"Bu çalışmada 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun kira sözleşmesine ilişkin dördüncü bölümünün "genel hükümler" başlıklı birinci ayrımında m. 327/333 aralığında düzenlenen sona erme halleri üzerinde durulmuştur. Konular, sürekli borç ilişkilerinin sona ermesiyle ilgili genel teorik yapı sürekli olarak göz önünde tutularak incelenmiştir.
Kitapta Türk Borçlar Kanunu'nun kira sözleşmesine ilişkin genel hükümleri çerçevesinde sona erme halleri; belirli süreli kira sözleşmesinin sona ermesi (TBK. m. 327), belirsiz süreli kira sözleşmesinin olağan fesih yolu ile sona erdirilmesi (TBK. m. 328/330) ve kira sözleşmesinin olağanüstü fesih yolu ile sona erdirilmesine yol açan sebepler / önemli sebepler (TBK. m. 331), kiracının iflası (TBK. m. 332), kiracının ölümü (TBK. m. 333) şeklinde ayrıntılı olarak incelenmiş, ilgili Yargıtay kararlarına yer verilmiştir.
6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun en kapsamlı değişiklikleri ve yenilikleri içeren bölümlerinin başında kira sözleşmesine ayrılan dördüncü bölümünün geldiği göz önüne alınırsa, kitap özellikle uygulayıcılara, önemli bir kaynak sunmaktadır."
(Arka Kapak'tan)

  § 1. Çalışmanın Kapsamı ve Genel Olarak Kira Sözleşmesi
  I. Çalışmanın Kapsamı
  II. Türk Borçlar Kanunu'nda Kira Sözleşmesinin Sistemi
  III. Genel Olarak Kira Sözleşmesinin Tanımı, Unsurları ve Hukuki Niteliği
  A. Tanımı
  B. Unsurları
  1. Kiralanan
  a. Kira Konusu Eşyanın Niteliği
  b. Kiraya Veren Tarafından Kira Konusu Eşyanın Kullanımının Kiracıya Bırakılması
  2. Kira Bedeli
  3. Kiraya Veren ve Kiracının Karşılıklı Anlaşması
  C. Hukuki Niteliği
  § 2. Kira Sözleşmesinin Sona Ermesine Genel Bakış
  I. Türk Borçlar Kanunu'nun Genel Hükümleri Çerçevesinde Kira Sözleşmesinin Sona Ermesi
  II. Türk Borçlar Kanunu'nun Kira Sözleşmesine İlişkin Genel Hükümleri Çerçevesinde Kira Sözleşmesinin Sona Ermesi
  III. Kira Sözleşmesinin Sona Ermesine Uygulanacak Kurallar
  A. Zaman Bakımından
  B. Kira Sözleşmesinin Çeşidi Bakımından
  1. Konut ve Çatılı İşyeri Kirası Sözleşmesine Uygulanacak Kurallar
  2. Ürün Kirası Sözleşmesine Uygulanacak Kurallar
  3. Kira Sözleşmesine İlişkin Genel Hükümlerin Uygulanma Alanı
  BİRİNCİ BÖLÜM: BELİRLİ SÜRELİ KİRA SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ
  § 3. Belirli Süreli Kira Sözleşmesi ve Özellikle Belirsiz Süreli Kira Sözleşmesinden Ayırt Edilmesi
  I. Tanım
  II. Belirli Süreli Kira Sözleşmesinin Unsurları
  A. Kira İlişkisinin Belirli ya da Belirlenebilir Bir Zaman Aralığı ile Sınırlanması
  B. Tarafların Kira Süresinin Bitimi Olarak Belirledikleri Olgu Gerçekleşene Kadar Fesih Haklarından Feragat Etmesi
  C. Tarafların Kira Süresinin Sonunda Kira İlişkisinin Sonlandırılması İçin Bir Fesih Bildiriminde Bulunulması Gerektiğini Kararlaştırmamış Olmaları
  III. Sürenin Belirlenmesinde Çeşitli Görünüm Biçimleri
  A. Kira Süresinin Tamamlandığı Anın Açıkça Belirlendiği Kira Sözleşmeleri
  1. Kira Süresinin Tamamlandığı Anın Takvim Birimi İle Belirlenmesi
  2. Kira Süresinin Tamamlandığı Anın Gelecekte Gerçekleşeceği ve Ne Zaman Gerçekleşeceği Belli Olan Olgular ile Belirlenmesi
  3. Kira Süresinin Tamamlandığı Anın Gelecekte Gerçekleşeceği Belli Olmayan Olgular ile Belirlenmesi
  4. Kira Süresinin Tamamlandığı Anın Gelecekte Gerçekleşeceği Kesin Ancak Ne Zaman Gerçekleşeceği Belli Olmayan Olgular ile Belirlenmesi
  B. Kira Süresinin Tamamlandığı Anın Örtülü Olarak Belirlendiği Kira Sözleşmesi (Edimin Amacına Göre Süreye Bağlanmış Belirli Süreli Kira Sözleşmesi)
  C. Karma Süreli Kira Sözleşmeleri
  1. Tarafların Kira İlişkisinin Sona Ereceği Anı Belirlerken Aynı Zamanda Bu Tarihten Belirli Bir Süre Önce Bildirimde Bulunarak Sözleşmenin Belirsiz Süreli Olarak Uzatılabileceğini Kararlaştırdığı Kira Sözleşmesi
  2. Asgari Süreli Kira Sözleşmesi
  3. Azami Süreli Kira Sözleşmesi
  4. Asgari ve Azami Sürelerin Birlikte Kararlaştırıldığı Kira Sözleşmesi
  5. Karma Süreli Kira Sözleşmelerine Uygulanacak Hükümler
  § 4. Kira Süresinin Sona Ermesinin Kira Sözleşmesine Etkisi
  I. Genel Kural: Sürenin Bitiminde Kendiliğinden Sona Erme
  II. Kendiliğinden Sona Ermenin İstisnaları
  A. Sözleşmesel İstisna
  B. Kanundan Doğan İstisna: TBK m.327/II Hükmü
  1. TBK m.327/II Hükmünün Uygulanma Şartları
  2. TBK m.327/II Hükmünde Bir Adi Karinenin Düzenlenmiş Olması
  3. TBK m.327/II Hükmünün Hukuki Sonuçları
  İKİNCİ BÖLÜM:BELİRSİZ SÜRELİ KİRA SÖZLEŞMESİNİN OLAĞAN FESİH YOLU İLE SONA ERDİRİLMESİ
  § 5. Olağan Fesih Hakkının Hukuki Niteliği, Şartları ve Sınırları
  I. Genel Olarak
  II. Terminoloji
  III. Hukuki Niteliği ve Kullanılması
  IV. Fesih Hakkı Sahibi ve Fesih Talebinin Muhatabı
  V. Fesih Bildiriminde Bulunulurken Uyulması Gereken Süreler
  A. Fesih Dönemi / Fesih Bildirim Süresi Kavramları ve Fesih Bildiriminin Hüküm Doğuracağı An
  B. Türk Borçlar Kanunu'nda Düzenlenen Fesih Dönem ve Fesih Bildirim Süreleri
  1. Taşınmaz ve Taşınır Yapı Kirasında Fesih Dönemi ve Bildirim Süresi
  2. Taşınır Kirasında Fesih Dönemi ve Bildirim Süresi
  a. Alelade Taşınır Eşya
  b. Kiraya Verenin Meslekî Faaliyeti Gereği Kiraya Verdiği ve Kiracının Özel Kullanımına Yarayan Taşınır Eşya
  C. Sözleşme ile Türk Borçlar Kanunu'nda Öngörülen Fesih Dönem ve Bildirim Sürelerinin Değiştirilmesi
  D. Sözleşmede veya Türk Borçlar Kanunu'nda Belirtilen Fesih Dönemi ya da Fesih Bildirim Sürelerine Uyulmamasının Yaptırımı (Gecikmiş Fesih Bildirimi)
  VI. Olağan Fesih Hakkının Kötüye Kullanılması Yasağı
  § 6. Olağan Fesih Hakkının Kullanılmasının Sonuçları
  I. Kira İlişkisine Etkisi
  II. Hukuki Sonuçları
  III. Olağan Fesih Beyanının Geri Alınması
  IV. Olağan Feshin İkale Anlaşmasına Çevrilmesi
  § 7. Olağan Feshe İlişkin Hükümlerin Uygulanması Açısından Diğer Kira Çeşitleri
  I. Konut ve Çatılı İşyeri Kirası Sözleşmeleri
  II. Ürün Kirası Sözleşmesi
  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:KİRA SÖZLEŞMESİNİN OLAĞANÜSTÜ FESİH YOLU İLE SONA ERDİRİLMESİ
  § 8. Olağanüstü Fesih Hakkının Hukuki Niteliği ve Kullanılması
  I. Genel Olarak
  II. Hukuki Niteliği
  III. Kullanılması
  § 9. Kiracının Ölümü Durumunda Fesih Bildirimi Hakkı
  I. Hukuki Niteliği
  II. Kullanılma Şartları
  III. Fesih Bildiriminde Süre
  IV. Feshin Hukuki Sonuçları
  V. Kiraya Verenin Ölümünün Kira Sözleşmesine Etkisi
  VI. Kiracının Ölümü Sebebine Dayalı Sona Erme Düzenine İlişkin Hükümlerin Uygulanması Açısından Diğer Kira Çeşitleri
  A. Konut ve Çatılı İşyeri Kirası Sözleşmeleri
  B. Ürün Kirası Sözleşmesi
  § 10.Kiracının İflas Etmesi Durumunda Kiraya Verenin Fesih Hakkı
  I. Genel Olarak Kiracının Ödeme Yeteneğini Kaybetmesi Durumu
  II. Türk Borçlar Kanunu'nun Kiracının İflası Halinde Kiraya Verene Fesih Hakkı Tanıyan Düzenlemesi ile İfa Güçsüzlüğüne İlişkin Düzenlemesinin Karşılıklı İlişkileri
  III. Fesih Hakkının Kullanılma Şartları
  A. Kiracının İflas Etmiş Olması
  B. Kiracının İflas Ettiği Sırada Kira Konusunun Kiracıya Teslim Edilmiş Olması
  C. Kiraya Verenin İşleyecek Kira Bedelleri İçin Güvence Talep Etmesi ve Bu Talebin Yerine Getirilebilmesi İçin Kiracıya Uygun Süre Tanıması
  1. Güvence Talebinin İçeriği
  2. Güvence Talebinin Yöneltileceği Taraf
  3. Güvencenin Talep Edilebileceği Süre
  D. Güvencenin Talep Edildiği Tarafın Davranış Tarzları ve Kiraya Verenin Sözleşmeyi Fesih Hakkının Doğması
  IV. Feshin Hukuki Sonuçları
  V. Kiraya Verenin İflasının Kira Sözleşmesine Etkisi
  VI. Kiracının İflası Sebebine Dayalı Sona Erme Düzenine İlişkin Hükümlerin Uygulanması Açısından Diğer Kira Çeşitleri
  A. Konut ve Çatılı İşyeri Kirası Sözleşmeleri
  B. Ürün Kirası Sözleşmesi
  § 11.Kira Sözleşmesinin Önemli Sebebe Dayalı Olarak Sona Erdirilmesi (Olağanüstü Feshin Genel Sebebi)
  I. Genel Olarak
  II. Terminoloji
  III. Hukuki Niteliği
  IV. Fesih Hakkının Kullanılma Şartları
  A. Kira Sözleşmesinin Konusu
  B. Kira Sözleşmesinin Süresi
  C. Bir Taraf İçin Sözleşmenin Devamını Çekilmez Kılan Önemli Bir Sebebin Ortaya Çıkması
  1. Önemli Sebebin Tanımı
  2. Önemli Sebebin Unsurları
  a. Kira İlişkisinde Etkili Önemli Bir Olgunun Varlığı
  b. Çekilmezlik
  aa. Çekilmezlik Unsuru Tespit Edilirken Yararlanılacak Kıstaslar
  aaa. Hukuksal Dayanak
  bbb. Olgunun Ağırlığı
  aaaa. Objektif Ağırlık Unsuru
  bbbb. Subjektif Ağırlık Unsuru
  bb. Kira Sözleşmesini Çekilmez Hale Getirebilecek Sebeplerin Kaynağına Göre Gruplandırılması
  3. Önemli Sebeple Feshin Aşırı İfa Güçlüğü Karşısındaki Yeri
  4. Önemli Sebebin Ortaya Çıkması Gereken An
  5. Önemli Sebeple Fesih Hakkının Kötüye Kullanılması Yasağı
  6. Önemli Sebebin İspatı
  D. Kusur
  E. Fesih Hakkı Sahibi ve Fesih Talebinin Muhatabı
  F. Önemli Sebebin Karşı Tarafa Bildirilmesi
  G. Önemli Sebeple Fesihte Süre
  V. Önemli Sebeple Fesih Kavramının Takdire Bağlılığı
  VI. Önemli Sebeple Fesih Düzenlemesinin Nisbi Emrediciliği
  VII. Önemli Sebeple Feshin Son Çare Olma Prensibi (Ultima Ratio/ Orantılılık/ İkincillik)
  VIII. Önemli Sebeple Feshin Diğer Sona Erme Sebepleri Karşısındaki Yeri
  A. Önemli Sebeple Feshin Belirli Süreli Kira Sözleşmesi Karşısındaki Yeri
  B. Önemli Sebeple Feshin Olağan Fesih Karşısındaki Yeri
  C. Önemli Sebeple Feshin Türk Borçlar Kanunu'nda Kabul Edilen Diğer Olağanüstü Sona Erme Sebepleri Karşısındaki Yeri
  D. Önemli Sebeple Feshin İrade Bozuklukları Karşısındaki Yeri
  IX. Önemli Sebeple Fesih Düzenlemesinin Uygulanması Açısından Diğer Kira Çeşitleri
  A. Konut ve Çatılı İşyeri Kirası Sözleşmeleri
  B. Ürün Kirası Sözleşmesi
  X. Feshin Sonuçları
  A. Kira İlişkisine Etkisi
  B. Hukuki Sonuçları
  XI. Önemli Sebeple Fesihte Çevirme
  A. Belirsiz Süreli Kira Sözleşmesinin Önemli Sebebe Dayanmayan Haksız Feshinin Çevirme Yolu ile Olağan Fesih Olarak Yorumlanması
  B. Haksız Feshin Çevirme Yolu ile Karşı Tarafa Yöneltilmiş İkale Anlaşmasına İlişkin Bir Öneri Olarak Yorumlanması