Çalışmamızın temel inceleme konusu, CISG'in düzenlediği konulardan birisi olan "alıcının satım bedelini ödeme borcu"dur. Ancak çalışmamızda alıcının satım bedelini ödeme borcuna ilişkin düzenlemeler Antlaşma'nın getirdiği uluslararası satım hukuku sisteminin tanıtılmasını takiben incelenecektir. Antlaşma ile uluslararası yeknesak bir satım hukukunun düzenlenmesi hedeflenmekte olup, çalışmanın birinci bölümü CISG'in tanzim ettiği bu yeni satım hukuku kurallar bütünün incelenmesine tahsis edilmiştir. Çalışmanın ikinci bölümünde ise, alıcının asli edim yükümlülüklerinden olan satım bedelinin ödenmesi için bu bedelin belirlenmesinin ne suretle olacağı açıklığa kavuşturulmaya çalışılacaktır. Her ne kadar uluslararası nitelik taşıyan satım sözleşmelerinde tarafların satım bedelini belirlemeksizin sözleşme kurmaları nadiren gerçekleşmekte ise de, Antlaşma'da bu ihtimale ilişkin düzenleme ile satım bedelinin ne şekilde belirlenebileceğine ilişkin kuralların incelenmesi ve bu konuya ilişkin hükümlerin ele alınması kaçınılmazdır.
Son olarak ise çalışmamızın üçüncü bölümünde, alıcının satım bedelini ödeme borcunun ifasına yönelik olarak Antlaşma'da bulunan düzenlemeler incelenecektir. Bu bakımdan belirtmemiz gerekir ki, satım bedelini ödeme borcuna ilişkin olarak ödeme şekilleri hakkında düzenlemeler CISG'de yer almamakta olup, bu konu iç hukuklara ve uluslararası ticarette yerleşmiş olan uygulamalara bırakılmıştır. Antlaşma'da bu anlamda alıcının yalnızca satım bedelini ödeme borcunun gereği gibi ifa edilmesi için üzerine düşen her türlü önlemi almakla ve gereken her türlü işlemi ve formaliteyi gerçekleştirmekle yükümlü olduğu düzenlenmiştir. Dolayısıyla çalışmamızda alıcının satım bedelini ödeme borcuna ilişkin olarak Antlaşma'da düzenlenmiş olan özellikle ödeme yeri ve ödeme zamanı konuları ayrıntılı olarak incelenecektir.
Uluslararası satım sözleşmelerine uygulanacak olan maddi hukuka ilişkin kuralların yeknesaklaştırılması amacı ile meydana getirilmiş olan CISG iç hukukumuzdan farklı bir satım hukuku sistemi ihtiva etmektedir. Gerçekten de farklı hukuk sistemlerine tabi (1 Ağustos 2011 tarihi itibariyle) yetmiş yedi devletin katılımı ile bu değişik hukuk sistemlerinin satım sözleşmesine yönelik içermekte olduğu kuralların bir sentezinden ibaret olan Antlaşma ile iç hukukumuzdan farklı bir satım hukuku sistemi hayata geçirilmiştir. Bu anlamda çalışmamızın amacını her ne kadar Antlaşma'nın alıcının satım bedelini ödeme borcuna ilişkin düzenlemelerinin incelenmesi teşkil etmekte ise de, bunun yanı sıra CISG'de kabul edilmiş genel esaslara ve kavramlara değinilmesi kaçınılmazdır. Dolayısıyla alıcının satım bedelini ödeme borcunun incelenmesine geçilmeden önce Antlaşma'nın sırasıyla tarihçesi, genel esasları ve uygulama alanı açıklanacaktır.
Giriş bölümünden