"6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ile Türk hukukuna yeni bir sözleşme tipi olarak dahil olan, Genel Gerekçe'de uygulamada çok sık karşılaşıldığı ifade edilen "Pazarlamacılık Sözleşmesi"ne ilişkin hükümlerin mehaz İsviçre Borçlar Kanunu hükümleri ve yargı uygulaması da dikkate alınarak incelenmesi, değerlendirilmesi ve bu yeni sözleşme tipinin genel hatlarıyla tanıtılması amacı doğrultusunda, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı kapsamında yüksek lisans tezi olarak kaleme alınan eser, genel olarak pazarlamacılık sözleşmesi, pazarlamacılık sözleşmesinin kurulması, pazarlamacılık sözleşmesinin hükümleri ve pazarlamacılık sözleşmesinin sona ermesi başlıklarını taşıyan dört bölümden oluşmaktadır."
(Arka Kapak'tan)

  Birinci Bölüm: Genel Olarak Pazarlamacılık Sözleşmesi
  I. Pazarlamacılık Sözleşmesinin Tanımı ve Unsurları
  A. Tanımı
  B. Unsurları
  1. İş Görme Edimi
  a. Aracı Pazarlamacı
  b. Sözleşme Yapmaya Yetkili Pazarlamacı
  2. İşletmenin Dışında ve Gezici Surette Faaliyette Bulunma
  3. Devamlılık
  4. Ücret Karşılığında Çalışma
  5. Bağımlılık
  II. Hukuki Niteliği
  III. Uygulanacak Hükümler
  IV. Benzer Müesseselerden Farkları
  A. Ticari Temsilciden Farkları
  B. Ticari Vekilden Farkları
  C. Seyyar Tüccar Memurundan Farkları
  D. Acenteden Farkları
  E. Simsardan Farkları
  F. Komisyoncudan Farkları
  İkinci Bölüm: Pazarlamacılık Sözleşmesinin Kurulması
  I. Taraflar
  A. Pazarlamacı
  B. İşveren
  II. Sözleşmenin İçeriği
  III. Sözleşmenin Şekli
  Üçüncü Bölüm: Pazarlamacılık Sözleşmesinin Hükümleri
  I. Pazarlamacının Borçları
  A. İş Görme Borcu
  B. Özen ve Sadakat Borcu
  1. Özen Borcu
  2. Sadakat Borcu
  a. Genel Olarak
  b. Sadakat Borcunun Özel Bir Görünümü Olarak Sır Saklama Borcu
  3. Özen ve Sadakat Borcunun Pazarlamacılık Sözleşmesi Bakımından Özel Görünümleri
  a. İşverenin Talimatlarına Uyma Borcu
  (1). Genel Olarak
  (2). Pazarlamacılık Sözleşmesi Bakımından Görünümü
  (3). İstisna
  (4). Sözleşme Yapmaya Yetkili Pazarlamacı Bakımından Özel Düzenleme
  b. Rekabet Etmeme Borcu
  (1). Genel Olarak
  (2). Pazarlamacı Bakımından Özel Düzenleme
  (3). Rekabet Yasağı Anlaşması
  c. Bilgi ve Haber Verme Borcu
  (1). Bilgi Verme Borcu
  (2). Haber Verme Borcu
  d. Yetkisi Hakkında Müşteriyi Aydınlatma Borcu
  4. Özen ve Sadakat Borcuna Aykırılığın Yaptırımı
  C. Faaliyetinin Sonucunda Elde Ettiklerini İşverene Teslim Etme Borcu
  D. Garanti Borcu
  1. Kural: İşletme Risklerinin Pazarlamacıya Yüklenememesi
  2. İstisna: Sözleşme Yapmaya Yetkili Pazarlamacı Bakımından Garanti Borcu
  3. İstisnanın Genişlemesi: Sigortacılık Alanında Faaliyet Gösteren Aracı Pazarlamacının Garanti Borcu
  II. Pazarlamacının Hak ve Yetkileri
  A. Ücret Hakkı
  B. Hapis Hakkı
  C. Temsil Yetkisi
  1. Genel Olarak
  2. Verilmesi
  3. Kapsamı
  a. Aracı Pazarlamacı Bakımından Ön Değerlendirme
  b. Sözleşme Yapmaya Yetkili Pazarlamacı Bakımından
  (1). Genel Olarak
  (2). Özel Yetkiler
  4. Sınırlandırılması ve Geri Alınması
  5. Yetki Aşımı
  III. İşverenin Borçları
  A. Ücret Ödeme Borcu
  1. Ücretin Belirlenmesi
  a. Sabit Ücret
  b. Komisyon
  (1). Sabit ücrete ek olarak komisyon ödenmesi
  (2). Komisyonun ücretin tamamını ya da önemli kısmını oluşturması
  (3). Hesaplanması
  (4). Komisyona Hak Kazanma
  c. Deneme Süresinde Ücret
  d. Pazarlama Faaliyetinin Engellenmesi Durumunda Ücret
  2. Ücretin Ödenmesi
  a. Ödeme Zamanı
  b. Ödeme Şekli
  c. Ödeme Yeri
  B. Masrafları Karşılama Borcu
  C. Pazarlamacının Tekel Hakkını İhlâl Etmeme Borcu
  1. Pazarlamacının Tekel Hakkı
  2. Sınırlandırılması veya Kaldırılması
  Dördüncü Bölüm: Pazarlamacılık Sözleşmesinin Sona Ermesi
  I. Genel Olarak
  II. Sona Erme Sebepleri
  A. Sözleşmenin Kendiliğinden Sona Ermesi
  1. Sürenin Sona Ermesi
  2. Ölüm
  B. Sözleşmenin Bir Hukuki İşlemle Sona Erdirilmesi
  1. Tarafların Anlaşması
  2. Fesih
  III. Sona Ermenin Özel Sonuçları
  A. Komisyon Bakımından
  B. İade Yükümlülüğü
  C. Pazarlamacının Denkleştirme Talep Hakkı
  IV. Görevli Mahkeme
  V. Zamanaşımı