Kitapta işlenen suç tipleri:
 • SOYKIRIM
 • İNSANLIĞA KARŞI SUÇLAR
 • SOYKIRIM VE İNSANLIĞA KARŞI SUÇLARI İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMAK VEYA YÖNETMEK
 • GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI
 • İNSAN TİCARETİ
 • KASTEN ÖLDÜRME SUÇU
 • İHMALİ DAVRANIŞLA KASTEN ÖLDÜRME SUÇU
 • İNTİHARA YÖNLENDİRME
 • TAKSİRLE ÖLDÜRME SUÇU
 • KASTEN YARALAMA
 • TAKSİRLE YARALAMA
 • İŞKENCE SUÇU
 • EZİYET SUÇU
 • TERK
 • YARDIM VEYA BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN YERİNE GETİRİLMEMESİ
 • ÇOCUK DÜŞÜRTME
 • ÇOCUK DÜŞÜRME
 • KISIRLAŞTIRMA
 • CİNSEL SALDIRI SUÇU
 • ÇOCUKLARIN CİNSEL İSTİSMARI SUÇU
 • ERGİN (= REŞİT) OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİ
 • CİNSEL TACİZ
 • TEHDİT
 • ŞANTAJ
 • CEBİR
 • KİŞİYİ ÖZGÜRLÜĞÜNDEN YOKSUN KILMA
 • SİYASAL HAKLARIN KULLANILMASININ ENGELLENMESİ
 • KONUT DOKUNULMAZLIĞININ İHLÂLİ
 • İŞ VE ÇALIŞMA ÖZGÜRLÜĞÜNÜN İHLALİ
 • HAKSIZ ARAMA
 • DİLEKÇE HAKKININ KULLANILMASININ ENGELLENMESİ
 • AYRIMCILIK
 • KİŞİLERİN HUZUR VE SÜKÛNUNU BOZMA
 • HABERLEŞMENİN ENGELLENMESİ
 • HAKARET
 • HABERLEŞMENİN GİZLİLİĞİNİ İHLÂL
 • KİŞİLER ARASINDAKİ KONUŞMALARIN DİNLENMESİ VE KAYDA ALINMASI
 • ÖZEL YAŞAMIN GİZLİLİĞİNİ İHLÂL
 • KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ
 • HIRSIZLIK
 • YAĞMA SUÇU
 • MALA ZARAR VERME SUÇU
 • GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA
 • DOLANDIRICILIK SUÇU
 • KAYBOLMUŞ VEYA HATA SONUCU ELE GEÇMİŞ EŞYA ÜZERİNDE TASARRUF
 • KARŞILIKSIZ YARARLANMA
 • MALA KARŞI SUÇLARDA ORTAK HÜKÜMLER
 • GİRİŞ
 • RESMÎ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU
 • ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK
 • RESMİ VEYA ÖZEL BELGEYİ BOZMAK, YOK ETMEK VEYA GİZLEMEK
 • RESMÎ BELGENİN DÜZENLENMESİNDE YALAN BEYAN
 • AÇIĞA İMZANIN KÖTÜYE KULLANILMASI
 • SUÇ İŞLEMEYE TAHRİK
 • SUÇU VE SUÇLUYU ÖVME
 • HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK VEYA AŞAĞILAMA
 • YASALARA UYMAMAYA TAHRİK
 • SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA VEYA YÖNETME
 • İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA
 • EDİMİN İFASINA FESAT KARIŞTIRMA
 • FİYATLARI ETKİLEME
 • KAMUYA GEREKLİ ŞEYLERİN YOKLUĞUNA NEDEN OLMA
 • TİCARÎ SIR, BANKACILIK SIRRI VEYA MÜŞTERİ SIRRI NİTELİĞİNDEKİ BİLGİ VEYA BELGELERİN AÇIKLANMASI
 • MAL VEYA HİZMET SATIMINDAN KAÇINMA
 • TEFECİLİK
 • BİLİŞİM SİSTEMİNE GİRME
 • BİLİŞİM SİSTEMİNİN İŞLEYİŞİNİ ENGELLEME VE BOZMA
 • BİLİŞİM SİSTEMİNDEKİ VERİLERE ZARAR VERME SUÇU
 • BİLİŞİM SİSTEMİ ARACILIĞIYLA YARAR SAĞLAMA SUÇU
 • BANKA VEYA KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI
 • ZİMMET
 • İRTİKÂP
 • DENETİM GÖREVİNİN İHMALİ
 • RÜŞVET
 • NÜFUZ TİCARETİ
 • GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA
 • GÖREVİ YAPTIRMAMAK İÇİN DİRENME
 • İFTİRA
 • SUÇ ÜSTLENME
 • SUÇ UYDURMA
 • YALAN TANIKLIK
 • YALAN YERE YEMİN SUÇU
 • KAMU GÖREVLİSİNİN SUÇU BİLDİRMEMESİ
 • SUÇ KANITLARINI YOK ETME, GİZLEME VEYA DEĞİŞTİRME SUÇU