Hukuk düzenimizde "istisnai" nitelikte olması gereken özel kişi yararına kamulaştırma uygulamaları olağanüstü bir hızla artmakta; özel kişilerin faaliyet gösterdiği neredeyse tüm sektörlerde (enerji, ulaşım, telekomünikasyon, tabii kaynakların aranması ve işletilmesi, tarım, turizm, sanayi, ticaret, konut, inşaat), idare; kamu hizmeti, özendirme ve destekleme veya kentsel regülasyon faaliyetleri kapsamında taşınmaz veya mıntaka (alan) kamulaştırmaları yapmakta ve kamulaştırdığı taşınmazları özel kişilerin kullanımına sunmaktadır. Özel kişi yararına kamulaştırmanın Hukuk Devleti, Sosyal Devlet, egemenlik yetkisinin devredilmezliği, eşitlik ilkeleri ve bir temel hak olarak mülkiyet hakkına ilişkin anayasal güvenceler ile bağdaştırılabilmesi için sahip olunan tek araç ise kamu yararıdır. "Özel kişi yararına kamulaştırma öngörme veya yapma" gibi temel anayasal ilkelere aykırılık oluşturabilecek riskli bir kamu gücü faaliyetinin kamu yararına uygunluğunun etkin denetimi ise kamu hukuku yargıcının varlık sebebidir. Bu kitapta kamu hukuku yargıcının bu işlevini ne ölçüde yerine getirdiği mevzuat ve içtihat çerçevesinde irdelenmiştir.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ BÖLÜMÜ
I. Kamulaştırmanın Tarihçesi, Kavram ve Hukuki Dayanaklar
II. Kamulaştırma Yetkisinin Sahibi
A. Kamulaştırma Yetkisinin Doğrudan Sahibi: İdare
B. Özel Kişilerin Dolaylı Olarak Kamulaştırma Yetkisi Kullanımı: Özel Kişi Yararına Kamulaştırma
III. Özel Kişi Yararına Kamulaştırmanın Temel Koşulları
A. Özel Kişi Yararına Kamulaştırmada Özel Kanun
B. Özel Kişi Yararına Kamulaştırmada Kamu Yararı
1. Kamu Yararı Kavramının Çıkmazı: İşlevsel Vazgeçilmezlik / İçeriksel Belirsizlik
2. Kamu Yararının Belirleyicisi
3. Kamu Yararının Belirlenmesinde Yöntem
IV. Özel Kişi Yararına Kamulaştırmada Kamu Yararının Belirlenmesinde Dengenin Ağırlık Merkezi: İdari Faaliyetin Niteliği

BİRİNCİ BÖLÜM
KAMU HİZMETİ FAALİYETİ YÜRÜTEN ÖZEL KİŞİ YARARINA KAMULAŞTIRMA
I. KAMU HİZMETİNİ İDARE HUKUKU ARAÇLARI İLE YÜRÜTEN ÖZEL KİŞİ YARARINA KAMULAŞTIRMA
A. Kamu Hizmetini İdari Sözleşme ile Yürüten Özel Kişi (İmtiyazcı) Yararına Kamulaştırma
B. Kamu Hizmetini İdari İşlem ile Yürüten Özel Kişi Ruhsat / Lisans Sahibi Yararına Kamulaştırma
1. Tabii Servet ve Kaynakların Aranması ve İşletilmesi Faaliyetini Yürüten Özel Kişi Yararına Kamulaştırma
2. Şebeke Kamu Hizmetlerini Yürüten Özel Kişi Yararına Kamulaştırma
II. KAMU HİZMETİNİ ÖZEL HUKUK ARAÇLARI İLE YÜRÜTEN ÖZEL KİŞİ YARARINA KAMULAŞTIRMA
A. Kamu Hizmetinin Özel Hukuk Araçlarıyla Özel Kişilere Gördürülmesi: Kamu-Özel İş Birliği
B. En Güncel ve Yaygın Usul Olarak Yap-İşlet-Devret Sözleşmesinin Tarafı Olan Özel Kişi Yararına Kamulaştırma

İKİNCİ BÖLÜM
ÖZENDİRİLEN VE DESTEKLENEN FAALİYETİ YÜRÜTEN ÖZEL KİŞİ YARARINA KAMULAŞTIRMA
I. ANAYASAL KAMULAŞTIRMA AMAÇLARI ARASINDA BULUNAN FAALİYETİN ÖZENDİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ İÇİN ÖZEL KİŞİ YARARINA KAMULAŞTIRMA
A. Tarım Faaliyeti Yürüten Özel Kişi Yararına Kamulaştırma
B. Turizm Faaliyeti Yürüten Özel Kişi Yararına Kamulaştırma
II. ANAYASAL KAMULAŞTIRMA AMAÇLARI ARASINDA BULUNMAYAN FAALİYETİN ÖZENDİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ İÇİN ÖZEL KİŞİ YARARINA KAMULAŞTIRMA
A. Sanayi Faaliyeti Yürüten Özel Kişi Yararına Kamulaştırma
B. Ticari Faaliyet Yürüten Özel Kişi Yararına Kamulaştırma

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
KENTSEL REGÜLASYON AMACIYLA ÖZEL KİŞİ YARARINA KAMULAŞTIRMA: MINTAKA KAMULAŞTIRMASI
I. KONUT ÜRETİMİ AMACIYLA ÖZEL KİŞİ YARARINA MINTAKA KAMULAŞTIRMASI
A. Genel Olarak Konut Üretimi Amaçlı Mıntaka Kamulaştırması
B. Özel Olarak Gecekondu Mıntakasında Gecekondu Sahibi Yararına Kamulaştırma
II. KENTSEL GELİŞİM AMACIYLA ÖZEL KİŞİ YARARINA MINTAKA KAMULAŞTIRMASI
A. Kentin Niceliksel Gelişimi Amacıyla Mıntaka Kamulaştırması: Yeni Kent Üretimi
B. Kentin Niteliksel Gelişimi Amacıyla Mıntaka Kamulaştırması: Kentsel Dönüşüm
SONUÇ

KAYNAKÇA