Günümüz piyasasında kişiliğin ayırdedici unsurları önemli bir ticari değer kazanmıştır. Hukuk düzeni bu tür kişilik değerlerini ahlaki bir kınamayla karşılamak yerine bunları korumak yolunu tercih etmelidir. Özellikle de kişinin ismi, resmi, sesi ve hayatı hakkındaki bilgiler kişiyi tanımladığı ve kişinin kendisine atıfta bulunduğu için, bunlardan doğan malvarlığı değerlerinin de bunların sahibi olan kişiye ait olması gerekir. Kişilik hakkı sahibi, bu değerleri dış dünyada değerlendirip değerlendirmeyeceğine veya nasıl değerlendireceğine kendisi karar vermelidir. Bu anlamda kişinin kendi kaderini belirleme hakkı kişiliğe dahil maddi değerler bakımından da geçerlidir. Burada kişilik hakkının tarihte çıkış amacı ve esas itibariyle "insanı insan yapan soylu değerlere ilişkin" manevi bir hak olması sebebiyle, kişilik hakkının tamamen veya kısmen devrinin mümkün olamayacağı gibi birtakım çekincelerin olması doğaldır. Buna karşılık maddi unsurların varlığının kabulü ve korunmasıyla birlikte kişilik hakkı korumasının da daha etkin olacağına şüphe yoktur. Böylece hak sahibi hem kişiliğini ticari açıdan izinsiz kullananlara karşı daha kolay harekete geçebilecek, hem de her ne kadar devir mümkün olmasa da kişiliğinin maddi unsurları üzerinde borçlandırıcı işlem niteliğinde bağlayıcı hukuki işlemler yapabilecektir. Yine böylece ölümle birlikte kişiliğin maddi unsurları üzerinde karar verme yetkisi mirasçılara geçmiş olacaktır ki, ölen kişinin maddi kişilik değerlerinin ölümünden sonra herhangi bir üçüncü kişinin serbestçe kullanımına açık olmasındansa mirasçılara geçmesi ölenin de menfaatinedir.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

§ I. KİŞİLİK HAKKININ TİCARİLEŞMESİ
A. KİŞİLİK HAKKININ TİCARİLEŞMESİNİN TARİHÇESİ
B. KİŞİLİK HAKKININ TİCARİLEŞMESİNİN GÜNÜMÜZDE GELDİĞİ NOKTA

§ II. KİŞİLİK HAKKININ KORUNMASI
A. GENEL OLARAK KİŞİLİK HAKKININ KORUNMASI
B. KİŞİLİK HAKKININ TANIMI VE KİŞİLİK DEĞERLERİNİN SINIFLANDIRILMASI
C. KİŞİNİN ADI ÜZERİNDEKİ KORUMA
D. KİŞİNİN RESMİ ÜZERİNDEKİ KORUMA
1. GENEL OLARAK
2. HÜKMÜN UYGULANMA ŞARTLARI
3. RESİM ÜZERİNDEKİ HAKKIN İHLALİNİN SONUÇLARI

§ III. TÜRK-İSVİÇRE HUKUKUNDA KİŞİLİĞİN MADDİ UNSURLARININ TANINMASI
A. GENEL OLARAK
1. DOKTRİNDEKİ GÖRÜŞLER
2. YARGI KARARLARI
3. SONUÇ VE KANAATİMİZ
B. MADDİ DEĞER KAZANAN KİŞİLİK UNSURLARI

§ IV. TÜRK-İSVİÇRE HUKUKUNDA KİŞİLİK HAKKININ MADDİ UNSURLARININ HUKUKİ İŞLEMLERE KONU OLMASI
A. GENEL OLARAK
B. KİŞİLİK HAKKININ DEVRE KONU OLUP OLMAYACAĞI
C. LİSANS SÖZLEŞMESİ
D. LİSANS SÖZLEŞMESİNİN BAĞLAYICILIĞI VE SÖZLEŞMENİN SONA ERDİRİLMESİ İMKANI
E. LİSANS ALANIN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE KARŞI HAKLARI

§ V. TÜRK İSVİÇRE HUKUKUNDA KİŞİLİK HAKKININ MADDİ UNSURLARININ MİRASÇILARA GEÇMESİ
A. GENEL OLARAK ÖLÜMÜN KİŞİLİK HAKKINA ETKİSİ
B. KİŞİLİĞİN ÖLÜMDEN SONRA KORUNMASI
1. GENEL OLARAK
2. ÖLÜMDEN SONRAYA ETKİLİ KİŞİLİK HAKKI TEORİSİ
3. HATIRAYI KORUMA DOKTRİNİ
4. GÖRÜŞÜMÜZ
C. KİŞİLİĞE DAHİL MADDİ UNSURLARIN ÖLÜMDEN SONRA KORUNMASI
1. GENEL OLARAK
2. KİŞİLİK HAKKI SAHİBİNİN ÖLÜMÜNDEN SONRA MADDİ UNSURLARLA MANEVİ UNSURLAR ARASINDAKİ İLİŞKİ
3. ÖLENİN SAĞLIĞINDA YARARLANMIŞ OLMASI ŞARTININ "LIFETIME EXPLOITATION REQUIREMENT" ARANIP ARANMAYACAĞI
4. MİRASBIRAKANIN İRADESİ
5. KİŞİLİK HAKKININ MADDİ UNSURLARININ ÖLÜMDEN SONRA KORUMA SÜRESİ
SONUÇ

KAYNAKÇA