"'Impossibilium nulla est obligatio': imkânsız olan borçlanılamaz. Roma Hukuku'ndan günümüze kadar ulaşmış olan ilkenin varlığı, daha o zamanlarda imkânsızlığa hangi sonucun bağlanması gerektiği meselesiyle meşgul olunduğunun göstergesidir.
İmkânsızlığın ne anlama geldiği ve ne gibi bir işleve sahip olduğu, diğer ifa engelleri ile olan ilişkisi hakkındaki tartışmalar oldukça uzun bir geçmişe sahip bulunmaktadır. Ancak bu kavramla asırlar boyunca meşgul olunmasına rağmen, hala imkânsızlığa verilecek anlam ve ona bağlanması gereken hukuki sonuçlar üzerinde tam olarak bir birlik sağlanabilmiş değildir. Bunun da ötesinde son dönemlerde bu kavramın kanunlardaki yeri sorgulanmaya başlanmıştır. Özellikle Almanya'da Borçlar Kanunu Modernizasyonu çalışmalarında, yalnızca bazı borç ilişkileri bakımından ortaya çıkan imkânsızlığın ifa engelleri hukukunun merkezinde yer almasının yerinde olmadığı ve imkânsızlığın mevcut ele alınış tarzının birtakım zorlukların yaşanmasına yol açtığı düşünceleriyle, imkânsızlığa ilişkin hükümlerin kanun dışı bırakılması düşüncesi dahi gündeme gelmiş, ancak tüm çabalara rağmen imkânsızlık kavramı ifa engelleri hukukundaki yerini koruyabilmiştir. "
(Tanıtım Metni'nden)

  Birinci Kısım:İmkânsızlık Kavramının Gelişimi ve Tarihsel Süreç İçerisinde İmkânsızlığa Bağlanan Sonuçlar

   § 1. Giriş
   § 2. İmkânsızlık Kavramının Roma Hukuku ve Müşterek Hukuktaki Kökleri
   I. Giriş
   II. İmkânsızlık Kavramı
   A. İmkânsızlık Kavramının Ortaya Çıkış Sebebi
   B. İmkânsızlık Türleri
   1. Objektif/Sübjektif İmkânsızlık
   2. Baştaki/Sonraki İmkânsızlık
   3. Hukuki İmkânsızlık
   4. Teknik Terim Olarak "Impossibilis"
   III. Sonraki İmkânsızlığa Bağlanan Hukuki Sonuçlar
   A. Roma Hukuku'nda Durum
   1. Formula certa
   2. Formula incerta
   B. Müşterek Hukukta Durum
   IV. Doğal Hukuk Düşüncesi ve Bu Düşüncenin Etkisiyle Hazırlanmış Kanunlar
   A. Konumuz Açısından Doğal Hukuk Düşüncesi
   B. Doğal Hukuka Dayandırılan Kanunlarda Sonraki İmkânsızlık
   1. Prusya Devletleri Genel Eyalet Kanunnamesi'nde (ALR) Sonraki İmkânsızlık
   2. Code Civil
   V. 19.YY'da İmkânsızlık Öğretisindeki Değişiklikler
   A. Genel Olarak
   B. İmkânsızlığın Unsurları
   1. İmkânsızlığın objektif unsurları
   2. İmkânsızlığın sübjektif unsurları
   C. İmkânsızlık Kavramının Gelişiminde Etkili Olan Görüşler
   1. Savigny'e Göre İmkânsızlık
   2. Mommsen'in İmkânsızlık Öğretisi
   a. Genel Olarak
   b. Mommsen'in İmkânsızlık Tarifi
   aa. Borcu Sona Erdiren Sübjektif İmkânsızlık
   bb. Kusurun İmkânsızlıktaki Rolü
   cc. Çeşit ve Para Borçlarında Sübjektif İmkânsızlık
   dd. İmkânsızlığın Sonuçları


  İkinci Kısım:İmkânsızlığın İfa Engelleri Arasındaki Yeri, İmkânsızlık Kavramı ve Türleri

   § 1. Türk Borçlar Hukukunda İfa Etmeme Kavramı ve Borcun İfa Edilmemesi Kavramına Giren Davranışlar
   I. Genel Olarak
   II. Borca Aykırılık ve İfa Etmeme
   III. Borcun İfa Edilmemesi Kavramına Giren Haller ve İfa Engelleri Arasında İmkânsızlığın Yeri
   A. Kusurlu İfa İmkânsızlığı
   B. Borçlu Temerrüdü
   C. Gereği Gibi İfa Etmeme
   1. Kötü İfa
   2. Yan Edim Yükümlülüklerin İhlali
   3. Akdin Müsbet İhlali Kavramı
   D- Yapmama Borcuna Aykırı Davranış
   E. Sözleşme Öncesi Kusur Sorumluluğu
   F. Borca Aykırı Davranışın Gerçekleşeceğinin Önceden Belli Olması
   § 2. İmkânsızlık
   I. İfa ve Edim Kavramları ile İmkânsızlık İlişkisi
   II. İmkânsızlık Kavramı
   III. İmkânsızlık Türleri
   A. Baştaki/Sonraki İmkânsızlık
   B. Sürekli/Geçici İmkânsızlık
   1. Genel Olarak
   2. Geçici İmkânsızlık/ İmkânsızlık/Temerrüt İlişkisi
   3. "Geçicilik" / "Süreklilik"
   4. Sürekli İmkânsızlıkla Aynı Sonuca Bağlanan Geçici İmkânsızlık Halleri
   5. Geçici İmkânsızlığa Uygulanacak Hükümler
   6. İmkânsızlığın Sonradan Ortadan Kalkması Hali
   C. Kısmî İmkânsızlık / Tam İmkânsızlık
   1. Kısmî İmkânsızlık/Kısmî İfa İlişkisi
   2. Kısmî İmkânsızlığın Sonuçları
   D. Hukuki İmkânsızlık
   E. Objektif / Sübjektif İmkânsızlık
   1. Ayrımda Kullanılan Kriterler
   2. Söz Konusu Ayrım Bakımından Özel Olarak İncelenmesi Gereken Bazı Haller
   a. Sözleşme Konusu Malın Sözleşmenin Kurulmasından Sonra Borçlunun Elinden Çıkması
   b. Para Borcu
   c. Sözleşmeyle Hedeflenen Amacın Kendiliğinden veya Başka Yoldan Gerçekleşmesi ve Amacın Ortadan Kalkması
   3. Sonraki İmkânsızlık Bakımından Ayrımın Önemi
   F. Borçlunun Sorumlu Olduğu / Borçlunun Sorumlu Olmadığı İmkânsızlık
   G. Ekonomik İmkânsızlık
   § 3. İfa İmkânsızlığında Bazı Özel Durumlar
   I. Çeşit Borcu/ Sınırlı Çeşit Borcu/Gerçek Olmayan Parça Borcu
   A. Çeşit Borcu
   B. Sınırlı Çeşit Borcu
   C. Gerçek Olmayan Parça Borcu
   II. Seçimlik Borç ve Seçimlik Yetki
   A. Seçimlik Borç
   1. Seçimlik Borç ile Çeşit Borcu Arasındaki İlişki
   2. Seçimlik Borçta Edimin İmkânsızlaşmasının Sonuçları
   a. Seçim Hakkının Kullanılmasından Önce Edimin İmkânsızlaşması
   aa. Edimlerin Tamamının İmkânsızlaşması
   bb. Edimlerden Birinin veya Bir Kısmının İmkânsızlaşması
   b. Seçim Hakkının Kullanılmasından Sonra Edimin İmkânsızlaşması
   B. Seçimlik Yetki
   III. Para Borcu
   IV. Sürekli Borç İlişkileri
   V. Mutlak Kesin Vadeli İşlemler

  Üçüncü Kısım:Kusurlu İfa İmkânsızlığının Sonuçları

   Birinci Bölüm:İmkânsızlığın Borç İlişkisine Etkisi ve Borçlunun Sorumlu Olduğu İfa İmkânsızlığında Alacaklının Sahip Olduğu Haklar

    § 1. İfa İmkânsızlığının Borç İlişkisine Etkisi
    § 2. Alacaklının Sahip Olduğu Haklar
    I. Tazminat Talebi
    A. Genel Olarak
    B. Sorumluluğun Şartları
    1. Sözleşmeye Aykırı Davranış
    a. Akdi İlişkinin Varlığı
    aa. Edim Yükümü
    bb. İfa
    b. Borca Aykırı Davranış
    aa. Giriş
    bb. Borca Aykırılık Kavramı
    2. Sorumluluk Sebebi
    a. Kusur Sorumluluğu
    aa. Genel Olarak
    bb. Kusur Kavramı
    cc. Akdi Kusurun Unsurları
    aaa. Sübjektif Unsur
    bbb. Objektif Unsur
    dd. Kusurun Türleri
    aaa. Kast
    bbb. İhmal
    aaaa. Tanım
    bbbb. İhmalin Türleri
    b. Borçlunun Kusurunun Aranmadığı Haller
    aa. Yardımcı Şahısların Fiilinden Sorumluluk
    aaa. Yardımcı Şahıs Kullanılması Mümkün Olmalıdır
    bbb. Borcun İfasında Yardımcı Şahıs Kullanılmalıdır
    ccc. Yardımcı Şahsın İşin İcrası Sırasında Borca Aykırı Nitelikteki Davranışı Neticesinde Alacaklı Zarar Görmüş Olmalıdır
    ddd. Taraflar Arasında Sorumluluğu Daraltan veya Kaldıran Bir Anlaşma Yapılmamış Olmalıdır
    bb. TBK m.65'e Göre (eBK m.54 f.1) Sorumluluk
    cc. Borçlu Temerrüt Halindeyken Meydana Gelen Kazalardan Sorumluluk
    dd. Kanunda Belirtilmiş Özel Durumlar
    aaa. Kullanım Ödüncü Alanın Kusursuz Sorumluluğu
    bbb. Saklama Sözleşmesinde Saklayanın Kusursuz Sorumluluğu
    ccc. Vekaletsiz İş Görenin Kusursuz Sorumluluğu
    ddd. Konaklama Yeri İşletenlerin Sorumluluğu
    eee. Garaj, Otopark ve Benzeri Yerleri İşletenlerin Sorumluluğu
    ee. Garanti Sorumluluğu
    aaa. Üçüncü Kişinin Fiilini Üstlenme
    bbb. Alacağı Temlik Edenin Garanti Yükümü
    c. Sorumluluğun Sınırlandırılması ve Bunun Sınırları
    aa. Borçlunun Kendi Fiilinden Doğacak Sorumluluklarda
    bb. İfa Yardımcısının Fiilinden Doğacak Sorumluklarda
    3. Zarar
    a. Zarar Kavramıyla İlgili Görüş Ayrılıkları
    b. Zarar Türleri
    aa. Şahsa Verilen Zararlar / Mala Verilen Zararlar
    bb. Olumlu Zarar/Olumsuz Zarar
    cc. Fiili Zarar/Yoksun Kalınan Kâr
    dd. Maddi Zarar/ Manevi Zarar
    4. Nedensellik Bağı
    a. Doğal Nedensellik Bağı
    b. Uygun Nedensellik Bağı
    c. Sebeplerin Çokluğu
    d. Alternatif İlliyet
    e. İlliyet Bağının Kesilmesi
    f. Uygun İlliyet Bağının İspatı
    C. Zararın Hesaplanması
    1. Zararın İspatlanması
    2. Hesaplama Yöntemleri ve Hesabın Yapılacağı An
    a. Somut ve Soyut Zarar Hesabı Yöntemleri
    b. Zararın Hesaplanacağı An
    3. Denkleştirme
    D. Maddi Tazminatın Tayini
    1. Tazminatın Türü
    2. Tazminatın Miktarının Tayini
    a. Genel Bakış
    b. Tazminatın Azaltılmasına Yol Açan Etkenler
    aa. Borçlunun Kusur Derecesi
    bb. Hal ve Mevkiin İcabı
    cc. Birlikte Kusur
    dd. Mağdurun Rızası
    ee. Failin Müzayakaya Düşecek Olması
    E. Manevi Tazminat Talebi
    1. Manevi Zararın Talep Edilebilmesi İçin Gerekli Olan Genel Şartlar
    a. Borca Aykırı Davranış
    b. Kusur
    c. Zarar
    d. Uygun Nedensellik Bağı
    2. Manevi Tazminata İlişkin Özel Şartlar
    II. Tazminat Dışında Alacaklının Başvurabileceği Diğer Yollar
    A. Kaim Değer (Stellvertretendes Commodum) Talebi
    1. Genel Olarak
    2. Alacaklının Kaim Değeri Tercih Etmesinin Nedenleri
    3. Kaim Değer Talep Edilebilmesinin Şartları
    a. Alacaklının İrade Beyanı
    b. Edimin İfasının İmkânsızlaşması
    c. Kaim Değer Edimi İmkânsızlaştıran Olay Sonucunda Elde Edilmiş Olmalıdır
    d. İmkânsızlaşan Edim ile Kaim Değer Benzer Olmalıdır
    4. Kaim Değerin Kapsamı
    5. Kaim Değer / Tazminat İlişkisi
    6. Kaim Değerin İspatı
    7. Zamanaşımı
    B. TBK m. 113'den Doğan Haklar
    1. Alacaklının Borcun Kendisi Tarafından İfasına İzin Verilmesini Talep Hakkı
    2. Yapmama Borcuna Aykırı Davranılması Halinde Alacaklının Yapılan Ref'i Talep Etme Hakkı
    C. Ceza Koşulu
    D. Sözleşmeden Dönme ve Menfi Zararın Tazmini
    § 3. İki Tarafa Borç Yükleyen Sözleşmelerde Karşı Edimin Akıbeti

   İkinci Bölüm:Sonraki İmkânsızlıktan Alacaklının ve Her İki Tarafın Sorumlu Olduğu Haller

    § 4. Alacaklının Etki Alanında Gerçekleşen İfa İmkânsızlığı
    I. Alacaklının Sorumlu Olduğu İfa İmkânsızlığı
    A. Alacaklı Temerrüdü ile Alacaklının İmkânsızlıktan Sorumlu Olması Hali Arasındaki Fark
    B. Alacaklının İmkânsızlığa Yol Açabileceği Haller
    II. Alacaklının Sorumlu Olduğu İfa İmkânsızlığının Sonuçları
    A. Alacaklının Sorumlu Olduğu İfa İmkânsızlığında Göz Önününde Bulundurulması Gereken Hükümler
    1. TBK m.208 (eBK m.183)
    2. TBK m.408 (eBK m.325)
    3. TBK m.485 (eBK m.370)
    4. TBK m.512 (eBK m.396)
    B. Konuyla İlgili Olarak İleri Sürülen Görüşler
    C. Kaim Değer Talebi
    § 5. Her İki Tarafın Sorumlu Olduğu İmkânsızlık

   Üçüncü Bölüm:Alman ve Avusturya Hukuklarında Sonraki İmkânsızlığın Sonuçları

    § 6. Alman Hukukunda İmkânsızlık
    I. Giriş
    II. Borçlunun Sorumlu Olduğu İfa İmkânsızlığı ile İlgili BGB'de Yer Alan Düzenleme
    A. § 275 I BGB / İmkânsızlık
    B. § 275 II BGB / Beklenilmezlik Hali
    C. § 275 III BGB / Kişisel İmkânsızlık
    III. Borçlunun § 275 I/III BGB'ye Göre Borcundan Kurtulması Halinde Alacaklının Başvurabileceği Hukuki Yollar
    A. İfa Yerine Tazminat
    B. Yaptığı Masrafları Talep Etme Hakkı
    C. Kaim Değeri Talep Etme Hakkı
    D. Sözleşmeden Dönme
    IV. Karşı Edimin Akıbeti
    V. Alacaklının Sorumlu Olduğu İfa İmkânsızlığı
    VI. Her İki Tarafın da Sorumlu Olduğu İfa İmkânsızlığı
    § 7. Avusturya Hukukunda Sonraki İmkânsızlık
    I. Genel Olarak İmkânsızlık
    II. Borçlunun Sorumlu Olduğu İfa İmkânsızlığı ile İlgili ABGB'de Yer Alan Düzenleme
    A. § 920 ABGB Hükmünün Uygulanabilmesi İçin Gereken Şartlar
    B. İmkânsızlığın Sonuçları
    1. İfanın Tamamen Boşa Çıkması
    a. İfa Etmeme Sebebiyle Tazminat
    b. Sözleşmeden Dönme
    2. İfanın Kısmen Boşa Çıkması
    III. Alacaklının ve Her İki Tarafın Sorumlu Olduğu İfa İmkânsızlığı