"'Milletlerarası Özel Hukukta Mutad Mesken Kavramı' isimli bu çalışmada, günümüzde milletlerarası özel hukuk kanunlarında ve milletlerarası özel hukuk sözleşmelerinde sıklıkla tercih edilen bir bağlama noktası olan mutad mesken kavramının ortaya çıkışı ve yaygın olarak tercih edilme sebepleri ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. Kitapta, Türk hukuku ve mukayeseli hukukta ileri sürülen görüşler ile mahkeme içtihatları ışığında kavramın anlamı, unsurları, benzer hukukî kavramlardan farkı ile nasıl tespit edileceğine ilişkin sorulara cevap bulmaya çalışılmıştır. Bu süreçte, özellikle uygulamada yoğun bir şekilde tartışılan çocuğun mutad meskeni gibi mutad mesken kavramına ilişkin özellik arz eden haller üzerinde durulmuştur."

  Birinci Bölüm :Mutad Mesken Kavramının Tarihsel Gelişimi
  I. Mutad Mesken Kavramının Ortaya Çıkışı
  II. Mutad Meskenin Tercih Edilmesinde Etkili Olan Sebepler
  A. Genel Olarak
  B. Millî Hukukun Belirlenmesinde ve Uygulanmasında Ortaya Çıkan Problemler
  C. Mutad Meskenin Tercih Edilmesinde İkametgâhın Etkisi
  1. İkametgâh Kavramı
  2. İkametgâhın Tercih Edilmesinin Yarattığı Problemler
  İkinci Bölüm:Mutad Mesken Kavramı
  I. Genel Olarak
  A. Millletlerarası Düzenlemelerde ve İç Hukuklarda Mutad Mesken Kavramı
  1. La Haye Sözleşmelerinde
  2. Avrupa Birliği Hukukunda
  3. İç Hukuklarda Mutad Mesken Kavramı
  4. Türk Hukukunda Mutad Mesken Kavramı
  B. Mutad Mesken Kavramının Niteliği
  II. Mutad Meskenin Unsurları
  A. Genel Olarak
  B. Oturmanın Devamlılığı
  1. Oturma (Fiilî Oturma)
  2. Hukuka Aykırı Oturmanın Mutad Meskenin Tesisine Etkisi
  3. Oturma Süresi
  C. Oturma Niyeti
  1. Oturma Niyetinin Gerekliliği
  2. Oturma Niyetinin Belirlenmesi
  3. Mutad Meskenin Tesisinde Gayri İradî Oturma
  III. Mutad Mesken Kavramının Diğer Kavramlarla İlişkisi
  A. Genel Olarak
  B. Mutad Mesken ile İkametgâh Kavramı Arasındaki İlişki
  C. Mutad Mesken ile Olağan Mesken, Mesken ve Bulunulan Yer Kavramları Arasındaki İlişki
  1. Olağan Mesken Kavramı
  2. Mesken Kavramı
  3. Bulunulan Yer Kavramı
  IV. Muhtelif Hukuk Alanlarında Mutad Mesken Kavramı
  V. Birden Fazla Mutad Meskenin Varlığı
  VI. Mutad Meskenin Gerekliliği
  VII.Mutad Meskenin Başlangıcı ve Sona Ermesi
  A. Mutad Meskenin Başlangıcı
  B. Mutad Meskenin Sona Ermesi
  1. Genel Olarak
  2. Mutad Meskenin Terki
  3. Mutad Meskenin Kaybı
  C. Mutad Meskenin Sona Ermesinin Sonuçları
  VIII.Mutad Mesken Kavramının Vasıflandırılması
  Üçüncü Bölüm :Mutad Meskenin Tespitinde Özellik Arz Eden Haller
  I. Çocuğun Mutad Meskeni
  A. Genel Olarak
  B. Çocuk Kavramı
  C. Çocuğun Mutad Meskeninin Belirlenmesine İlişkin İleri Sürülen Görüşler
  1. Genel Olarak
  2. Çocuğun Mutad Meskeninin Belirlenmesinde Ebeveyn Merkezli Yaklaşım
  3. Velayet Sorumluluğuna Bağlı Olarak Çocuğun Mutad Meskeninin Belirlenmesi
  4. Mutad Meskenin Tespitinde Çocuğun Yaşına Göre Model Belirlenmesi
  5. Mutad Meskenin Belirlenmesinde Çocuk Merkezli Yaklaşım
  D. Çocuğun Mutad Meskenini Kendisinin Belirlemesi
  E. Eğitim Halinde Çocuğun Mutad Meskeni
  F. Çocuğun Mutad Meskeninin Zorla Tesis Edilip Edilemeyeceği Meselesi
  G. Değerlendirme
  II. Vatansızların, Mültecilerin ve Sığınmacıların Mutad Meskeni
  A. Genel Olarak
  B. Vatansız, Mülteci ve Sığınmacı Kavramları
  C. Vatansızların ve Mültecilerin Mutad Meskeninin Belirlenmesi
  1. Vatansız Sığınmacıların Mutad Meskeninin Tespiti
  2. Bir Vatandaşlığa Sahip Olan Mülteci ve Sığınmacıların Mutad Meskeni
  III. Tüzel Kişilerin Mutad Meskeni
  EK: Konuyla İlgili Mahkeme Kararları