Türk Ticaret Kanunu Tasarısı'nın ticaret şirketlerine ilişkin en dikkat çekici yeniliklerinden biri uygulamada "şirketler grubu" olarak tanınan şirket topluluklarına ilişkin bir düzenlemenin getirilmiş olmasıdır.
Şirketler topluluğu hukukunun temel amacı, yavru şirketlerin menfaati ile bağlı bulundukları topluluk menfaatinin çatışması durumunda, yavru şirketin ve onun paysahipleri ile alacaklılarının zarar görmesini engellemektir. Bu gayeyle, yavru şirketin yönetim ve karar alma sürecinde hâkimiyetin kullanılmasına sınırlar getirilmiş ve hâkimiyetin hukuka aykırı kullanılması halinde yavru şirketin paysahiplerine ve alacaklılarına bazı dava hakları tanınmıştır. Ana şirket, tazminat borcu veya yavru şirket paysahiplerinin paylarını satın alma borcu ile karşı karşıya kalabilir. Diğer taraftan ana şirketin de, tam hâkimiyet durumunda yavru şirkete talimat verme serbestisi ve bazı koşullarda huzursuzluk yaratan azlık paysahiplerinin paylarını satın alma hakkı bulunmaktadır.
Bu kitap, Türk Ticaret Kanunu Tasarısı'nın 195 ilâ 209. maddeleriyle şirket gruplarına yönelik olarak getirilen yeni düzenlemeyi, uygulamacıların faydalanmasını kolaylaştırıcı bir sistematik içerisinde açıklamaktadır.