"ArGe, yenilik ve bu alandaki faaliyetlerin teşviki konusunda derleyici ve açıklayıcı nitelikte yapılmış çalışmalarda; Türkiye'de ArGe faaliyetlerinin gelişimine ilişkin istisna, muafiyet ve destekler, üç aşamadan oluşmaktadır.
1. Aşama: 26.06.2001 tarih ve 4691 Sayılı Teknopark: Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasası'nın kabulü
2. Aşama: 31.07.2004 tarih ve 5228 Sayılı Yasa ile Gelir ve Kurumlar Vergisi Yasalarında yapılan değişiklik ile ArGe indiriminin kabulü
3. Aşama: 28.02.2008 tarih ve 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi ile ilgili Yasa'nın yürürlüğe girmesi.
Ancak, 3624 Sayılı KOSGEB Kanunu hükümlerine göre 1996 yılında yayımlanan Teknopark Yönetmeliğine istinaden kurulan "Teknoparklar" ve 3218 Sayılı SBK'ya istinaden yayımlanan 99/13725 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan ve faaliyete geçen "Teknoloji Serbest Bölgesinde" yürürlükteki kanunlar ile ArGe çalışmalarının desteklenmeye başlamış olması nedeniyle, birinci aşamada yer alan "Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu" öncesinde de ArGe faaliyetlerinin teşviki konusunda düzenlemeler yapılmıştır.
Bu çalışmada, Türkiye'de ArGe faaliyetlerinin teşvik edilmesi konusunda başlangıç noktası olan ve halen mevcut teşvikler arasında yer alan; hem "Serbest Bölgeler"e hem de "Teknoloji Geliştirme Bölgeleri"ne özgü bazı istisna, muafiyet ve desteklerin, bölgeye yatırım yapan kurum, kuruluş ve girişimcilere aynı anda uygulanabildiği, "Teknoloji Serbest Bölgesi" olarak tanımlanan ve mali mevzuatta yalnızca bir bölgeye özgü istisna, muafiyet ve destekler detaylıca açıklanmış, bölgede yaşanan problemler saptanmış ve yaşanan problemlerin aşılabilmesi için önerilerde bulunulmuştur."
(Arka kapak'tan)

  Birinci Bölüm:Serbest Bölge, Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve Teknoloji Serbest Bölgesinin Tanımları, Gelişmeleri ve Birbirlerinden Farkları
  I. ArGe Desteklerinin Uygulandığı Özellikli Bölgelerin Tanımları ve Tarihi Gelişimleri
  A. Serbest Bölgeler
  1. Serbest Bölge Kavramı ve Tanımı
  2. Dünyada Serbest Bölgelerin Gelişimi
  3. Türkiye'de Serbest Bölgelerin Gelişimi
  B. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (Teknoparklar)
  1. Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Teknopark) Kavramı ve Tanımı
  2. Dünyada Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin (Teknoparklar) Gelişimi
  3. Türkiye'de Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin (Teknoparklar) Gelişimi
  C. Teknoloji Serbest Bölgesi Kavramı ve Tanımı
  II. Teknoloji Serbest Bölgesinin, ArGe Desteklerinin Uygulandığı Diğer Özellikli Bölgeler ile Kıyaslanması
  A. Teknoloji Serbest Bölgesinin Serbest Bölgelerden Farkları
  B. Teknoloji Serbest Bölgesinin Teknoloji Geliştirme Bölgesinden Farkı
  C. Teknoloji Serbest Bölgesinin ArGe Merkezinden Farkı
  İkinci Bölüm :Teknoloji Serbest Bölgesinde Gerçekleştirilen Faaliyetlerin Gelir ve Kurumlar Vergisi İstisnaları Açısından Değerlendirilmesi
  I. Teknoloji Serbest Bölgesindeki Mükelleflerin Sınıflandırılması
  II. Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi İstisnası
  A. İstisna Hükümlerinin Uygulanacağı Kanunun Tespit Edilmesi
  B. Gelir ve Kurumlar Vergisi
  1. 06.02.2004 Tarihinden Önce Ruhsat Alan Üretici Olmayan Mükellefler
  2. 06.02.2004 Tarihinden Sonra Ruhsat Alan Üretici Olmayan Mükellefler
  3. Üretici (İmalatçı) Olarak Faaliyet Gösteren Mükellefler
  4. Yıllık Gelir ve Kurumlar Vergisi Matrahlarının Tespit Edilmesi
  a. Serbest Bölgeler Kanununa Göre Vergi Matrahının Tespit Edilmesi
  b. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununa Göre Vergi Matrahının Tespit Edilmesi
  III. Ücretler Üzerindeki Gelir Vergisi İstisnası
  A. İstisna Hükümlerinin Uygulanacağı Kanun
  1. 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanuna Göre Değerlendirme
  2. 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununa Göre Değerlendirme
  B. İstisna Hükümlerinden Faydalanabilecek Çalışanlar
  1. ArGe Personeli
  a. Araştırmacı Personel
  b. Yazılımcı Personel
  c. Teknisyen
  2. Destek Personeli
  C. İstisna Uygulaması
  1. 06.02.2004 Tarihinden Önce Ruhsat Alan Üretici Olmayan Mükellefler
  2. 06.02.2004 Tarihinden Sonra Ruhsat Alan Üretici Olmayan Mükellefler
  3. Üretici (İmalatçı) Olarak Faaliyet Gösteren Mükellefler
  Üçüncü Bölüm :Teknoloji Serbest Bölgesinde Gerçekleştirilen Faaliyetlerin Gelir ve Kurumlar Vergisi Dışındaki Diğer Vergi Mevzuatında Yer Alan İstisnalar Açısından Değerlendirilmesi
  I. Katma Değer Vergisi
  A. 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu Hükümlerine Göre Değerlendirme
  B. 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Hükümlerine Göre Değerlendirme
  1. Mal Teslimleri
  a. Teknoloji Serbest Bölgesine Türkiye'den Mal Teslimleri
  b. Teknoloji Serbest Bölgesine Yurt Dışından Mal Teslimleri
  c. Teknoloji Serbest Bölgesinden Türkiye'ye Mal Teslimleri
  d. Teknoloji Serbest Bölgesinden Yurt Dışına Mal Teslimleri
  e. Teknoloji Serbest Bölgesi İçinde Mal Teslimleri
  f. Teknoloji Serbest Bölgesinden Bir Başka Serbest Bölgeye Mal Teslimleri
  2. Hizmet İfaları
  a. Türkiye'den Teknoloji Serbest Bölgesine Hizmet İfaları
  b. Yurt Dışından Teknoloji Serbest Bölgesine Hizmet İfaları
  c. Teknoloji Serbest Bölgesinden Yurt Dışına Hizmet İfaları
  d. Teknoloji Serbest Bölgesinden Türkiye'ye Hizmet İfaları
  e. Teknoloji Serbest Bölgesinde Hizmet İfaları
  II. Damga Vergisi ve Harçlar
  A. 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Uygulaması
  B. 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu Uygulaması
  C. Teknoloji Serbest Bölgesindeki Uygulama
  III. Gümrük Vergisi
  A. 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Uygulaması
  B. 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu Uygulaması
  C. Teknoloji Serbest Bölgesindeki Uygulama
  IV. Sigorta Primi Desteği
  A. 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Uygulaması
  B. 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu Uygulaması
  C. Teknoloji Serbest Bölgesindeki Uygulama
  Dördüncü Bölüm :Genel Değerlendirme ve Öneriler
  I. Muhattap Olunan Kurumlar ve Yetki Karmaşası Sorunu
  II. Teknoloji Serbest Bölgesinin Tabi Olduğu Yasal Mevzuatın Karmaşıklığı, Yetersizliği, Sıkça Değiştirilmesi, Birbiriyle Çelişmesi ve Güncellenmemesi Sorunları
  A. Yasal Mevzuatta Sıklıkla Görülen Değişikliklerin Getirdikleri
  B. Yasal Mevzuattaki Değişiklikler Nedeniyle Güncellenme Sorunu Yaşanan İkincil Mevzuat Uygulamaları
  III. İstisna, Muafiyet ve Destek Uygulamalarının Vergileme İlkeleri Açısından Değerlendirilmesi
  A. Verginin Yasallığı İlkesi
  B. Verginin Yasallığı İlkesi Açısından Teknoloji Serbest Bölgesindeki İstisnaların Değerlendirilmesi
  C. Genellik ve Eşitlik İlkeleri
  D. Vergilendirmede Genellik ve Eşitlik İlkeleri Açısından Teknoloji Serbest Bölgesindeki İstisnaların Değerlendirilmesi
  IV. Öneriler