998 Roma Statüsü'nün Uygulanışı
I. Uluslararası Ceza Mahkemesinin Yargı Yetkisi
A. Yargı Yetkisi Yönünden Ön Koşullar
B. Savcılık Makamının Harekete Geçmesi
II. Uluslararası Ceza Mahkemesinin Temel Çalışma İlkeleri ve Kabul Edilebilirlik
A. Uluslararası Ceza Mahkemesinin Tamamlayıcı Yargı Yetkisi
B. Uluslararası Ceza Mahkemesinin Evrensel Yargı Yetkisi
C. Aynı Fiil Nedeniyle Aynı Kişinin İki Kez Yargılanamaması İlkesi (Ne Bis In Idem)
D. İsnad Edilen Fiilin Başkaca Bir İşlem Yapılmasını Gerektirecek Ölçüde Ağır Olması
III. Uygulamada Uluslararası Ceza Mahkemesi
A. Mahkemenin Uluslararası Hukuk Kişiliği
B. Etkin Bir Soruşturma, Kovuşturma ve Yargılamanın Yürütülmesi
C. Mağdurlar ve Tanıklar İçin Ek Tedbirler
D. Daha Etkin Bir Uluslararası Ceza Adaleti Sistemi İçin Öneriler
Dördüncü Bölüm
Uluslararası Ceza Mahkemesi ile Birleşmiş Milletler İlişkisini Doğru Okumak
I. Birleşmiş Milletler ile Uluslararası Ceza Mahkemesi Arasındaki İşbirliği İlişkisi
II. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Faaliyetleri
A. "Saldırı" Suçunun Tanımına Yönelik Katkılar
B. "Sivillerin Korunması Yükümlülüğü Doktrininin" Keşfi
C. "Evrensel Yargı Yetkisi Kuramının" Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar
III. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ile Uluslararası Ceza Mahkemesi İlişkisi
A. Güvenlik Konseyinin Uluslararası Ceza Mahkemesinden Soruşturma Başlatılması Çağrısı Yapma Yetkisi
B. Güvenlik Konseyinin, Soruşturmanın Ertelenmesini Talep Yetkisi
Beşinci Bölüm
Sonuç Üzerine
ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ ROMA STATÜSÜ
KAYNAKÇA