Sempozyum kitabında oturumlarda sunulan yazılı tebliğlere ve ses kaydının bulunduğu durumlarda da ayrıca konuşmacıların ses kayıtlarına ve oturum sonlarındaki tartışmalara yer verildi. Ancak hem sempozyumumuzun kısa bir sürede kararlaştırılıp hazırlanmış olması hem de bazı tebliğ sahiplerinin kitabın basılmasına kadar olan süre içerisinde çalışmalarını bize ulaştıramamaları nedeniyle bir iki sunum yazılı olarak sağlanamamıştır. Ancak ses kayıtlarının bulunması nedeniyle durum telafi edilmiştir.

Belirtmek gerekir ki ele alınan temel konuların ortaya konulmasında ve değerlendirilmesinde zamana karşı yarışılmasına karşın oturumlar son derece verimli, doyurucu ve zevkli geçmiş, değerli çalışmalar sempozyuma ve bu yayına güzellikler katmışlardır. Gerçekten de "Anayasadan Mali ve Vergisel Beklentiler" vergi ve maliye alanında olası yeni anayasa hazırlıklarına katkı sağlamak için yapılmış hemen ilk ve tek kapsamlı sistemli bilimsel sempozyumdur. Sempozyum kitabında yer alan çok değerli tebliğlerin ve tartışmaların yalnızca olası yeni anayasanın yapılacağı gelip geçici bir döneme ışık tutmayacağı, ayrıca vergi ve maliye alanlarındaki gelişim süreci içerisinde kalıcı ve değerli yerlerini alarak tarihe düşen birer not olacakları düşüncesini taşımaktayız. Şöyle ki gerçekten de birinci oturumdaki tebliğler tercihlerin ortaya konduğu istikamet gösterici ana ve temel çalışmalar olarak ortaya çıkmıştır. İkinci oturumda idarenin vergi hukuku ve mali hukuk algılamasının ve uygulamasının temel hak ve özgürlükler ile normlar hiyerarşisi bağlamında değerlendirilmesine gidilmiştir. Üçüncü ve dördüncü bölümlerde kamu maliyesi hukukunda ve vergi hukukunda çok somut ve açık anayasal beklentiler gerekçeleriyle ve amaçlarıyla dile getirilmiştir. Beşinci oturumda yerel yönetimlerle ilgili Avrupa Şartı çerçevesinde yapılabilecekler tesbit edilmiştir. Son oturumda ise her şeyin anayasadan beklenemeyeceği fikrinden hareketle anayasa dışındaki hangi parametrelerin hukuka uygun vergi ve maliye uygulaması için gerekli olduğu ortaya konulmuştur.
(Önsöz'den)