Rekabet kavramının birden çok hukuk dalını ilgilendiren boyutu, tek bir bilim dalına ait bilgiyle bu kavramın anlaşılmasına imkan vermemekte, çok boyutlu yaklaşımı gerekli kılmaktadır. Günümüzde müstakil bir "rekabet hukuku" alanının kabulü de bu çok boyutluluğun bir sonucudur. Rekabet hukuku, diğer bazı hukuk dalları ile olduğu gibi, idare hukukunun temel kavramları ve ilkeleriyle de doğrudan ilgilidir. Bu nedenle idare hukuku bilgisi olmadan rekabet hukukunun anlaşılması ve inşası eksik kalacaktır. Bu çalışmada çeşitli idare hukuku müesseselerinden hareketle idare hukuku rekabet hukuku ilişkisi incelenmektedir. Bu ilişki çalışmada işlenen konulardan ibaret olmamakla birlikte, ilişkinin çok boyutluluğu ve rekabet hukuku meselelerine farklı açılardan bakma gerekliliği ortaya konulmaktadır.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

Giriş Yerine: İdare Hukuku Rekabet İlişkisi Üzerine Notlar
Melikşah YASİN

Bir Sınır Belirleme Sorunu: Rekabet ve Kamu Hizmeti Karşılaşması
Büşra İZCİ

Rekabet Hukukunun Görev Alanının Belirlenmesi: Kamu Teşebbüsleri
Ayser ÇELEBİ

Devlet Desteklerinin Rekabet Boyutu: Özendirme ve Destekleme Faaliyeti Yönüyle Bir İnceleme
Necip Taha GÜR

Düzenleyici ve Denetleyici Kurumların Rekabet Hukuku Alanında İç İçe Geçen Yetkilerine İlişkin Bir İnceleme
Meral YILDIRIM

Özelleştirme Sürecinde Rekabete Uygunluğun Sağlanması
Özlem KARAL ŞANLI

Rekabet Kurulunun Yerinde İnceleme Yetkisi ve Süreçte İlgililerin Hakları
Ali Şükrü KARSLIOĞLU

Temel Haklar ve Güvenceler Işığında Rekabet Kurulu Tarafından Uygulanan İdari Para Cezaları
Yusuf Sinan CANATAR

Rekabet Hukuku 2.0: Veri Koruma Hukukunun Rekabet Hukukuna Etkisi
Elif Beyza AKKANAT-ÖZTÜRK

Dijitalleşmenin Rekabet Hukukuna Etkisi: Alman Rekabet Kanunu Reformu (10. Değişiklik Paketi) Örneği
Ensar KÜLLÜ

Rekabet Kurulu Kararlarına Karşı Açılan İptal Davalarına İlişkin Usul Meseleleri
Yasir Talha ÖZTÜRK

Rekabet Hukukuna İlişkin İdari Davalarda İspat Standardı
Melikşah YASİN

Rekabet Kurulunca Verilen ve İdari Davaya Konu Edilmemiş İhlal Kararlarının Tazminat Davası Kapsamında Adli Yargı Mercileri Nezdindeki Değeri
Yasin YEREBASMAZ

Rekabet Kurulunun Birleşme ve Devralmalara Verdiği İzinlerin İptaline Yönelik Yargı Kararlarının Uygulanması ve Etkileri
Mustafa AHİOĞLU

Fransa'da Bağımsız Otoritelerin Esnek Hukuk İşlemlerinin (Belgelerinin) İptal Davasına Konu Edilebilirliği
Memduh Cemil ŞİRİN