• Tarihçe ve Coğrafi Konum
 • Nüfus Analizi
 • Sosyal Yaşam Analizi
 • Teknik ve Sosyal Altyapı Analizi
 • Siyasi analiz
 • Ekonomik Durum ve Sanayi Yapılanması
 • Sorunlar, Çözümler ve Projeler
"Bu çalışma, 2014 yerel seçimleri öncesinde, konularında uzman akademisyenlerin ve teknikerlerin oluşturduğu bir çalışma grubu tarafından gerçekleştirilen, İstanbul Büyükşehir ve örnek olarak seçilen bazı ilçeler, tarihi geçmişi ve coğrafi konumu, nüfusu, sosyal yaşamı, teknik ve sosyal altyapı durumu, ekonomik durum, siyasi veriler, sorunlar, çözümler ve projeler noktasında detaylı bir incelemeyi içermektedir."
(Önsöz'den)
Birinci Bölüm :Hukuki Boyutuyla Büyükşehirler
I. Büyükşehir Belediyelerinde Yerelleşme ve Özerklik
A. Türkiye Cumhuriyeti İdaresinin Genel Esasları
B. Merkezden Yönetimin Temel Esasları
C. Yerel Yönetimlerin Temel İlkeleri
D. Büyükşehir Yönetimlerinde Özerklik
1. Özerklik Kavramı
2. Büyükşehir Belediyelerinde Özerklik
II. Büyükşehir Belediyesinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
III. Büyükşehir Sınırları İçerisinde Kalan İlçe Belediyelerinin Görev ve Yetkileri
IV. Büyükşehirlerde Alt Yapı Hizmetleri
V. Büyükşehirlerde Ulaşım Hizmetleri
VI. Büyükşehir Belediyesinin Yetkileri ve İmtiyazları
VII. Büyükşehir Belediyesinin İmar Denetim Yetkisi
A. Büyükşehir Belediyelerinin Kuruluş Amaçları Bağlamında İlçe Belediyeleri Üzerinde Denetim Yetkisi
B. Büyükşehir Belediyelerinin İlçe Belediyelerinin Faaliyetleri Üzerinde Sahip Olduğu Denetim Yetkisinin Hukuki Niteliği
1. Hiyerarşi Denetimi
2. İdari Vesayet Yetkisi
C. Büyükşehir Belediyesi Olan İllerde İmar Yetkilerinin Paylaşımı
1. Büyükşehir Belediyelerinin Planlama ve İmar Yetkileri
2. İlçe Belediyelerinin Planlama ve İmar Yetkileri
D. Büyükşehir Belediyelerinin İmar Denetim Yetkileri ve Sınırları
1. Planlama Sürecinde Büyükşehir Belediyesinin İmar Denetim Yetkileri ve Sınırları
2. Uygulama Sürecinde Büyükşehir Belediyesinin İmar Denetim Yetkileri
E. Sonuç Olarak Büyükşehir Belediyelerinin İmar Denetim Yetkileri
VIII. Kültür ve Tabiat Varlıklarının Hukuki Korunması ve İstanbul Tarihi Yarımada
A. Kültür ve Tabiat Varlıklarının Sınıflandırılması ve Kavramsal İnceleme
1. Kültür ve Tabiat Varlığı Kavramı
a. Kültür Varlığı
b. Tabiat Varlığı
2. Kültür ve Tabiat Varlıklarının Sınıflandırılması
B. Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunmasında Hukuki Düzenlemeler
C. Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunmasında İdari Yapılanma
1. Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması
a. Kamu Eliyle Korunma
b. Özel Hukuk Kişilerince Korunma
2. Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunması
a. Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasında Karar Alıcı İdareler
b. Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasında Uygulayıcı İdareler
3. Taşınmaz Tabiat Varlıklarının Korunması
a. Taşınmaz Tabiat Varlıklarının Korunmasında Karar Alıcı İdareler
b. Taşınmaz Tabiat Varlıklarının Korunmasında Uygulayıcı İdareler
D. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Ugyulamaları
1. Uygulama Standardını Belirleyen Genel Düzenleyici İşlemler
2. Korunması Gereken Değerlerin Tespit, Tescil veya İlanı
3. Projelerin Hazırlanması ve Onaylanması
4. Projelerin Uygulanması
5. Uygulamaların Gözetim ve Denetimi
6. Aykırı Uygulamalarda Yaptırımlar
E. İstanbul Tarihi Yarımada Bölgesinde Koruma Uygulamaları
1. Tarihi Yarımadanın Kimliği ve Korunması
2. Tarihi Yarımadada Koruma(!) Uygulamaları
a. Ulaşım Ağlarının Tarihi Yarımadaya Yönelmesi
b. Haliç Metro Köprüsü
c. Edirnekapı Surları Önündeki Mezarlık Üzerine Yapılan İnşaat
d. İstanbul Siluetine Yapılan Saldırı
e. Yenileme Alanı Uygulamaları
f. Hatalı Restorasyon Uygulamaları
g. Tarihi İstanbul Surlarının Kaderine Terk Edilmesi
h. Yer Altındaki Tarihi Değerlerin Tespitinin Yapılması İhtiyacı
i. Samatya Dolgu Alanı
İkinci Bölüm: Genel İstanbul Analizi
I. İstanbul'un Tarihçesi ve Coğrafi Konumu
II. İstanbul Nüfus Analizi
III. İstanbul'un Sosyal Yaşam Analizi
A. Sosyo Ekonomik Durum
B. Dernekler
C. Mahalleler
IV. Siyasi Analiz
V. İstanbul'un Sosyal ve Teknik Altyapı Bakımından Analizi
A. Yollar
B. Otopark
C. İstanbul'da Ulaşım
D. İstanbul'un Yeşil Alan Analizi
E. İstanbul'da Temizlik Hizmetleri
F. İstanbul'da Eğitim Hizmetleri
G. İstanbul'da Sağlık Hizmetleri
H. İbadethaneler
VI. İstanbul'un Ekonomik Durumu ve Sanayii Yapılanması Analizi
A. Ekonomik Durum
B. İstanbul'un Sanayi Yapısı
C. İstanbul'un Ticari Yapısı
D. Sanayi Sicil Kayıtlarına Göre İstanbul Sanayisinin Değerlendirilmesi
E. İstanbul'da Sanayi İşletmelerinin Sektörel Dağılımı
F. Çalışan Sayısı ve ArGe
1. Genel Değerlendirme
2. Personel Sayısına Göre Büyük Firmalar:
G. İstanbul'da Öne Çıkan Yatırım Alanları
H. İstanbul'un Dış Ticareti
I. İstanbul İlindeki Organize Sanayi Bölgeleri ve Sanayi Siteleri
1. Organize Sanayi Bölgeleri
2. Sanayi Siteleri
J. İstanbul'da Sanayi Sektörüne Yönelik Güncel Sorunlar ve Çözüm Önerileri
K. Bölgesel Kalkınma Ajansı Tarafından İstanbul İli İçin Belirlenen Vizyon, Misyon ve Stratejiler
1. Küresel Rekabet Edebilirlik
2. Sosyal Kalkınma
3. Çevresel ve Kültürel Sürdürülebilirlik
4. Kentsel Mekan Kalitesi
5. Ulaşım ve Erişilebilirlik
VII. Sorunlar, Çözümler ve Projeler
1. İstanbul'u Doğru Değerlendirme İhtiyacı ve Kente Sevdalı Projeler Üretilmesi
2. İstanbul'a Yönelik Uygulamalarda, Hizmet Analizinin Etkin Olarak Yapılması ve Kamu Hizmet Analizi Biriminin Kurulması
3. İstanbul'un Planlanmasının Temel Esasları ve Şehircilik İlkelerine Bağlı Kalınarak Gerçekleştirilmesi
4. Yerel Özerkliği Güçlenmiş Bir İstanbul Hedefiyle Yerel Yönetim Sorumluluğunu Çok Daha Etkin Olarak Yerine Getiren Bir İdare Oluşturulması
5. İmar Uygulamalarında İstanbul Kimliği Esas Alınarak Uygulama Yapılması
6. Kültür ve Tabiat Değerlerinin Korunmasında İstanbul Kimliği Açısından Öncelikli Konuların Belirlenmesi
7. İstanbul'da Yeşil Alan Miktarının ve Standartlarının Yükseltilmesi
8. İstanbul Derelerinin Islahının ve Çevresinin Yaşama Açılmasının Öncelikli Olarak Projelendirilme Gereksinimi
9. İstanbul'da Yoksulluk ve Yoksunlukla Mücadelede Sosyal Dayanışmanın Teşvik Edilmesi
10. Çocuk ve Gençlik Projelerinin İstanbul'un Temel İhtiyaçları Olarak Ele Alınması
a. Gençlik Merkezlerinin Kurulması ve Geliştirilmesi
b. Semt Spor Alanlarının Oluşturulması, Kulüpler Kurulması ve Spor Okullarının Açılması
c. Sokakta Yaşayan, Suça Bulaşmış ya da Suç Mağduru Çocukların Kazanılması
d. Güvenli Ücretsiz İnternet İmkânı Sağlanması
11. Sağlık Hizmetlerin Erişim İhtiyacı
12. Belediye Hizmet Birimlerinin Görev Alanları Belirlenerek, Öncelik Sırasına Göre Faaliyet Yürütülmesi ve Koordinasyonun Sağlanması
13. İstanbul'un Merkez Parklarında ve Çevre Mahallelerinde Hobi Bahçeleri ve Altyapılı Mesire Alanları Oluşturulması
14. İstanbul'un Çevre Mahallelerinin Çiçek ve Fidan Yetiştirme Merkezleri Haline Getirilmesi
15. Suç ve Yoksullukla Mücadele Amacıyla Gece Görüş Sistemi Kurulması İhtiyacı
16. Emekliler İçin Yaşamın Kolaylaştırılması ve Sosyal İlişkilerin Sağlanması
17. Evlilik Sırasında Çiftlerin Mutluluğunun Paylaşılması ve Aile Ağacı Sertifikası Verilmesi Suretiyle Bilinç Artışı Sağlanması
18. Tarihi Kültürel Turizm Potansiyelinin Ortaya Çıkarılmasına Yönelik Olarak Topluma Temel Yabancı Dil Eğitimi
19. İstanbul ve Trafik Sıkışıklığı
20. Kentsel Dönüşüm İhtiyacı ve Uygulama Sorunu
21. Yeşil Enerji Kullanımının Sağlanması Bağlamında İstanbul'un Sahip Olduğu İmkânların Projelendirilmesi
22. Taşeron İşçilerin Haklarının Korunması
23. Asgari Ücretle Çalışan İşçilerin Geçim Sorunu ve Belediye Hizmetlerinden İndirimli Yararlandırılması Projesi
24. Mezarlık Alanlarının Düzenlenmesi Gereksinimi
25. Sosyal Donatı Alanlarının Semtin İhtiyaçlarına Göre Şekillendirilmesi
26. Halka Açık, Şeffaf Belediyecilik Anlayışının Temel Taahhüt Olarak Ortaya Konulması
27. Şehir Tiyatrolarının Özelleştirilmesi/Taşeronlaştırılması Uygulaması Yerine, Kamu Hizmeti Olarak Yürütme Anlayışı Tercih Edilmesi
28. Kentin Sokaklarında Aydınlatma İhtiyacı
29. Güvenlik İhtiyacı
30. Uyuşturucu ve Madde Bağımlılığı
31. Deprem Riskine Karşı Hazırlık ve Binalarda Güçlendirme
32. Hava Kalitesinin İyileştirilmesine Yönelik Planlama ve İmara Yönelik Müdahaleler
33. Sosyal ve Kültürel Yaşamın Güçlendirilmesine Yönelik Projeler Geliştirilmesi
34. Ulaşım Hizmetlerinin Yeniden Projelendirilmesi İhtiyacı
35. Eğitim Hizmetleri
36. İşgücünün Nitelikli Hale Getirilmesi ve İstihdam Sağlanmasına Yönelik Projeler Geliştirilmesi
37. Tapu Tahsis ve 2B Uygulamasında Halkın ve Haklının Yanında Yer Alınacağının Ortaya Konulması
38. Otopark İhtiyacı
39. Gürültü Kirliliği
40. Seçmen Bilgi Sisteminde Gerçekliğin Sağlanması
41. Seçim Süreçlerinde Çalışma Sistemi
VIII. İstanbul'a Yönelik Olarak Yapılmış Olan Faaliyetler
Üçüncü Bölüm:Yerel Yönetimlerin Yerelleşmesi Bağlamında İstanbul İlçeler Analizi Örnekleri
 • I. Gaziosmanpaşa
 • II. Arnavutköy
 • III. Bayrampaşa
 • IV. Bağcılar
 • V. Esenler
 • VI. Güngören
 • VII. Bahçelievler
 • VIII. Başakşehir
 • IX. Beykoz
 • X. Çekmeköy
 • XI. Beylikdüzü
 • XII. Beyoğlu
 • XIII. Esenyurt
 • XIV. Eyüp
 • XV. Fatih
 • XVI. Kâğıthane
 • XVII. Üsküdar
 • XVIII. Küçükçekmece
 • XIX. Pendik
 • XX. Sancaktepe
 • XXI. Sultanbeyli
 • XXII. Sultangazi
 • XXIII. Şile
 • XXIV. Tuzla
 • XXV. Ümraniye
 • XXVI. Zeytinburnu
 • XXVII. Şişli