Mudiin bankaya karşı sahip olduğu bir para alacağı niteliğindeki mevduat, özellikle bankalar açısından önemli bir teminat aracıdır. Müşterilerine kredi vermek suretiyle aktif işlemlerini yürüten bankalar, bu kredilerin teminatını sağlamak için kendilerine müşterilerinin veya üçüncü kişilerin çeşitli malvarlıkları üzerinde rehin hakkı tanınmasını isteyecektir. Bu rehinler genellikle taşınır ve taşınmaz eşyaları konu edinecek; alacaklar açısından ise tercih edilen yöntem çoğu zaman alacakların teminat amacıyla bankaya devri olacaktır. Teminat amaçlı devrin hakim uygulamasına karşın kendisine alan yaratabilmiş bir alacak rehni türü ise mevduat rehnidir. Özellikle mevduat borçlusu bankalarca başvurulan bir yöntem olmakla beraber, üçüncü kişilere de mevduat üzerinde rehin hakkı tanınması pekala mümkündür. Bu çalışmada mevduat rehninin kurulması, hükümleri ve sona ermesi konuları ele alınmıştır. Mevduat rehninin bir alacak rehni görünümü olması ve alacak rehnine ilişkin özel düzenlemelerin sessiz kaldığı yerlerde taşınır rehni hükümlerinin uygulanması sebebiyle ele alınan konular öncelikle alacak ve taşınır rehni üzerinden genel olarak açıklanmış; ardından ise mevduat rehninin yapısı sebebiyle özellik arz etmesi muhtemel hususlar üzerinde durulmuştur.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ
BİRİNCİ BÖLÜM
MEVDUAT KAVRAMINA VE MEVDUAT REHNİNE GENEL BİR BAKIŞ
I. Mevduat Kavramı ve Mevduat İlişkisinin Hukuki Niteliği
A. Klasik Mevduat Hesapları Açısından Değerlendirme
B. Negatif Faiz Uygulanan Mevduat Hesapları Açısından Değerlendirme
C. Hukuki Nitelemeye Bağlı Sonuçlar
D. Özet Değerlendirme
II. Mevduat Rehninin Hukuki Niteliği
A. Genel Olarak
B. Alacak Rehninin Hukuki Niteliği
C. Bankanın Borçlusu Olduğu Mevduat Üzerinde Sahip Olduğu Rehin Hakkı Açısından Değerlendirmeler ve Teminat Amaçlı Alacak Devrinden Ayrılması
D. Bankanın Borçlusu Olduğu Mevduat Üzerinde Sahip Olduğu Rehin Hakkının Banka Lehine Tanınmış Diğer Haklar Arasındaki Yeri
E. Özet Değerlendirme
III. Mevduat Rehnine Hakim Olan İlkeler
A. Rehin Hukukuna ve Mevduat Rehnine Hakim Olan İlkeler
B. Rehin Hukukuna Hakim Olmakla Beraber Mevduat Rehni Açısından Sınırlı Uygulama Alanına Sahip İlkeler
C. Özet Değerlendirme
IV. Rehin Konusu Mevduatın Özellikleri
A. Mevduat Alacağının Devredilebilirliği Açısından Değerlendirmeler
B. Mevduat Alacağının Mevcudiyeti Açısından Değerlendirmeler
C. Özet Değerlendirme

İKİNCİ BÖLÜM
MEVDUAT REHNİNİN KURULUŞU, TEMİNAT ALTINA ALINAN VE REHİN KONUSU ALACAKLARIN TESPİTİ VE KAPSAMLARI
I. Alacak Rehninin Kuruluşu
A. Alacak Rehninin Kanun Hükmüyle Kurulması
B. Alacak Rehninin Mahkeme Kararıyla Kurulması
C. Alacak Rehninin Hukuki İşlem Yoluyla Kurulması
D. Özet Değerlendirme
II. Mevduat Rehninin Kurulmasına İlişkin Özellikler
A. Kuruluş İşlemleri
B. Kuruluş İşlemlerine Dahil Olup Olmadığı Tartışmalı Hususlar
C. Özet Değerlendirme
III. Mevduat Alacağı Üzerinde Tasarrufa Yetkili Kişinin Tespiti
A. Mevduat Alacağı Üzerinde Hukuki ve Ekonomik Hak Sahipliği Görünümleri
B. Çeşitli Mevduat Hesabı Görünümleri ve Mevduat Alacağı Üzerindeki Tasarruf Yetkisine Etkileri
C. Özet Değerlendirme
IV. Teminat Altına Alınan ve Üzerinde Rehin Kurulan Alacakların Belirlenmesi
A. Teminat Altına Alınan Alacakların Belirlenmesi ve Güvencenin Kapsamı
B. Üzerinde Rehin Kurulan Alacakların Belirlenmesi ve Kapsamı
C. Özet Değerlendirme

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
MEVDUAT REHNİ ÇERÇEVESİNDE ORTAYA ÇIKAN İLİŞKİLER VE BU İLİŞKİLERDEN KAYNAKLANAN HAKLAR İLE YÜKÜMLÜLÜKLER
I. Rehin Kurma Vaadinden ve Kanundan Kaynaklanan İlişkilerin Birbirinden Ayrılması
A. Rehin Kurma Vaadinden ve Kanundan Kaynaklanan İlişkilerin Birbirinden Ayrılması Gereği
B. Rehin Kurma Vaadinden ve Kanundan Kaynaklan İlişkilerin Birbirinden Ayrılması Üzerine Görüşler
C. Sınırlı Ayni Haklarda Genel Bir Prensip Arayışı
D. Rehin Hakkından Doğan Yasal Borç İlişkisi ile Rehin Kurma Vaadinden Kaynaklanan İlişkiler ve Hükümleri
E. Özet Değerlendirme
II. Üçüncü Kişi Borçlunun Alacaklı ve Rehinli Alacaklı Karşısındaki Durumu
A. Genel Olarak
B. Rehnin Üçüncü Kişi Borçluya Bildirilmesi ve Sonuçları
C. Rehin Konusu Alacağın Ödenmesi veya Tevdi Edilmesi
D. Özet Değerlendirme

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
MEVDUAT REHNİNİN SONA ERMESİ İLE REHİN KONUSU MEVDUAT VE TEMİNAT ALTINA ALINAN ALACAĞA İLİŞKİN BAZI ÖZEL DURUMLAR
I. Rehin Hakkının Sona Ermesine Yol Açacak Çeşitli Durumlar
A. Genel Olarak
B. Rehin Konusu Mevduata Bağlı Olarak Sona Erme
C. Rehnin Paraya Çevrilmesinden Kaynaklanan Durumlar
D. Özet Değerlendirme
II. Müstakbel Alacaklar Üzerinde Rehin Kurulması
A. Genel Olarak
B. Henüz Doğmamış Mevduat Alacağı Üzerinde Kurulan Rehnin Sırası
C. Henüz Doğmamış Mevduat Alacağı Üzerinde Rehin Kurulması ve Tasarrufun İptali Davası
D. Rehin Konusu Mevduat Tutarındaki Değişikliklerin Tasarrufun İptali Davası Üzerindeki Etkileri
E. Özet Değerlendirme
III. Müstakbel Alacakları Teminat Altına Alan Rehin Hakkı
A. Müstakbel Alacakları Teminat Altına Alan Rehin Hakkının Sırası
B. Müstakbel Alacakları Teminat Altına Alan Rehin Hakkının Etki Alanındaki Kişilerin Durumu
C. Özet Değerlendirme
IV. Aşırı Teminatlandırma Meselesi ve Mevduat Rehni
SONUÇ

KAYNAKÇA