Günümüzün koşulları ve zaman içerisinde değişen ihtiyaçlar, bir yerin kaba yapı/dört duvar halinde kiralanmasına daha çok rağbet edilmesi sonucunu doğurmuştur. Uygulamada kiracı ve kiraya veren sözleşmede amaçlanan kullanım başlamadan önce kiralananın içinin kiracı tarafından inşa edilmesini, dekorasyonunun tamamlanmasını kararlaştırmakta ve fakat sözleşmede özellik arz eden hususlara ilişkin düzenleme yapmayı çoğunlukla ihmal etmektedirler. Bu ise, özellikle sözleşmenin sona ermesiyle birlikte taraflar arasında birçok hukuki sorunun doğumuna sebep olmaktadır. İşbu çalışmamızla uygulamada karşımıza çıkan, ancak özel bir isim altında anılmayan kira sözleşmeleri kaba yapı kira sözleşmesi adı altında sözleşmenin tanımı, unsurları, tarafların hak ve borçları ile sona ermeye bağlı sonuçlar bakımından ele alınmıştır.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL OLARAK KABA YAPI KİRA SÖZLEŞMESİ, TANIMI, UNSURLARI, HUKUKİ NİTELİĞİ, BENZER SÖZLEŞMELERDEN FARKI
I. Kaba Yapı Kira Sözleşmesinin Tanımı
II. Kaba Yapı Kira Sözleşmesinin Unsurları
A. Sözleşmenin Konusu
B. Kiralananın Kullanımının Bırakılması ve Kiralananın İnşa Edilmesi
C. Kira Bedeli
D. Kiracı ile Kiraya Veren Arasında Bir Anlaşma
III. Kaba Yapı Kira Sözleşmesinin Hukuki Niteliği
A. İsviçre Hukukunda
B. Türk Hukukunda
IV. Kaba Yapı Kira Sözleşmesinin Benzer Sözleşmelerden Farkı
A. Adi Kiradan Farkı
B. Ürün Kirasından Farkı
C. Yap-İşlet-Devret Modelinden Farkı
D. Yap-Kirala-Devret Modelinden Farkı

İKİNCİ BÖLÜM
KABA YAPI KİRA SÖZLEŞMESİNDE TARAFLARIN BORÇLARI
I. Kiraya Verenin Borçları
A. Kiralananı Kullanıma Elverişli Bir Durumda Teslim ve Bulundurma Borcu
B. Kiralanandaki Ayıptan Sorumluluk
II. Kiracının Borçları
A. Kiralananı Kullanıma Elverişli Hale Getirme
B. Kira Bedelini Ödeme Borcu
C. Kiralananı Özenle Kullanma ve Komşulara Saygı Gösterme Borcu
D. Temizlik ve Bakım Giderlerini Ödeme Borcu
E. Yan Giderlere Katlanma Borcu

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
KABA YAPI KİRA SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİNE BAĞLI SONUÇLAR
I. Genel Olarak
II. Sona Erme Halinde Kiracının Kiralanana Yaptığı Masrafa İlişkin Alacak Hakkının Değerlendirilmesi
A. Genel Olarak Kiracının Kiralanandaki Yenilik ve Değişiklikten Doğan Masrafa İlişkin Alacak Hakkı ve Masraf Alacağı Hakkında Yargıtay'ın Yerleşik Uygulaması
B. Kaba Yapı Kira Sözleşmesinde Kiracının Kiralananın İnşası İçin Yaptığı Masrafların Değerlendirilmesi
III. Sona Erme Halinde Kiracının Kiralanandaki Değer Artışına Dayalı Alacak Hakkına İlişkin Değerlendirme
A. Sözleşmede Hüküm Olması Halinde
B. Sözleşmede Hüküm Olmaması Halinde
IV. Sözleşmenin Süresinden Önce Sona Ermesinde Kiracının Yaptığı Masrafa ve Kiralanandaki Değer Artışına İlişkin Taleplerinin Değerlendirilmesi
A. Taraflara İsnat Edilebilen Sona Erme Halleri Bakımından
B. Taraflara İsnat Edilemeyen Sona Erme Halleri Bakımından
V. Kiralananı Geri Verme ve Eski Hale Getirme Borcu
A. Genel Olarak Kiralananı Geri Verme ve Eski Hale Getirme Borcu (TBK m. 334)
B. Kaba Yapı Kira Sözleşmesinde Kiralananı Geri Verme ve Kiralananı Eski Hale Getirme Borcu
VI. Kiracının Söküp Alma Hakkı (Wegnahmerecht des Mieters)
A. Genel Olarak Söküp Alma Hakkı
B. Kiracının Söküp Alma Hakkı
VII. Kaba Yapı Kira Sözleşmesine Konu Taşınmaz Üzerinde Yapı Alacaklısı İpoteğinin Tesisi
A. İpotekle Teminat Altına Alınmak İstenen Alacağın Doğduğu Hukuki İlişki Bakımından Değerlendirme
B. Kiralananda İnşa ve Dekorasyon Faaliyetinde Bulunmuş Kiracı ve Üçüncü Kişiler Lehine İpotek Tesisi
SONUÇ

KAYNAKÇA