"Seçimlerin yönetimi ve denetimi sistemi, demokrasi açısından hayati bir öneme sahip olan meşruluk kavramına doğrudan etki etmektedir. Bu nedenle seçimlerin yönetimi ve denetimi ile demokrasi arasında derin ve önemli bir ilişki mevcuttur. Çalışma kapsamında, söz konusu ilişki ampirik ve karşılaştırmalı bir yaklaşımla ele alınarak, Türkiye'de uygulanmakta olan seçimlerin yönetimi ve denetimi sistemi irdelenmeye çalışılmıştır."
(Önsöz'den)

  Birinci Bölüm: Teorik Boyutuyla Genel Kavramsal Çerçeve

   I. Demokratik Devlet İlkesinin Temel Unsurları

    A. Demokrasiye Dair Kavramsal Karmaşa Sorunu
    B. Demokraside Yaşanan Algısal Değişiklik Olgusu
    C. Demokrasiyi Tanımlama Meselesi
    D. Demokrasiyi Somutlaştırmada Ampirik Yaklaşım

     1. Dahl: Poliarşal Demokrasi Yaklaşımı
     2. Ampirik Yaklaşımın İki Takipçisi: O'Donnell ve Powell
     3. Değerlendirme: Demokratik Devlet İlkesinin Ölçütleri

   II. Demokratik Seçimlerin Temel Unsurları

    A. Seçim Kavramı

     1. Ortaya Çıkışı: Temsili Yönetim Anlayışının Yükselişi
     2. Temsili Yönetimin (Siyasi İktidarın) Meşruluk Kaynağı

      a. Teokratik Teoriler
      b. Demokratik Teoriler: Halk Egemenliği ve Milli Egemenlik Teorisi
      c. Teorilerin Eleştirisi

    B. Oy Hakkı

     1. Oy Hakkının Kapsamı
     2. Oy Hakkının Demokratik İlkeleri

      a. Genel Oy İlkesi
      b. Bireysel Oy İlkesi
      c. Eşit Oy İlkesi
      d. Serbest Oy İlkesi
      e. Gizli Oy İlkesi
      f. Açık Sayım ve Döküm İlkesi
      g. Hukuki Güvence İlkesi

    C. Demokratik Seçimler

     1. Bireylerin ve Siyasi Partilerin Hak ve Yükümlükleri

      a. Oy Hakkına İlişkin Şartlar

       (1). Oy hakkının demokratik ilkeleri sağlanmalıdır.
       (2). Oy hakkının fiili kullanımına ilişkin somut şartlar oluşturulmalıdır.
       (3). Bireyler ve siyasi partiler söz konusu şartlara uymalı ve başkalarının hak ve özgürlüklerini ihlal etmemekle yükümlü tutulmalıdırlar.

      b. Bağlı Haklara İlişkin Şartlar

       (1). Yaşam hakkı (kişinin maddi ve manevi varlığının korunması) sağlanmalıdır.
       (2). Seçme, seçilme ve eşit şartlarda siyasi faaliyette bulunma hakkı sağlanmalıdır.
       (3). Düşünce ve kanaat özgürlüğü ile düşünceyi açıklama ve yayma (ifade) özgürlüğü sağlanmalıdır.
       (4). Dernek kurma ve toplantı özgürlüğü sağlanmalıdır.
       (5). Uluslararası hukuk tarafından tanınan sair ilişkili hak ve özgürlüklerin sağlanması gerekmektedir.

     2. Devletin Hak ve Yükümlülükleri

      (1). Seçimlerin demokratik ve adil bir biçimde, düzenli ve makul aralıklarla gerçekleştirilmesi sağlanmalıdır.
      (2). Siyasi partilere ilişkin demokratik şartların işlevsel kılınması gerekmektedir.
      (3). Eğitim hakkının gerçekleştirilmesi sağlanmalıdır.
      (4). Seçime ilişkin haklara yönelik sınırlamaların meşru olması gerekmektedir.
      (5). Seçim uyuşmazlıklarının adil bir şekilde çözümlenebilmesi gerekmektedir.

     3. Değerlendirme: Demokratik Seçim Ölçütleri

   III. Seçimlerin Yönetimi ve Denetimi

    A. Seçimlerin Yönetimi

     1. Seçim Yönetimi Modelleri
     2. Seçim Kurullarına İlişkin Temel İlkeler

      a. Bağımsızlık
      b. Tarafsızlık
      c. Dürüstlük
      d. Şeffaflık
      e. Etkinlik
      f. Profesyonellik
      g. Hizmet Bilinci

    B. Seçimlerin Denetimi

     1. Seçim Denetimi Modelleri

      a. Siyasal Denetim
      b. Yargısal Denetim

     2. Seçimlerin Denetimine İlişkin Temel İlkeler

      a. Şikayet (Başvuru) Hakkı
      b. Tarafsız ve Bağımsız Bir Çözüm Mercii
      c. Etkili ve Ulaşılabilir Bir Çözüm Yolu

     3. Değerlendirme: Seçimlerin Yönetimi ve Denetimine İlişkin İlkeler

İkinci Bölüm: Teoriden Somuta Doğru: Mevzuat ve Uygulama

  I. Seçim Hukuku Ve Kaynakları <ıl>
  A. Seçim Hukuku Kavramı
  B. Seçim Hukukunun Kaynakları

   1. Uluslararası Kaynaklar

    a. Evrensel İnsan Hakları Belgeleri

     (1). İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi
     (2). Kadınların Siyasal Haklarına İlişkin Sözleşme
     (3). Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi
     (4). Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi

    b. Bölgesel İnsan Hakları Belgeleri

     (1). Amerikan İnsan Hakları ve Ödevleri Beyannamesi
     (2). Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
     (3). Amerikan İnsan Hakları Sözleşmesi
     (4). Afrika İnsan ve Halkların Hakları Sözleşmesi

    c. Diğerleri

   2. Türk Seçim Hukuku'nun Kaynakları

    a. Uluslararası Sözleşmeler
    b. Anayasa

     (1). Seçme, Seçilme ve Siyasi Faaliyette Bulunma Hakları
     (2). Siyasi Parti Özgürlüğü
     (3). Bağlı Hak ve Özgürlüklere İlişkin Hükümler

    c. İlgili Kanunlar
    d. Yüksek Seçim Kurulu Genelgeleri, İlke Kararları ve Kararları
    e. Diğer Kaynaklar

II. Türkiye'de Seçim Kurulları

  A. Yüksek Seçim Kurulu

   1. Genel Olarak Ortaya Çıkış Süreci
   2. Organik Yapısı ve Görevleri
   3. Niteliği
   4. Kararlarının Niteliği

  B. Diğer Seçim Kurulları

   1. İl Seçim Kurulu
   2. İlçe Seçim Kurulu
   3. Sandık Kurulu
   4. Yurtdışı İlçe Seçim Kurulu

  C. Değerlendirme

III. Türkiye'de Uygulanan Seçimlerin Yönetimi ve Denetimi Sistemi Üzerine Kısa Bir Değerlendirme

  A. Türkiye'de Uygulanan Sistemin Ana Hatları
  B. Değerlendirmenin Boyutu
  C. Değerlendirme

   1. Uluslararası Kuruluşlar Açısından
   2. Seçimlerin Yönetimi ve Denetimine İlişkin İlkeler Açısından
   3. Teknolojik Açıdan: Elektronik Oylama