"Çalışmamızın esasını Almanya'da yeni yürürlüğe girmiş bu kavram (boşuna yapılmış masrafların tazmini) oluşturmaktadır. Bu bağlamda, kavram ayrıntılarıyla incelenecektir. [...]Öncelikle Türk-İsviçre Borçlar Hukuku ve Alman Borçlar Hukukunda konuya bağdaştığı ölçüde zarar ve tazminat kavramlarından ne anlaşıldığı konusu üzerinde durulmuş, daha sonra, BGB'ye yeni yeni getirilmiş olan hüküm ayrıntılarıyla açıklanmıştır. Son bölüme geçmeden yararlı olacağı düşünülerek İngiliz ve Amerikan hukukunda yararsız masrafların ne şekilde tazmin edileceği ile ilgili açıklamalarda da bulunulmuştur. Son bölümde ise boşuna yapılmış masrafların tazmini seçeneğinin, özellikle Türk hukukunda uygulanabilirliği tartışılmıştır. Bu bölüm içerisinde kavramın kabul edilmesi halinde hukukumuza ne gibi yararlar getireceği sorgulanmış ve kavramın hukukumuzda kabul edilebilmesi için çeşitli öneriler getirilmiştir."
(Önsöz'den)

  Birinci Bölüm
  TÜRK, İSVİÇRE VE ALMAN
  HUKUKLARINDA SÖZLEŞMEYE
  AYKIRILIK, ZARAR VE TAZMİNAT
  KAVRAMLARI
  I. Giriş 7
  II. Sözleşmeye Aykırılık ve Sonuçları 8
  A. Sözleşmeye Aykırılık Kavramı ve Çeşitli Görünüş Biçimleri 8
  1. Genel Olarak Sözleşmeye Aykırılık Kavramı 8
  2. Sözleşmeye Aykırılığın Çeşitli Görünüş Biçimleri 12
  B. Sözleşmeye Aykırılığın Sonuçları 14
  1. Genel Olarak 14
  2. Çeşitli Sonuçlar 15
  a. Aynen İfa ve Cebri İcra 15
  b. Tazminat Talebi 15
  III. Zarar ve Tazminat Kavramları 16
  A. Zarar Kavramı 16
  1. Sözleşmeye Aykırılıkta Zarar 16
  2. Zarar Ayrımları 17
  a. Genel Olarak 17
  b. Önemli Bir Zarar Ayrımı: Olumlu - Olumsuz Zarar 19
  c. Normatif Zarar 24
  3. Zararın İspatlanması ve Hesaplanması 29
  B. Tazminat Kavramı 33
  1. Genel Olarak 33
  2. Tazminatın Şekli 33
  3. Tazminatın Kapsamı 35
  IV. Alman Hukukunda Sözleşmeye Aykırılıktan Doğan Zarar ve Tazminat 36
  A. Genel Olarak 36
  B. Sözleşmeye Aykırılıktan Doğan Zararlarda Talep Temeli ve Yükümlülük İhlali 37
  1. Talep Temeli Hüküm: BGB §280 37
  2. Yükümlülük İhlali 39
  a. Genel Olarak 39
  b. Çeşitleri 40
  aa. Borçluya Yükletilebilen İmkânsızlık 40
  bb. Borçlunun Temerrüdü 41
  cc. İfanın Hiç veya Gereği Gibi Yapılmaması 42
  C. Sözleşmeye Aykırılıktan Doğan Tazminat 43
  1. Genel Olarak 43
  2. Sözleşmeye Aykırılıktan Doğan Tazminatın Temel Çeşitleri 45
  a. Genel Olarak 45
  b. Tazminatın Temel Çeşitleri 45
  3. Sözleşmeye Aykırılıktan Doğan Tazminatın Kapsamı ve Hesaplanması 47
  a. Kapsam 47
  b. Fark ve İkame Teorileri 47
  c. Somut ve Soyut Zarar Hesaplaması 49
  İkinci Bölüm
  SÖZLEŞMEYE AYKIRILIKTA BİR TAZMİNAT SEÇENEĞİ OLARAK: BOŞUNA
  YAPILMIŞ MASRAFLARIN TAZMİNİ (BGB §284)
  I. Genel Olarak 53
  II. BGB §284: Boşuna Yapılmış Masrafların Tazmini 55
  A. Tarihi Gelişim 55
  1. Kavramın Teorik Temeli: Boşa Çıkma Doktrini (Frustrationsgedanke) 55
  a. Tarihsel Gelişim ve İlkeler 55
  b. Boşa Çıkma Düşüncesinin Eleştirisi 59
  2. Kavramın Pratik Temeli: Verimlilik Karinesi (Rentabilitätsvermutung) 62
  a. Genel Olarak 62
  b. İmparatorluk Mahkemesinin (Reichsgericht) Görüşü 63
  c. Alman Federal Mahkemesinin (BGH) Görüşleri 65
  aa. Mimarlar Kararı 65
  bb. Belediye Salonu Kararı 66
  cc. Diskotek Kararı 67
  dd. Apartman Dairesi Kararı 68
  d. Alman Federal Mahkemesi (BGH) Kararlarının Değerlendirilmesi 68
  3. Kavramın Alman Hukukunda Yasalaşma Süreci 72
  B. BGB §284 ün Şartları 75
  1. BGB §284