Disiplinler arası çalışmanın bir ürünü olduğunu vurguladığımız eserimizin ilk basısının çok kısa bir sürede tükenmiş olmasının verdiği gurur ve şevk ile hazırlanan ikinci basının, öğrencilerimize ve uygulamacılara sunulmuş olmasının mutluluğunu paylaşarak başlamak isteriz. İlk basının önsözünde belirttiğimiz üzere; "öğretirken öğrendiğimize" dair anlayışımızın sürdüğünün bir göstergesi olarak bu basıda, uygulamaya ışık tutmak üzere Yargıtay'ın konuya ilişkin kararlarının titizlikle araştırılmasına devam edilmiş ve çarpıcı bulunan kararlar ilgili bölümlere eklenmiştir. Bunun yanı sıra bu basıda, bir eksiklik daha tamamlanmıştır. Özellikle trafik kazalarında yıllardır uygulanmakta olan aktüeryal yöntemin genel esaslarına dördüncü bölüm altında kısaca yer verilmiştir. Aktüeryal yöntem çerçevesinde kullanılan formüllerin soyut kalmasının önlenmesi amacıyla, bu yönteme ilişkin bir örnek ve çözümü ile konu pekiştirilmeye çalışılmıştır.(ÖNSÖZDEN)

İÇİNDEKİLER

BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL ESASLAR
I. HAKSIZ FİİLİN UNSURLARI
A. Genel Olarak
B. Kusur
C. Hukuka Aykırılık
D. Zarar
E. Nedensellik Bağı
II. KUSURSUZ SORUMLULUK HALLERİ
A. Genel Olarak
B. Hakkaniyet Sorumluluğu
C. Özen Sorumluluğu
D. Ağırlaştırılmış Sebep Sorumluluğu
E. Tehlike Sorumluluğu
III. HAKSIZ FİİLDEN DOĞAN BORÇ İLİŞKİSİNİN SONUÇLARI
A. Genel Olarak
B. Maddi Zararın Belirlenmesi
C. Ölüm ve Destekten Yoksun Kalma Zararı
D. Maddi Tazminatın Belirlenmesi
E. Müteselsil Sorumluluk
F. Temerrüt ve Zamanaşımı
G. Yetkili ve Görevli Mahkeme

İKİNCİ BÖLÜM
BEDENSEL ZARARDAN DOĞAN MADDİ TAZMİNAT VE DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI HESAPLAMASINDA GENEL ESASLAR
I. GENEL OLARAK
II. MADDİ TAZMİNAT HESABINDA DİKKATE ALINAN UNSURLAR
A. Tazminat Hesabında Dikkate Alınan Dönemler
B. Haksız Fiilin Gerçekleştiği Tarih İle Hüküm Tarihi
C. Haksız Fiil Mağdurunun/ Müteveffanın Yaşı İle Muhtemel Yaşam Süresi
D. Cinsiyet ile Muhtemel Çalışma Süresi
E. Ücret
F. Maluliyet Oranı
G. Kusur Oranı
III. DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI HESABINDA DİKKATE ALINAN UNSURLAR
A. Destek Gören/Hak Sahibi Sıfatına Sahip Olmak
B. Destek Sıfatına Sahip Olmak
C. Tazminat Hesabında Dikkate Alınan Dönemler
D. Kaza ve Hüküm Tarihi
E. Cinsiyet ile Muhtemel Çalışma Süresi
F. Destekten Yoksunluk Süresi ve Bu Süreye Etki Eden Faktörler
G. Tazminat Hesabına Esas Kazanç/Gelir
H. Destek Yaşasaydı Kazancından/ Gelirinden Kendisine Ayıracağı Oran
I. Kusur Oranı
J. Tazminat Hesabında Destek Payları
IV. TAZMİNATTAN İNDİRİM YAPILMASI VE İNDİRİM KALEMLERİ
A. Evlenme İhtimali İndirimi
B. SGK Tarafından Yapılan Ödemeler
C. Yetiştirme Gideri
D. Sigorta Şirketlerince Ödenen Tazminatlar

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ÖRNEK OLAYLAR VE ÇÖZÜMLERİ
I. BEDENSEL ZARARDAN DOĞAN MADDİ TAZMİNAT TALEPLİ DAVALARA İLİŞKİN PROGRESİF RANT USULÜ HESAPLAMA ÖRNEKLERİ
II. DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI TALEPLİ DAVALARA İLİŞKİN PROGRESİF RANT USULÜ HESAPLAMA ÖRNEKLERİ

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
AKTÜERYAL HESAPLAMA YÖNTEMİ
I. GENEL OLARAK
II. HAYAT ANNÜİTESİ ÇEŞİTLERİ
A. Tam Hayat Annüitesi
B. Dönemsel Hayat Annüitesi
C. Ertelenmiş Tam Hayat Annüitesi
D. Ertelenmiş Dönem Hayat Annüitesi
ÖRNEK OLAY VE ÇÖZÜMÜ

YARARLANILAN KAYNAKLAR