İş sağlığı ve güvenliği kitabımızın ilk basısının çok kısa bir süre içerisinde tükendiğini öğrendik. Kitabımızın, hukuk alanının yanı sıra çeşitli alanlarda çalışanlar tarafından ilgi görmesi bizleri onurlandırmış ve ikinci basıyı hazırlamak için teşvik etmiştir. Ayrıca, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı yüksek lisans ve doktora programlarında verdiğimiz iş sağlığı ve güvenliği dersimizde, öğrencilerimize böyle bir kaynak sunmak bizler için bir mutluluk sebebi olmuştur. Kitabımızın bu yeni basısına yeni bir bölüm eklenerek, işyerinde başka işverenden hizmet alınması durumunun iş sağlığı ve güvenliği bakımından ortaya çıkardığı sonuçlar üzerinde durulmuştur. Bu kapsamda istihdam ilişkilerinde sıkça karşımıza çıkan alt işverenlik ve geçici iş ilişkisini, bireysel iş hukukundaki anlam ve sonuçlarından ziyade, iş sağlığı ve güvenliği yönü ile ele almak amaçlanmıştır. Bunun yanında önceki basıda da yer verilen çalışma yaşamına ilişkin kimi istatistikler de güncellenerek çalışmaya eklenmiştir. Öte yandan, çalışmanın son bölümünün ayrıldığı iş teftişi konusunda da bir gelişme yaşanmış ve 1979 tarihli İş Teftişi Tüzüğü yürürlükten kaldırılarak, İş Teftişi Hakkında Yönetmelik yürürlüğe girmiştir (RG.19.04.2022, S.31814). Böylece bu bölüm, anılan Yönetmelik esasları da açıklanarak yeniden kaleme alınmıştır. İkinci basıda ayrıca Yüksek Mahkeme'nin yeni kararlarına da yer verilmiştir.(ÖNSÖZDEN)

İÇİNDEKİLER

BİRİNCİ BÖLÜM
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU'NUN KİŞİ VE FAALİYET BAKIMINDAN KAPSAMI
I. HER ÇALIŞANIN SAĞLIK VE GÜVENLİK KORUMASINA ALINMASI AMACI
II. KAPSAMA ALINAN KİŞİLER VE FAALİYETLER
III. KAPSAM DIŞINDA BIRAKILAN KİŞİLER VE FAALİYETLER
IV. İŞYERİ KAVRAMI, İŞYERİNİN GİRDİĞİ TEHLİKE SINIFININ ÖNEMİ VE BELİRLENMESİ
V. İSG KATİP SİSTEMİ
VI. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN ULUSLARARASI KAYNAKLARI

İKİNCİ BÖLÜM
İŞVERENLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
I. İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI BULUNDURMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ
II. İŞYERİ HEKİMİ BULUNDURMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ
III. DİĞER SAĞLIK PERSONELİ ÇALIŞTIRMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ
IV. İŞYERİ SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ KURMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ
V. RİSK DEĞERLENDİRMESİ
VI. SAĞLIK GÖZETİMİ
VII. İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞINI BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ
VIII. ÇALIŞANLARIN BİLGİLENDİRİLMESİ
IX. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ
X. ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ BELİRLEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ
XI. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU OLUŞTURMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ
XII. ACİL DURUM PLANLARI, YANGINLA MÜCADELE, İLK YARDIM VE TAHLİYE

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI KAVRAMLARI
I. İŞ KAZASI
II. MESLEK HASTALIĞI

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İŞVERENİN SORUMLULUĞU
I. İŞVERENİN HUKUKİ SORUMLULUĞU
II. İŞVERENİN CEZAİ SORUMLULUĞU

BEŞİNCİ BÖLÜM
İŞYERİNDE BAŞKA İŞVERENDEN HİZMET ALINMASI DURUMUNDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ
I. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ
II. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİ

ALTINCI BÖLÜM
ÇALIŞANLARIN HAKLARI
I. ÇALIŞMAKTAN KAÇINMA HAKKI
II. İŞ SÖZLEŞMESİNİ FESİH HAKKI

YEDİNCİ BÖLÜM
ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE BU YÜKÜMLÜLÜĞE AYKIRI DAVRANIŞIN SONUÇLARI
I. ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ
II. ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÜKÜMLÜLÜĞÜNE AYKIRI DAVRANMASININ SONUÇLARI

SEKİZİNCİ BÖLÜM
ÇALIŞAN KADINLARIN, ÇOCUKLARIN VE ENGELLİLERİN KORUNMASI
I. ÇALIŞAN KADINLARIN KORUNMASI
II. ÇALIŞAN ÇOCUKLARIN VE GENÇLERİN KORUNMASI
III. ÇALIŞMA HAYATINDA ENGELLİLERİN KORUNMASI

DOKUZUNCU BÖLÜM
GECE ÇALIŞMASI VE POSTALAR HALİNDE ÇALIŞMA
I. GECE ÇALIŞMASI
II. POSTALAR HALİNDE ÇALIŞMA

ONUNCU BÖLÜM
İŞ TEFTİŞİ
I. GENEL OLARAK
II. İŞ TEFTİŞİ KAVRAMI
III. İŞ TEFTİŞİNİN TÜRLERİ
IV. TEFTİŞ RAPORUNUN HUKUKİ NİTELİĞİ
V. MÜFETTİŞLERİN TEFTİŞE İLİŞKİN GÖREV VE YETKİLERİ
VI. İŞ TEFTİŞİNE ARA VERME UYGULAMASI

KAYNAKÇA