"Kitap, özellikle lisans öğrencilerinin kaynak ihtiyacını karşılamak üzere hazırlanmış; bu yüzden de basit bir dil kullanılmasına gayret gösterilmiştir. 6762 sayılı eski Türk ticaret Kanunu ile yoğun şekilde karşılaştırmalar yapılmış; 6102 sayılı yeni Türk ticaret Kanunu ile gelen yeniliklerin neler olduğunun anlaşılması için çaba sarf edilmiştir. Yine kitabın sonuna değişik türde sigorta poliçeleri eklenerek, okuyucunun konu ile ilgili fikir sahibi olabilmesi amaçlanmıştır."
(Önsöz'den)

  BİRİNCİ BÖLÜM
  GENEL OLARAK SİGORTA HUKUKU
  § 1 Genel Olarak Sigortacılık ve Sigorta Hukuku 1
  § 2 Sigorta Sözleşmesinin Tanımı, Unsurları, Özellikleri, Sigorta Hukuku Alanında Yapılan Tasnifler ve Sigorta Sözle şmesindeki İlgili Kişiler Ve Temel Kavramlar 2
  I. GENEL OLARAK 2
  II. SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN TANIMI VE Unsurları.2
  A Tanım ve Temel Kavramlar 2
  1. Tanım .2
  2. Ruhsat Almayan Sigortacı ile Yapılan Sözleşme .4
  3. Karşılıklı (Mütüel) Sigorta 4
  4. Reasürans 4
  B Unsurlar 5
  III. SİGORTA HUKUKU ALANINDA YAPILAN TASNİFLER5
  A Genel Olarak.5
  B Ana Ayırım: Zarar Sigortaları-Meblağ Sigortaları5
  1. Zarar Sigortaları5
  2. Meblağ Sigortaları10
  IV. TEMEL KAVRAMLAR ve İLGİLİ KİŞİLER13
  A Genel Olarak13
  B Sigortacı13
  1. Genel Olarak13
  2. Özel Koşullar13
  3. Faaliyet İzni İle İlgili Koşullar15
  C Sigorta Ettiren-Sigortalı-Lehtar16
  1. Genel Olarak16
  2. Zarar Sigortalarında Sigorta Ettiren-Sigortalı17
  3. Meblağ Sigortalarında Sigorta Ettiren-Sigortalı ve Lehtar Kavramları21
  4. Sigorta Ettirenin Dışındakilerin Bilgisi ve Davranışının Sigorta Sözleşmesi Üzerindeki Etkisi 25
  D Sigorta Bedeli-Sigorta Değeri ve Sigorta Tazminatı Kavramları [Özellikle Zarar Sigortalarında]25
  1. Sigorta Bedeli25
  2. Sigorta Değeri (Menfaat Değeri) 26
  3. Sigorta Tazminatı27
  4. Değerlendirme27
  E Prim 28
  F Riziko (Tehlike)28
  G Menfaat 30
  İKİNCİ BÖLÜM
  SİGORTA ARACILARI
  § 3 Sigorta Aracıları31
  I. GENEL OLARAK31
  II. SİGORTA ACENTELERİ32
  A Genel Olarak32
  B Kavram, Tanım ve Unsurlar.32
  1. Kavram ve Tanım32
  2. Unsurlar32
  C Sigorta Acentesi Olabilmenin Koşulları34
  D Sigorta Acentelerinin Yükümlülük ve Sorumlulukları35
  1. Sigorta Acentelerinin Uygunluk Belgesi Alma ve Levhaya Kayıt Yükümlülüğü35
  2. Acentelik Dışında Bir Ticarî Faaliyette Bulunma Yasağı35
  3. Ticarî Faaliyetlerini İyiniyetli Olarak Yürütme, Sigortalıları Yanıltmama35
  4. Belli Kişileri Ortak Olarak Kabul Edememe ve Çalıştıramama.36
  5. Sır Saklama 36
  6. Meslekî Sorumluluk Sigortası Yaptırma.37
  7. Asgarî Sermaye37
  8. Tüketiciye Karşı Sorumluluk37
  E Sigorta Acentelerinin Hakları, Yetkilerini Kullanması ve
  Faaliyetlerinin İcrası ile İlgili Hususlar37
  1. Hakları37
  2. Acentelik Yetkilerinin Tecil-İlânı, Kaldırılması ile Faaliyetlerin İcrası ile İlgili Hususlar38
  III. SİGORTA BROKERLERİ.39
  A Genel Olarak39
  B Kavram, Tanım ve Unsurlar39
  1. Kavram ve Tanım39
  2. Unsurlar39
  3. Hukukî Nitelik40
  C Sigorta Brokeri Olabilmenin Koşulları40
  D Sigorta Brokerlerinin Yükümlülük ve Sorumlulukları41
  1. İzin41
  2. Dürüst Hareket Etme .41
  3. Başka Ticarî İşle Uğraşamama41
  4. Aracılık Görevini En İyi Şekilde Yerine Getirme41
  5. Talimatlara Uyma41
  6. Ödeme Yapamama42
  7. Menfaat Temin Edememe42
  8. Defter Tutma42
  9. Meslekî Sorumluluk Sigortası Yaptırma42
  10. Ticaret Unvanı ile İlgili Yükümlülük42
  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
  SİGORTA SÖZLEŞMESİ, SÖZLEŞMENİN KURULMASI ve SONA ERMESİ, SÖZLEŞMENİN BAŞLANGICI, SİGORTA POLİÇESİ, SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN HÜKÜMLERİ, SÖZLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜ İLE ZORUNLU SİGORTALAR
  § 4 Sigorta Sözle şmesi ve Bu Sözle şmenin Kurulması43
  I. GENEL OLARAK43
  II. ÖZELLİKLERİ44
  III. SÖZLEŞMENİN ŞEKLİ ve KURULMASI45
  IV. SİGORTA POLİÇESİ 46
  A Genel Olarak46
  B İçeriği47
  1. Genel Olarak 47
  2. Poliçenin Teslimi ve Sigortacının Sorumluluğu48
  V. SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN BAŞLANGICI49
  A Şeklî Başlangıç49
  B Teknik Başlangıç50
  C Maddî Başlangıç50
  1. Genel Olarak 50
  2. İstisnalar 50
  VI. SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN HÜKÜMLERİ 53
  A Genel Olarak 53
  B Sigorta Sözleşmesinin Hükümleri İle İlgili Düzenlemeler 53
  1. Sigortanın Kapsamı, Süresi ve Dönemi 53
  2. Sigorta Sözleşmesinin Feshi ve Sözleşmeden Cayma 54
  3. Sigorta Sözleşmesinin Sona Ermesi ve Sonuçları 59
  VII. SİGORTA HUKUKUNDA SÖZLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜ ve ZORUNLU SİGORTALAR60
  A Genel Olarak60
  B Türk Hukukunda Zorunlu Sigortalar ve Örnekleri 61
  1. Genel Olarak61
  2. Kanunla Getirilen Zorunlu Sigortalar62
  3. Bakanlar Kurulu Kararları67
  4. Yönetmelik ve Tebliğlerle (!) Getirilen Zorunlu Sigortalar67
  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
  SİGORTA SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN TARAFLARIN
  BORÇ ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ
  § 5 Borç ve Yükümlülükler 69
  I. GENEL OLARAK69
  II. SİGORTACININ BORÇ ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ72
  A Rizikoyu Taşıma Yükümlülüğü72
  B Sigorta Poliçesi Verme Yükümlülüğü73
  C Giderleri Ödeme Yükümlülüğü73
  D Sigorta Tazminatı veya Bedelini Ödeme Yükümlülüğü73
  1. Genel Olarak 73
  2. Kısmî Ödemeler76
  3. Kusurun Etkisi 76
  E Aydınlatma Yükümlülüğü76
  1. TTK Açısından 76
  2. Kısmî Ödemeler76
  3. Kusurun Etkisi 76
  E Aydınlatma Yükümlülüğü76
  1. TTK Açısından 76
  2. "Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin
  Yönetmelik" Açısından77
  III. SİGORTA ETTİRENİN BORÇ ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ 79
  A Prim Ödeme Borcu 79
  1. Genel Olarak79
  2. Prim Ödeme Borçlusu ve Alacaklısı80
  3. Prim Ödeme Zamanı81
  4. Prim Ödeme Şekli82
  5. Prim Ödemede Temerrüt 83
  6. Prim Ödeme Yeri 85
  B Beyan Yükümlülüğü88
  1. Sözleşmenin Yapılması Sırasında88
  2. Sözleşme Süresi İçinde [Rizikonun Ağırlaştığını Bildirim]96
  3. Riziko Gerçekleştiğinde Bildirim 102
  C Bilgi Verme ve Sigortacının Araştırma Yapmasına İzin Verme Yükümlülüğü102
  D Koruma Yükümleri103
  E Sigortacının İncelemesine İzin Verme Yükümü104
  F Zarar Gören Mal ve Zararın Gerçekleştiği Yerde Değişiklik Yapmama Yükümlülüğü104
  G Sözleşmede Öngörülen Yükümlülüklerin İhlâli 105
  IV. KANUNUN UYGULAMA ALANI ile KORUYUCU HÜKÜMLER 105
  A Uygulama Alanı 105
  B Koruyucu Hükümler 106
  BEŞİNCİ BÖLÜM
  TÜRK TİCARET KANUNU'NUN SİGORTA KİTABININ SİSTEMATİĞİ ve SİGORTA TÜRLERİNE İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER
  § 6 Sistematik 109
  § 7 Zarar Sigortaları 110
  I. GENEL OLARAK ve TÜRLERİ 110
  II. MAL SİGORTALARI 111
  A Genel Olarak 111
  B Mal Sigortalarına Hâkim Olan Genel İlkeler ve Bu İlkelerin
  Görünüm Şekilleri 111
  1. Genel Olarak111
  2. Menfaat İlkesi, Kapsam ve Sigorta Sözleşmesini
  Yapabilecek Kişiler112
  3. Tazminat İlkesi ve Bu İlkenin Uygulama Ayakları117
  4. Halefiyet İlkesi 130
  C Sigorta Edilen Menfaatin Sahibinin Değişmesi135
  III. SORUMLULUK SİGORTALARI 137
  A Genel Olarak 137
  B Sorumluluk Sigortalarında Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı139
  C Sorumluluk Sigortalarında Taraflar Arasındaki İlişki ve Tarafların Hak ve Yükümlülükleri140
  1. Genel Olarak140
  2. Sigortacının 140
  3. Sigorta Ettirenin .142
  4. Üçüncü Kişinin 143
  D Halefiyet145
  E Zamanaşımı146
  F Sorumluluk Sigortalarına Uygulanacak Hükümler 146
  IV. ZARAR SİGORTALARINDA KORUYUCU HÜKÜMLER 146
  V. ZORUNLU SORUMLULUK SİGORTALARI İLE İLGİLİ ÖZEL HÜKÜMLER148
  A İlke.148
  B Zarar Görenle İlişkide İfa Yükümlülüğü148
  VI. BAZI SORUMLULUK SİGORTALARINDAN ÖRNEKLER148
  A 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'ndaki Zorunlu Malî Sorumluluk Sigortası ile İlgili Temel Bilgiler148
  B Taşımacı Malî Sorumluluk Sigortası150
  1. Genel Olarak 150
  2. Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları 151
  C Meslekî Sorumluluk Sigortası 152
  ALTINCI BÖLÜM
  CAN SİGORTALARI
  § 8 Can Sigortaları155
  I. GENEL OLARAK155
  II. TÜRLERİ155
  A Hayat Sigortaları155
  1. Genel Olarak155
  2. Taraflar, İlgili Kişiler ve Temel Kavramlar 156
  3. Türleri.162
  4. Hayat Sigortalarında Tarafların Durumu 164
  B Kaza Sigortası 170
  1. Genel Olarak ve Kapsam 170
  2. Uygulanacak Hükümler 171
  C Hastalık ve Sağlık Sigortası 171
  1. Genel Olarak, Amaç, Kapsam ve Lehtar 171
  2. Kapsam172
  3. Sigorta Değeri.173
  4. Bilgi İsteme Hakkı173
  5. Hastalık ve Sağlık Sigortasına Uygulanacak Hükümler .174
  III. KORUYUCU HÜKÜMLER 174
  POLİÇE ÖRNEKLERİ 177
  KAYNAKÇA 207