"Ceza Hukuku adlı yapıtımızda ne yüzeysel geçilen bir konu ne de labirente dönüştürülen anlam açmazları var. Amacımız ceza hukuku öğrenmek isteyenlere dolambaçtan uzak, yaşayan hukuku anlatan kesin ve net bilgiler verebilmek. Bu basıda başta 3. Yargı Paketi olarak adlandırılan düzenleme olmak üzere tüm mevzuat değişiklikleri kitaba işlenmiştir."
(Önsöz'den)

BİRİNCİ KISIM
CEZA HUKUKUNA GİRİŞ

Birinci Bölüm
Ceza Hukuku ve İşlevi
I. CEZA HUKUKU
II. CEZA HUKUKUNUN ÖZELLİKLERİ
III. CEZA HUKUKUNUN KAYNAKLARI
A. Anayasa ve Uluslararası Sözleşmeler
B. 5237 sayılı Türk Ceza Yasası
1. Genel Olarak ...20
2. Türk Ceza Yasası ile Özel Ceza Yasaları Arasındaki İlişki
IV. CEZA HUKUKUNUN TEMEL İLKELERİ
A. Yasallık (= Kanunilik) İlkesi
1. Tanımı
2. Sonuçları
B. Kusursuz Ceza Olmaz İlkesi
C. Cezaların Kişiselliği İlkesi
D. Ümanizm İlkesi
E. Hukuk Devleti İlkesi

İkinci Bölüm
Ceza Normu
I. GENEL OLARAK
II. CEZA NORMUNUN YORUMU
III. CEZA NORMUNUN UYGULANMA ALANI
A. Zaman Bakımından Uygulanma Alanı
1. Kural (Suç işlendiği zaman yürürlükte olan yasanın uygulanması)
2. İstisna (Lehe yasanın geçmişe yürümesi)
3. Suçun İşlendiği Zaman
4. İnfaz Rejimine ve Güvenlik Tedbirlerine İlişkin Yasalar
5. Geçici ve Süreli Yasalar
6. Muhakeme Hukukuna İlişkin Yasalar
7. Zamanaşımına İlişkin Yasalar
8. İçtihadı Birleştirme Kararları
9. Anayasa Mahkemesinin İptal Kararları
B. Kişi Bakımından Uygulanma Alanı
1. Kural
2. İstisnalar
C. Yer Bakımından Uygulanma Alanı
1. Ülkesellik (=Mülkilik) İlkesi
2. Kişisellik İlkesi
3. Korunma İlkesi
4. Evrensellik İlkesi
5. İkame (= Başka Devlet Adına) Yargı İlkesi
6. Cezadan Mahsup ve Hak Yoksunlukları

Üçüncü Bölüm
Geri Verme
I. KAVRAM
II. KAYNAKLARI
III. KOŞULLARI
A. Olumlu Koşullar
1. Suç Oluşturan Bir Eylemin Varlığı
2. Eylemin Kovuşturulabilir Nitelikte Olması
3. Eylemin Belli Bir Ağırlıkta Olması
4. Failin Yabancı Olması
5. Yargısal ve Siyasal Karar
B. Olumsuz Koşullar
1. Siyasal Suçlar
2. Askeri Suçlar
3. Düşünce Suçları
4. İstemde Bulunulan Ülkenin Yargılama Yetkisine Giren Suçlar
5. Non Bis İn İdem İlkesine Aykırılık
IV. ÖZEL DURUMLAR
A. Ölüm Cezası Gerektiren Suçlarda Geri Verme Sorunu
B. Mali Suçlarda Geri Verme Sorunu
V. USUL
VI. ÖZELLİK (= HUSUSİLİK) KURALI
VII. YABANCI ÜLKE CEZA YASASININ DEĞERİ

İKİNCİ KISIM
SUÇ HUKUKU

Birinci Bölüm
Suçun Unsurları
I. YASALLIK (TİPİKLİK) UNSURU
A. Genel Olarak
B. Sözde (= Mefruz) Suç
1. Genel Olarak
2. Türleri
3. Sonucu
II. MADDİ UNSURLAR
A. Fail
B. Suçun Mağduru
C. Suçun Maddi Konusu
D. Eylem (= Fiil)
1. Hareket
2. Sonuç
3. Nedensellik Bağı
E. Suçun Nitelikli Unsurları
III. HUKUKA AYKIRILIK UNSURU
A. Genel Olarak
B. Hukuka Uygunluk Nedenleri
1. Niteliği
2. Özellikleri
3. Türleri
4. Hukuka Uygunluk Nedenlerinde Sınırın Aşılması
IV. MANEVİ UNSUR
A. Genel Olarak
B. Kast
1. Genel Olarak
2. Türleri
3. Kastın Belirlenmesi
4. Amaç ve Saik
C. Taksir
1. Kavram
2. Taksirin Unsurları
3. Taksir türleri
4. Taksirli Suçlarda Sorumluluk
5. Taksir Kalıpları
D. Sonucu Nedeniyle Ağırlaşmış Suçlar
E. Basın Suçlarında Cezai Sorumluluk
1. Genel Olarak
2. Basın Suçlarından Sorumluluğun Hukuksal Rejimi
3. Düzeltme ve Yanıt Hakkı
4. Yargılama Usulü

İkinci Bölüm
Suçun Unsuru Sayılma yan
Olgular
I. ÖN KOŞULLAR
II. CEZALANDIRABİLME KOŞULLARI
III. KİŞİSEL CEZASIZLIK NEDENLERİ
IV. CEZAYI KALDIRAN VEYA AZALTAN KİŞİSEL NEDENLER
V. CEZA MUHAKEMESİ KOŞULLARI

Üçüncü Bölüm
Suç Niteli ğinde Olma yan Hukuka Aykırı Eylemler
I. SUÇ VE HAKSIZ EYLEM (= FİİL)
II. SUÇ VE İDARİ YAPTIRIM GEREKTİREN EYLEMLER
A. Suçların Kabahatlerden Ayırt Edilmesi
1. Genel Olarak
B. Suçların Disiplin Suçlarından Ayırt Edilmesi

Dördüncü Bölüm
Ceza Sorumluluğu(Kusurluluk )
I. GENEL OLARAK
II. KUSUR YETENEĞİ
A. Kavram
B. Kusur Yeteneğinin Aranacağı Zaman
1. Genel Olarak
2. Nedeninde Serbest Hareketler Kuramı (= Actiones Liberae in Causa, ALIC Kuralı)
C. Kusur Yeteneğini Etkileyen Durumlar
1. Yaş Küçüklüğü
2. Sağır ve Dilsizlik
3. Akıl Hastalığı
4. Geçici Nedenler
5. Alkol veya Uyuşturucu Madde Etkisinde Olma
III. KUSURLULUĞU KALDIRAN NEDENLER
A. Zorunluluk Durumu (= Iztırar Hali)
1. Genel Olarak
2. Koşulları
3. Üçüncü Kişi Yararına Zorunluluk Durumu
4. Zorunluluk Durumuna Benzeyen Kurumlar
5. Sonuçları
B. Amirin Emrini İfa
1. Genel Olarak
2. Koşulları
3. Konusu Hukuka Aykırı Olup Suç Oluşturmayan Emirler
4. Konusu Suç Oluşturan Emir
C. Beklenmeyen Durumlar (= Kaza ve Tesadüf)
D. Zorlayıcı Nedenler (= Mücbir Sebepler)
E. Maddi ve Manevi Zorlama (Cebir, Tehdit ve Korkutma)
F. Yanılma
1. Hukuksal Yanılma
2. Kastı Kaldıran Yanılma
3. Kusurluluğu Etkileyen Yanılma
G. Sapma
IV. HAKSIZ TAHRİK
A. Genel Olarak
B. Hukuksal Niteliği
C. Koşulları
1. Tahrike Neden Olan Bir Eylemin Olması
2. Eylemin Haksız Olması
3. Haksız Eylemin Fail Üzerinde Öfke veya Şiddetli Üzüntüye Neden Olması
4. Suçun Haksız Tahrike Neden Olan Kişiye Karşı İşlenmesi
D. Haksız Tahrik ve Diğer Kurumlar
E. Sonuçları

Beşinci Bölüm
Suçun Özel Görünüm Biçimleri
I. TEŞEBBÜS (KALKIŞMA)
A. Genel Olarak
1. Kavram
2. Suç Yolu
B. Koşulları
1. Kasten İşlenebilen Bir Suçun Olması
2. Suçun İcrasına Başlanması
3. Suçun İcrasında Elverişli Hareketlerin Kullanılması
4. Suçun, Failin Elinde Olmayan Nedenlerle Tamamlanamaması
5. Suç Tipinin Teşebbüse Elverişli Olması
C. İşlenemez Suç (Elverişsiz Teşebbüs)
1. Genel Olarak
2. Gerçekleşme Biçimleri
3. Ceza
D. Teşebbüste Özel Durumlar
E. Gönüllü Vazgeçme
1. Kavram ve Hukuksal Niteliği
2. Koşulları
3. Sonuçları
F. Etkin Pişmanlık
1. Kavram ve Hukuksal Niteliği
2. Sonucu
G. Kalkışma (Teşebbüs) Suçları
H. Teşebbüs Aşamasında Kalan Suçlarda Cezanın Belirlenmesi
II. İŞTİRAK
A. Genel Olarak
B. Çok Failli Suçlar
1. Genel Olarak
2. Çok Failli Suçların, Suça İştirakten Ayırt Edilmesi
C. Koşulları
1. Faillerin Birden Çok Olması
2. Suçun İcrasına Başlanması ve Bütün Ortaklar Bakımından Aynı Olması
3. Faillerin İşlenen Suça Katkıda Bulunması
4. Faillerin Suça Katkısının Nedensellik Değeri Taşıması
5. İştirak Kastının Bulunması (Manevi unsur)
D. Suça İştirak Biçimleri
1. Faillik
2. Şeriklik
E. İştirakte Suç Ortaklarının Kararlaştırılandan Farklı Bir Suç İşlemeleri
F. Nitelikli Unsurların Ortaklara Geçişi
G. Kışkırtıcı Ajanın Ceza Sorumluluğu
H. Özgü Suçlara İştirak
I. Çok Failli Suçlara İştirak
J. Taksirli Suçlara İştirak
K. İştirakte Faile Verilecek Ceza
III. İÇTİMA
A. Genel Olarak
B. Suçun Tekliği ve Çokluğu
C. Türk Ceza Yasası