Bu kitabın 2. Basısı da çok kısa bir sürede tükendi. Okuyucuların kitaba gösterdiği ilgiden çok gururluyum. 2. Basının raflarda yerini almasından çok kısa bir süre sonra hayatımızı kökten değiştiren, tüm dünyada derin izler bırakan ve halen etkilerini sürdüren Covid-19 pandemisiyle karşılaştık. Covid-19 pandemisi zorunlu pek çok yeniliğe ve uygulamaya da zemin hazırladı. Örneğin tahkimde çevrimiçi duruşmalar, dilekçelerin elektronik olarak veya platform üzerinden sunulması akla ilk gelenler. Bu dönemde ICC Mücbir Sebep ve Aşırı İfa Güçlüğü Maddeleri (2020) yayınladı. ICC Tahkim Kuralları yenilendi ve 2021 versiyonu çıktı. Ayrıca UNCITRAL Arabuluculuk Kuralları da 2021'de yenilendi. Bu yeni kuralların hepsine bu basıda geniş yer verdim. 2. Bası ile bu bası arasında geçen yaklaşık dört yıllık zaman diliminde, kitabın kapsamı içinde kalan hemen her konuda yeni yayınlar yapıldı, yeni ve ilginç kararlar yayımlandı. Bunları bu basıya aktardım. Bundan önceki basılarda olduğu gibi Galatasaray Üniversitesi ve Fribourg Üniversitesi'nde verdiğim yüksek lisans ve doktora dersleri sırasında öğrencilerle yaptığım tartışmaları da dikkate alarak kitabın tümünü gözden geçirdim, bazı yeni bölümler ekledim ve bazı bölümleri de genişlettim. Tüm kaynakları, yargı ve hakem kararlarını ve mevzuatı 31.12.2023 tarihi itibariyle güncelledim. Bu basıyı baskıya hazırlarken IBA Uluslararası Tahkimde Çıkar Çatışmaları Kılavuzu 2014, Şubat 2024'de yenilendi ve güncellendi. Bu değişikliğe de değindim.(ÖNSÖZDEN)

İÇİNDEKİLER

Birinci Kitap
Kaynaklar

Birinci Bölüm
LEX MERCATORIA
I. KAVRAM
II. HUKUKİ NİTELİĞİ
III. LEX MERCATORIA'NIN KAYNAKLARI
IV. LEX MERCATORIA'NIN KAPSAMI

İkinci Bölüm
UNIDROIT İLKELERİ
I. GENEL OLARAK
II. HUKUKİ NİTELİĞİ
III. UNIDROIT İLKELERİNİN UYGULANDIĞI HALLER
IV. UNIDROIT İLKELERİNİN İÇERİĞİ

Üçüncü Bölüm
ICC MODEL SÖZLEŞMELERİ, ICC MÜCBİR SEBEP VE AŞIRI İFA GÜÇLÜĞÜ MADDELERİ
I. GENEL OLARAK
II. ICC MODEL SÖZLEŞMELERİNİN ÖZELLİKLERİ
III. ICC MODEL SÖZLEŞMELERİN HÜKÜMLERİ
IV. ICC MÜCBİR SEBEP VE AŞIRI İFA GÜÇLÜĞÜ MADDELERİ 2020

Dördüncü bölüm
TİCARİ TERİMLER (INCOTERMS®)
I. GENEL OLARAK
II. INCOTERMS®'İN TARİHÇESİ
III. INCOTERMS® 2020
IV. TERİMLERE İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

İkinci Kitap
Milletlerarası Ticarette Önemli Sözleşmeler

Birinci Bölüm
SATIŞ SÖZLEŞMESİ
I. GİRİŞ
II. İLK ÇALIŞMALAR
III. 1964 TARİHLİ LAHEY SÖZLEŞMELERİ
IV. VİYANA SATIM ANTLAŞMASI

İkinci Kısım
Milletlerarası Mal Satış Sözleşmeleri Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması(Viyana Satım Antlaşması)

Birinci Ayrım
VİYANA SATIM ANTLAŞMASININ GENEL OLARAK TANITILMASI
I. Viyana Satım Antlaşması'na Hakim Olan İlkeler
II. Yapısı

İkinci Ayrım
VİYANA SATIM ANTLAŞMASININ UYGULAMA ALANI
I. Yersel Uygulama Alanı
II. Maddi Uygulama Alanı
III. Zamansal Uygulama Alanı

Üçüncü Ayrım
SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN KURULUŞU
I. Karşılıklı ve Uygun İrade Beyanları
II. Satış Sözleşmesinin Şekli

Dördüncü Ayrım
SATIŞ SÖZLEŞMESİNDE TARAFLARIN BORÇLARI VE AYKIRILIK DURUMUNDA YAPTIRIMLAR
I. SATICININ BORÇLARI
II. SATICININ SÖZLEŞMEYE AYKIRILIĞI HALİNDE ALICININ HAKLARI
III. ALICININ BORÇLARI
IV. ALICININ SÖZLEŞMEYE AYKIRILIĞI HALİNDE SATICININ HAKLARI
V. ALICI VE SATICIYA İLİŞKİN ORTAK HÜKÜMLER

İkinci Bölüm
ACENTELİK SÖZLEŞMESİ
I. KAVRAM
II. ACENTELİK SÖZLEŞMESİ
III. ÖZEL ACENTE TİPLERİ
IV. TARAFLARIN BORÇLARI
V. ACENTE İLE MÜVEKKİL ARASINDAKİ İLİŞKİ
VI. ACENTELİK SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ
VII. ACENTELİK HUKUKUNUN BİRLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK MİLLETLERARASI ÇALIŞMALAR

Üçüncü Bölüm
TEK SATICILIK SÖZLEŞMESİ
I. KAVRAM
II. TEK SATICILIK SÖZLEŞMESİ
III. TARAFLARIN BORÇLARI
IV. TEK SATICILIK SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ

Dördüncü Bölüm
FRANCHİSE SÖZLEŞMESİ
I. KAVRAM
II. FRANCHİSE SÖZLEŞMESİ
III. TARAFLARIN BORÇLARI
IV. FRANCHİSE SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ

Beşinci Bölüm
LİSANS SÖZLEŞMESİ
I. KAVRAM
II. LİSANS SÖZLEŞMESİ
III. LİSANS SÖZLEŞMESİNİN TÜRLERİ
IV. TARAFLARIN BORÇLARI
V. LİSANS SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ
VI. LİSANS SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN MİLLETLERARASI HUKUKTAKİ DÜZENLEMELER

Üçüncü Kitap
Ödeme Şekilleri
I. Akreditif
II. Vesaik Mukabili Ödeme
III. Mal Mukabili Ödeme
IV. Peşin Ödeme

Dördüncü Kitap
Milletlerarası Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları

Birinci Bölüm
GİRİŞ
I. GENEL OLARAK
II. HAKLARIN MAHKEME ÖNÜNDE İLERİ SÜRÜLMESİ
III. UYUŞMAZLIKLARIN TAHKİM YOLUYLA ÇÖZÜMÜ

İkinci Bölüm
MİLLETLERARASI TAHKİM
I. TAHKİME İLİŞKİN BAZI ORTAK KONULAR

Üçüncü Bölüm
ICC TAHKİM KURALLARI
I. Genel Olarak
II. Tahkim Talebi ve Tahkim Talebine Cevap
III. Davaya Dahil Etme
IV. Hakemler ve Hakemlerin Seçimi
V. Dosyanın Hakeme Tevdii ve Görev Belgesi
VI. Usule İlişkin Program
VII. Yeni Talepler
VIII. Hakem veya Hakemlerce Yargılamanın Yapılması
IX. Yargılamanın Sona Ermesi
X. Kararın Verilmesi, Kararın Düzeltilmesi ve Tavzih
XI. Hakem Kararının Bağlayıcılığı
XII. Süre ve Ücret
XIII. ICC Seri Tahkim Kuralları

Dördüncü Bölüm
4686 SAYILI MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNU
I. Genel Olarak
II. Tahkim Usulü

Beşinci Bölüm
İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ TAHKİM KURALLARI
I. Genel Olarak
II. Tahkim Talebi ve Tahkim Talebine Cevap
III. Hakemler ve Hakemlerin Seçimi
IV. Acil Durum Hakemi
V. Dosyanın Hakeme Tevdii ve Görev Belgesi
VI. Hakemler Tarafından Yargılamanın Yapılması
VII. Yargılamanın Çevrimiçi Yapılması
VIII. Yargılamanın Sona Ermesi
IX. Kararın Verilmesi Düzeltilmesi Yorumlanması ve Tamamlanması
X. Süre ve Ücret
XI. Seri Tahkim Kuralları

Altıncı Bölüm
UNCITRAL TAHKİM KURALLARI
I. Genel olarak
II. Tahkim Talebi ve Hakem Heyetinin Oluşumu
III. Tahkim Yargılaması
IV. Tahkim Yeri
V. Hakem Heyetinin Yetkisi

Yedinci Bölüm
YABANCI HAKEM KARARLARININ TANINMASI VE TENFİZİ
I. Genel olarak
II. New York Sözleşmesi Uyarınca

Sekizinci Bölüm
UYUŞMAZLIKLARIN ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YOLLARI (ADR) İLE ÇÖZÜMÜ
I. Genel olarak
II. Arabuluculuk

EKLER
United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods
Incoterms® 2020
GENEL KAYNAKÇA
KAVRAM DİZİNİ