""Milletlerarası Özel Hukukta Finansal Kiralama (Leasing) Sözleşmeleri" adlı kitapta, finansal kiralama (leasing) sözleşmesinin maddi hukukta düzenleniş şeklinin temel esasları, yabancılık unsuru taşıyan sözleşmelere uygulanacak hukuk ve özellikle finansal kiralama sözleşmelerine uygulanacak hukuk konuları ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. Kitapta çeşitli mahkeme kararlarına, uygulamada yaşanan sorunlara ve bu sorunlara getirmiş olduğumuz çözümlere ilişkin pek çok bilgi mevcuttur. Ayrıca konunun İsviçre Hukuku, Avrupa Birliği Hukuku, İngiliz Hukuku ve Amerika Birleşik Devletleri Hukuku'nda da nasıl düzenlendiğine yer verilerek, farklı bakış açıları oluşturulmaya çalışılmıştır. Kitap, hukuk alanında doldurmuş olduğu boşluk sayesinde konu ile ilgilenenlere faydalı olabilecek bir çalışmadır."
(Arka Kapak'tan)

  Birinci Bölüm :Maddi Hukukta Finansal Kiralama Sözleşmesi
  I. Genel Olarak
  II. Finansal Kiralama Sözleşmesinin Tanımı ve Unsurları
  A. Finansal Kiralama Sözleşmesinin Tanımı
  B. Finansal Kiralama Sözleşmesinin Unsurları
  1. Kiralayan Olarak Katılım Bankası, Kalkınma ve Yatırım Bankası ile Finansal Kiralama Şirketinin Varlığı
  2. Kiralayanın Finansal Kiralama Konusu Malın Zilyetliğini Her Türlü Faydayı Sağlamak Üzere Kiracıya Bırakması
  3. Finansal Kiralama Bedeli
  4. Finansal Kiralama Sözleşmesini Oluşturan Tarafların Anlaşması
  III. Finansal Kiralama Sözleşmesinin Hukuki Niteliği
  IV. Finansal Kiralama Konusu Mal
  A. Taşınır Mal
  B. Taşımaz Mal
  C. Bilgisayar Yazılımlarının Çoğaltılmış Nüshası
  V. Finansal Kiralama Sözleşmesinin Tarafları
  A. Kiralayan
  1. Türkiye'de Kurulmuş Finansal Kiralama Şirketleri
  2. Türkiye'de Kurulu Finansal Kiralama Şirketinin Yurtiçinde veya Yurt Dışında Şube Açması
  3. Finansal Kiralama Sözleşmesi Yapmaya Yetkili Diğer Kurumlar
  B. Kiracı
  VI. Tarafların Hak ve Borçları
  A. Kiralayanın Borçları
  1. Malın Satıcısı ya da Kiracıyla Sözleşme Yapma Borcu
  2. Malı Kiracıya Teslim Etme Borcu
  3. Kiracının Sözleşme Konusu Maldan Yararlanmasına Engel Olacak Davranışlardan Kaçınma Borcu
  4. Sözleşme Konusu Malı Bir Üçüncü Kişiye Devretmeme Borcu
  5. Malı Sigorta Ettirme Borcu
  6. Malın Mülkiyetini Sözleşme Bitiminde Kiracıya Devretme Borcu
  B. Kiralayanın Hakları
  C. Kiracının Borçları
  1. Kira Bedelini Ödeme Borcu
  2. Malı Özenle Kullanma Borcu
  3. Malı Bakım ve Koruma Borcu
  4. Malın Sigorta Primlerini Ödeme Borcu
  5. Malın Hasar ve Ziyaına Katlanma Borcu
  6. Finansal Kiralama Konusu Malın Zilyetliği ile Kiracılık Sıfatını veya Sözleşmeden Doğan Hak ve Yükümlülüklerini Devretmeme
  7. Sözleşme Süresinin Bitiminde Malı Kiralayana Geri Verme Borcu
  D. Kiracının Hakları
  VII Finansal Kiralama Sözleşmesinin Şekli, Tescili ve Şerhi
  VIII.Finansal Kiralama Çeşitleri
  A. Faaliyet Kiralaması (Operating Leasing)
  B. Sat ve Geri Kirala (Sale and Lease Back)
  IX. Finansal Kiralama Yöntemleri
  A. Yurt İçi Finansal Kiralama
  B. Uluslararası Finansal Kiralama
  1. Genel Olarak
  2. Uluslararası Finansal Kiralama Çeşitleri
  a) Gümrük Muafiyetli Uluslararası Finansal Kiralama
  b) Gümrük Muafiyetsiz Uluslararası Finansal Kiralama
  İkinci Bölüm:Yabancılık Unsuru Taşıyan Finansal Kiralama Sözleşmelerine Uygulanacak Hukuk
  I. Vasıflandırma
  A. Bağlama Konusu ve Yorumu
  B. Bağlama Noktası ve Yorumu
  II. Yabancılık Unsuru Taşıyan Sözleşme
  III. Uluslararası Ticari Sözleşmeler
  IV. Sözleşmelere Uygulanacak Hukukun Tespiti
  A. Sübjektif Yöntem
  1. Genel Olarak
  2. İrade Serbestisi İlkesi
  3. Hukuk Seçiminin Türleri
  a) Genel Olarak
  b) Açık veya Örtülü Hukuk Seçimi
  c) Hukuk Seçiminde Yapılan Sınırlandırmalar
  aa. Atıf
  bb. Seçilen Hukukun İlişkili Olması
  4. Kısmi Hukuk Seçimi
  5. Hukuk Seçiminin Zamanı
  6. Uygulanacak Hukukun Seçiminde Özel Bazı Durumlar
  a) Bir Devletin Hukukunun Seçilmesi
  b) Şartlı Hukuk Seçimi
  c) Negatif Hukuk Seçimi
  d) Seçilen Hukukta Sonradan Meydana Gelen Değişiklikler
  e) Uygulanacak Hukuk Olarak Lex Mercatorianın, Uluslararası Prensiplerin Seçilmesi
  f) Genel İşlem Koşullarında Hukuk Seçimi
  g) Seçilen Hukuka Göre Asıl Sözleşmenin Geçersiz Olması
  7. Özel Sözleşme Türleri
  B. Objektif Yöntem
  1. Objektif Yöntemde Bağlama Noktaları
  a) Genel Olarak/Karakteristik Edim
  b) Bağlama Noktalarının Açıklanması
  c) Daha Sıkı İlişkili Hukukun Varlığı
  C. Sözleşmelere Uygulanacak Hukukun Kapsamı
  D. Kapsam Dışı Kalan Konular
  1. Genel olarak
  2. Hak ve Fiil Ehliyetine Uygulanacak Hukuk
  3. Şekle Uygulanacak Hukuk
  E. Kamu Düzeninin Etkisi
  F. Doğrudan Uygulanan Kuralların Etkisi
  1. Genel Olarak
  2. Lex Forinin Doğrudan Uygulanan Kuralları
  3. Üçüncü Bir Devletin Doğrudan Uygulanan Kuralları
  4. Lex Causae'nın Doğrudan Uygulanan Kuralları
  G. Sözleşme ve Haksız Fiilden Doğan Tazminat Talepleri (Taleplerin Yarışması)
  V. Türk Hukuku Açısından Yabancılık Unsuru Taşıyan Finansal Kiralama Sözleşmelerine Uygulanacak Hukuk
  A. Sözleşme Konusunun Taşınır Mal Olması Halinde Uygulanacak Hukuk
  1. Sübjektif Yöntem
  2. Objektif Yöntem
  a) Genel Olarak
  b) Finansal Kiralama Sözleşmesinde Karakteristik Edim
  c) Karakteristik Edim Borçlusunun İş Yeri Hukuku
  d) Daha Sıkı İlişkili Bir Hukukun Uygulanması
  B. Sözleşme Konusunun Taşınmaz Mal Olması Halinde Uygulanacak Hukuk
  C. Finansal Kiralama Sözleşmesine Uygulanacak Hukuk Konusunda Kamu Düzeninin Etkisi
  D. Finansal Kiralama Sözleşmesinde Doğrudan Uygulanan Kurallar
  E. Kapsam Dışı Konular
  1. Ehliyet
  2. Şekil
  a) Sözleşme Konusunun Taşınır Mal ya da Bilgisayar Yazılımlarının Çoğaltılmış Nüshası Olması
  b) Sözleşme Konusunun Taşınmaz Mal Olması
  F. Özel Bazı Durumlar
  1. Mülkiyet İntikaline Uygulanacak Hukuk
  2. Taleplerin Yarışması
  VI. Mukayeseli Hukuk Açısından Finansal Kiralama Sözleşmesine Uygulanacak Hukuk
  A. Avrupa Birliği Hukuku'nda
  B. İsviçre Hukuku'nda
  C. İngiliz Hukuku'nda
  D. Amerikan Hukuku'nda
  SONUÇ
  EK 1: 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu
  EK 2: Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik
  EK 3: Türkiye Dışında Yerleşik Kişilerin Türkiye'de Yerleşik Kişilere Yapacakları Finansal Kiralama İşlemlerine Ait Finansal Kiralama Sözleşmelerinin Tesciline İlişkin Genelge
  EK 4: UNIDROIT Convention on International Financial Leasing (Ottawa, 28 May 1988)
  EK 5: 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun