"Herkes için adalet" diyerek çıktığımız adalet yolunda, bilim ve sanat dünyalarının farklı görüş açılarını adalet ekseninde birleştiren festivalimizin onuncusu 20-26 Kasım 2020 tarihleri arasında "Ben Masumum" teması altında gerçekleştirildi. Hukuk devleti olmanın temelini oluşturan haklardan biri olan adil yargılanma hakkı hem kamu hukuku hem özel hukuk açısından önem arz etmektedir. Bu çerçevede; "Ben Masumum" teması, hukukun tüm alanları bakımından birçok farklı boyutuyla akademik programımızda ele alınmıştır. Yedi gün boyunca süren akademik programımızda, bu senenin teması kapsamında adil yargılanma hakkı ve bu hakka bağlı hak ve özgürlükler farklı perspektiflerden tartışmaya açılmıştır.(ÖNSÖZDEN)

İÇİNDEKİLER

The Presumption of Innocence and the Impartiality of the Trial Court: Why Are There So Few Acquittals?
Prof. emer. Stephen C. THAMAN

Right to a Fair Trial During the Pandemic Period
Prof. Dr. Aart HENDRİKS

Preventive Detention and Connotation of "Innocence" Surrounding the Right to Liberty
Asst. Prof. Dr. Murat CEYHAN

Önleyici Gözaltı ve Hürriyet Hakkı Çerçevesinde "Masumiyetin" Anlamı
Doç. Dr. R. Murat ÖNOK

Özel Yaşama Saygı Gösterilmesi Hakkının Basın Tarafından İhlalinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Yerleşik İçtihatlarında Türk Hukukuna Katkı Sağlayabilecek Hususlar
Doç. Dr. Ferhat CANBOLAT
Dr. Öğr. Üyesi Günhan GÖNÜL KOŞAR

Masumiyet Karinesi ve Basın Özgürlüğü: AİHM İçtihatlarında Çatışan İki Hak?
Dr. Ümit KILINÇ

Basit Yargılama Usulü v. Adil Yargılanma Hakkı
Doç. Dr. Uğur ERSOY

Seri Muhakeme, Aklanma Hakkı ve Etkin Soruşturma Gerekliliği
Dr. Öğr. Üyesi Ercan YAŞAR

Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Suçlu Sayılmama Karinesinin Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararı İle İlişkisi
Dr. Öğr. Üyesi Elif ERGÜNE

Adil Yargılanma Hakkı Kapsamında Makul Sürede Yargılanma Hakkı: Galea ve Pavia v. Malta Davası Işığında Bir Değerlendirme
Araş.Gör. Mert ÜLGEN

Şüpheli ve Sanığın Ceza Muhakemesi İşlemlerine Katlanma Yükümlülüğüne Getirilen Sınır-Nemo Tenetur İlkesi
Dr. Öğr. Üyesi Ali Tanju SARIGÜL

Presumption of Innocence and Negotiated Justice: Who Waives What?
Prof. Dr. Valentina BONINI

The Role of Serbian Police During The State of Emergency
Prof. Dr. Zeljko NIKAC
Branko LESTANIN

The Relationship between the Presumption of Innocence and the Prejudicial Statements of the Domestic Public Authorities Through the Lens of the European Court of Human Rights
Dr. Marta-Claudia CLIZA
Dr. Laura-Cristiana SPTARU-NEGUR

The Institute of Agreement Between Parties in Croatian Criminal Proceedings - Pro Et Contra
Prof. Dr. Ivo JOSIPOVI
Asst. Prof. Dr. Vanda BOI

Ceza Muhakemesinde Yapay Zeka ve Adil Yargılanma Hakkı
Dr. Öğr. Üyesi Buket ABANOZ ÖZTÜRK

Türk Ceza İnfaz Hukukunda Birleştirici Ayıplama
Dr. Öğr. Üyesi Derya TEKİN

Masumiyet Karinesinden Yararlanma ve Aklanma Hakkı Açısından Ceza Muhakemesinde Düşme Kararına İlişkin Bazı Meseleler
Dr. Öğr. Üyesi Erkan SARITAŞ

Kanun Yolu Davasında Masumiyet Karinesinin Uygulanmasına İlişkin Değerlendirmeler: Hükümözlü Tutukluluk Uygulaması ve Yeniden Yargılama Sırasında Kişinin Hukuki Statüsünün Değerlendirilmesi
Dr. Hazal ALGAN CANSEVEN

Uluslararası Adalet Divanı Kararlarında Diplomatik ve Konsüler Haklar Bağlamında Bireysel Hakların Korunması
Prof. Dr. Cüneyt YÜKSEL

Anayasa Mahkemesi ve Danıştay Kararları Işığında Haklarında Kamu Davası Açılanların İhalelere Katılım Yasağının Hukuki Niteliği ve Süresi
Dr. Erdem BAFRA

İdari Gözetime Alternatif Yükümlülükler
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Yasemin AYDOĞMUŞ GISOLDI

Yabancıların Sınır Dışı Edilmesinde Usuli Güvenceler
Dr. Öğr. Üyesi Mine TAN DEHMEN

Türk Hukukunda Uluslararası ve Geçici Koruma Statüsü Sahiplerinin Sınır Dışı Edilmesinde "Geri Gönderme Yasağı"
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Elif ULUSU