"[...]Her şeyden önce, eşya kavramının doğru bir biçimde belirlenmesi önemlidir. Çünkü aynî haklar eşya üzerinde kurulabilir. Aynî hakların en önemlisi olan mülkiyet hakkının konusu böylece ortaya çıkar. Eşya kavramının belirlenmesi, üzerinde mülkiyet kurulabilecek şeylerle kurulamayacak şeylerin ayırt edilmesi bakımından önemlidir.
Bu incelemenin birinci bölümünde çeşitli ülkelerdeki eşya kavramına yaklaşımı inceleyip bir eşya tanımı ortaya koymaya çalışacağız. Bu bölümde ayrıca eşya çeşitleri, bu arada mal birliği ve eşya birliği kavramları üzeride duracağız. İkinci bölümde ise cismanilik unsuru bakımından eşya sayılıp sayılamayacağı tartışmalı olan bazı varlıkları inceleyeceğiz. Bu bağlamda bilgisayar programları, senetler, doğal güçler ve haklar, ele alınacak başlıca tartışma konularıdır. Üçüncü ve son bölümde, kişi dışılık üzerinde durulacaktır. Bu son bölümde insan vücudu, vücuttan ayrılan organ, doku gibi parçalar, embriyo ve insan cesedinin eşya olup olmadığı sorusuna bir cevap alınacaktır. Hayvan haklarının gelişmesiyle birlikte hayvanın eşya sayılıp sayılmayacağı konusunda ciddi tartışmalar çıkmıştır. Bu tartışmalar da son bölümün konuları arasındadır."
(Giriş'ten)

  İÇİNDEKİLER VII
  KISALTMALAR XI
  GİRİŞ 1
  Birinci Bölüm
  EŞYA KAVRAMININ GENEL UNSURLARI
  I. Eşyanın Tanımı 5
  A. Genel Olarak 5
  B. Eşya Kavramı: Bir Terminoloji Sorunu 6
  C. Eşya Kavramının Önemi 9
  D. Karşılaştırmalı Hukukta Eşya Kavramı 11
  1. Roma Hukuku 11
  2. Alman Hukuku 13
  3. Avusturya Hukuku 15
  4. Fransız Hukuku 16
  5. İngiliz Hukuku 17
  6. Bazı Uluslararası Metinlerde Eşya Kavramı 19
  7. Türk ve İsviçre Hukuku 21
  E. Eşya Kavramının Unsurları 24
  1. Cismanilik Unsuru 24
  2. Sınırlarının Belirli Olması Unsuru 25
  İÇİNDEKİLER
  VIII
  3. Üzerinde Hâkimiyet Kurulmaya Elverişli Olma Unsuru 26
  4. Kişi Dışılık Unsuru 29
  5. Dört Unsur Dışında Başka Unsurlara İhtiyaç Var mı? 30
  II. EŞYA ÇEŞİTLERİ 37
  A. Genel Olarak 37
  B. Taşınır Eşya-Taşınmaz Eşya 37
  C. Mislî Eşya-Gayrimislî Eşya 38
  D. Tüketime Tabi Olan ve Tüketime Tabi Olmayan Eşya 41
  E. Özel Mülkiyete Tabi Olan-Özel Mülkiyete Tabi Olmayan Eşya..43
  F. Bölünebilen-Bölünemeyen Eşya 45
  G. Sahipli Eşya-Sahipsiz Eşya 46
  III. Basit Eşya, Birleşik Eşya, Eşya Birliği-Hak Birliği 47
  A. Basit Eşya 47
  B. Birleşik Eşya 48
  C. Eşya Birliği 52
  D.