"Yasama bağışıklıkları gerek Parlamento Hukukunun gerek Anayasa Hukukunun önemli konuları arasında yer almaktadır. Her daim güncelliğini koruyan bu konu, aynı zamanda birden fazla disiplini ilgilendirmektedir. Genel itibariyla, teknik yönüyle ilgilenilen yasama bağışıklıkları, bu kitapta alışılageldiğinden farklı bir yol ve plan izlenerek ele alınmıştır.
Bahsi geçen farklılığı doğuran esas husus, 1876'dan başlayarak 1995 yılına gelene kadar yasama dokunulmazlığı kaldırılan tüm milletvekillerine ilişkin Hazırlık ve Karma Komisyon raporlarının, söz konusu raporlara ilişkin görüşmelere ait Türkiye Büyük Millet Meclisi Tutanaklarının incelenmesidir. Böylelikle, belirtilen yıl aralığında dokunulmazlığı kaldırılan tüm milletvekillerinin hangi suçlarla itham edildikleri, bu suçlar bakımından Hazırlık ve Karma Komisyonlarca kaleme alınan raporların içerikleri, söz konusu raporlara ilişkin TBMM Genel Kurulunda yapılan görüşmeler ile oylama sonuçları açıklığa kavuşturulmuştur."
(Önsöz'den)

  BÖLÜM I: Parlamento Üyeliğinin Tarihsel ve Siyasal Olarak Temeli: Emredici Vekâletten Yeni Temsil Anlayışına Geçiş
  BÖLÜM II: Parlamenter Bağışıklıkların Tarihi Kökeni
  BÖLÜM III: Meşrutiyet Dönemi Hukuk Literatüründe Teşrii Masuniyet (Yasama Bağışıklıkları)
  I.Kanunu Esasinin İlk Halinde Teşrii Masuniyet
  II.Ayan ve Mebusan Meclisi Üyeliğinin Niteliği ve Teşrii Masuniyet Bakımından Farkı
  III.1909 Değişikliklerinin Teşrii Masuniyet Kurumuna Etkisi
  BÖLÜM IV:Birinci Meclis Döneminde Yasama Bağışıklıkları
  I.Teşkilatı Esasiye Kanunun Hazırlanışı ve Yasama Bağışıklıklarına Yaklaşımı
  II.Birinci Meclis Döneminde Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılmasına İlişkin Örnek Olaylar
  A.Karahisarşarki Milletvekili Memduh Bey'in Yasama Dokunulmazlığına Dair Evrak Hakkındaki Adalet Komisyonu (Adliye Encümeni) Raporunun (Mazbatasının) Görüşülmesi
  B.Konya Milletvekilleri Musa Kazım, Abdülhalim Çelebi Efendiler ve Arkadaşlarının Yasama Dokunulmazlıklarının Görüşülmesi
  C.Menteşe Milletvekili Yunus Nadi Bey'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılmasına Dair Adalet Bakanlığı (Adliye Vekaleti) Tezkeresinin Görüşülmesi
  D.Van Milletvekili Haydar Bey'in Yasama Dokunulmazlığı Hakkındaki Görüşme
  E.Biga Milletvekili Mehmet, Bursa Milletvekili Operatör Emin ve Canik Milletvekili Süleyman Beylerin Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılmasına İlişkin Görüşme
  F.Tokat Milletvekili Nazım Bey'in Yasama Dokunulmazlığına İlişkin Görüşme
  G.Muş Milletvekili Kasım Efendi'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Girişimi
  H.Amasya İstiklal Mahkemesi Üyelerinin Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılmasının Görüşülmesi
  I.Lazistan Milletvekili Osman Bey'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması
  J.Eskişehir Milletvekili Hüsrev Sami Bey Hakkında Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılmasına Dair Görüşme
  BÖLÜM V: 1924 Tarihli Teşkilatı Esasiye Kanunu Döneminde Yasama Bağışıklıkları
  I.Türkiye Büyük Millet Meclisinin 1924 Teşkilatı Esasiye Kanununu Yapım Süreci ve Yasama Bağışıklıklarına Yaklaşımı
  II.1924 Teşkilatı Esasiye Kanunu Döneminde Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılmasına İlişkin Örnek Olaylar
  A.Tek Parti Döneminde Yasama Dokunulmazlıkları Kaldırılan Milletvekilleri
  1.Cebelibereket Milletvekili Ali Rıza Bey'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması
  2.Eski Ticaret Bakanı Gaziantep Milletvekili Ali Cenani Bey'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması ve Yüce Divana Gönderilmesi Kararı
  3.Cebelibereket Milletvekili İhsan (Eryavuz) Bey ve Bilecik Milletvekili Doktor Fikret (Onuralp) Bey'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması
  4.Urfa Milletvekili Ali Saib Ursavaş'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması
  5.Urfa Milletvekili Refet Ülgen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması
  6.Tokat Milletvekili Hasip Ahmet Aytuna'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması
  B.1946 Yılında Çok Partili Siyasi Hayata Geçildikten Sonra Yasama Dokunulmazlığı Kaldırılan Milletvekilleri
  1.Bağımsız Denizli milletvekili Reşad Aydınlı'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması
  2.Millet Partisi Milletvekili Sadık Aldoğan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması
  C.Demokrat Parti Döneminde Yasama Dokunulmazlığı Kaldırılanlar
  1.CHP Kars Milletvekili Hüseyin Cahit Yalçın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması
  2.Cumhuriyet Halk Partisi Kars Milletvekili İbrahim Us'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması
  3.Cumhuriyet Halk Partisi Kars Milletvekili Sırrı Atalay'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması
  4.Cumhuriyetçi Millet Partisi Kırşehir Milletvekili Osman Alişiroğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması
  5.Cumhuriyet Halk Partisi Malatya Milletvekili Kamil Kırıkoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması
  6.Cumhuriyetçi Millet Partisi Kırşehir Milletvekili Osman Bölükbaşı'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması
  BÖLÜM VI: 1961 Anayasası Döneminde Yasama Bağışıklıkları
  I.1961 Anayasasının Hazırlanış Süreci ve Yasama Bağışıklıklarına Yaklaşımı
  II.1961 Anayasası Döneminde Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılmasına İlişkin Örnek Olaylar
  A.Millet Meclisinde Yasama Dokunulmazlığı Kaldırılan Milletvekilleri
  1.Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması
  2.Adalet Partisi Zonguldak Milletvekili Nuri Beşer'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması
  3.Cumhuriyet Halk Partisi Yozgat Milletvekili Celal Ahmet Sungur'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması
  4.Yeni Türkiye Partisi Hakkari Milletvekili Ali Karahan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması
  B.Cumhuriyet Senatosu'nda Yasama Dokunulmazlığı Kaldırılan Senatörler
  1.Kontenjan Senatörü Cemal Madanoğlu ve Tabii Üye Osman Köksal'ın Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması
  2.Tabii Üye Ekrem Acuner'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması
  3.Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi Niğde Üyesi Senatör Kudret Bayhan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması
  4.Adalet Partisi Hatay Üyesi Senatör Mustafa Deliveli'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması
  5.Adalet Partisi Giresun Üyesi Senatör Sabahattin Orhon'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması
  BÖLÜM VII: 1982 Anayasası Döneminde Yasama Bağışıklıkları
  I.1982 Anayasasının Hazırlanış Süreci ve Yasama Bağışıklıklarına Yaklaşımı
  II.1982 Anayasası Döneminde Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılmasına İlişkin Örnek Olaylar
  A.Demokrasi ve Emek Partisi (DEP) Şırnak Milletvekili Orhan Doğan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması
  B.Demokrasi ve Emek Partisi Muş Milletvekili Sırrı Sakık'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması
  C.Demokrasi ve Emek Partisi Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması
  D.Demokrasi ve Emek Partisi Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması
  E.Demokrasi ve Emek Partisi Diyarbakır Milletvekili Leyla Zana'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması
  F.Demokrasi ve Emek Partisi Mardin Milletvekili Ahmet Türk'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması
  G.Demokrasi ve Emek Partisi Şırnak Milletvekili Selim Sadak'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması
  H.Refah Partisi İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması