Hukuk ve Sinemanın Değerli Dostları, "Herkes için adalet" diyerek çıktığımız adalet yolunda, bilim ve sanat dünyalarının farklı görüş açılarını adalet ekseninde birleştiren festivalimizin sekizincisi 9-16 Kasım 2018 tarihleri arasında "Ceza Hukuku ve Sağlık Perspektifinden Uyuşturucu Sorunu" teması altında gerçekleştirildi. Festivalimizde bireylerin yanı sıra aile, çevre ve toplumun tamamını tehdit eden, ekonomik ve sosyal sıkıntılara neden olan, "Ceza Hukuku ve Sağlık Perspektifinden Uyuşturucu Sorunu" konusu hem akademik perspektiften hem de sinema sanatları perspektifinden birçok farklı boyutuyla ele alınmıştır. Yedi gün süren Festival kapsamında; bu senenin teması olan Uyuşturucu Maddeler ve Uyuşturucu Bağımlılığı konusu multidisipliner şekilde ve farklı perspektiflerden tartışmaya açılmıştır. Bu geniş bakış açısını sağlayabilmek için hukukçular başta olmak üzere kriminologların, psikiyatrların, sosyologların, STK temsilcilerinin, kamu görevlilerinin, film yapımcılarının, yönetmenlerin, oyuncuların ve eleştirmenlerin katılımıyla paneller gerçekleştirilmiştir.(ÖNSÖZDEN)

İÇİNDEKİLER

How The War On Drugs Transformed U.S. Criminal Law and Procedure
Prof. Dr. Stephen THAMAN

Plea For A New Approach in Combating Designer Drugs
Prof. Dr. Krisztina KARSAI

Developments of the Iranian Criminal Policy in Drug Crimes and Drug Addiction
Prof. Dr. Mansour RAHMDEL

Criminal Law Responses to Combat Drug Abuse and Illicit Trafficking in Republic Of Croatia
Prof. Dr. Sc. Ivo JOSIPOVI
Dr. Sc. Vanda BOI, scientific associate

The Fight Against Abuse of Drugs in the Republic of Serbia
Prof. Dr. eljko NIKA

Türkiye'de Uyuşturucu ile Mücadele Faaliyetleri
Uzm. Dr. Peyman ALTAN

Uyuşturucu Madde Bağımlısı Mahpusların Cezasının İnfazı
Doç. Dr. iur. E. Eylem AKSOY RETORNAZ

Drugs, Drug Addiction and Drug-Related Crimes in Russia
Asst. Prof. Dr. Pavel STEPANOV

Drug-Related Crimes in Italian Criminal Justice Developments In Case-Law and Legislation
Prof. Dr. Stefano RUGGERİ

Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanma Suçunun Suç ve Ceza Politikası Bakımından Değerlendirilmesi (TCK m. 191)
Araş. Gör. Arzu BALAN

Türk Hukukunda Uyuşturucu ile Mücadele Kapsamında Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırma Suçu (TCK M.190)
Prof. Dr. Pınar MEMİŞ KARTAL

TCK m.190'da Düzenlenen Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırma Suçuna Yönelik Eleştiriler ve Çözüm Önerileri
Araş. Gör. Enes YILMAZ

Uyuşturucu ile Mücadelede Zarar Azaltma (Harm Reduction) Metodu
Araş. Gör. M. Nureddin BOZALAN

Uyuşturucu Madde Ticareti Suçu (TCK m.188/3)
Prof. Dr. Erdal YERDELEN

Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde Ticareti Suçunda 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Maddeyi Başkalarına Verme' Seçimlik Hareketi
Dr. Öğr. Üyesi Asiye Selcen ATAÇ

Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Suçlarında Etkin Pişmanlık (TCK m.192)
Dr. Öğr. Üyesi Kerim ÇAKIR

Danıştay Kararları Işığında İdarenin Uyuşturucu ile Mücadeleye Yönelik Yetkileri
Doç. Dr. Çağla TANSUĞ

Uyuşturucu Madde Ticareti Suçlarında Gizli Soruşturmacı Tedbirinin Uygulanması
Araş. Gör. Ezgi ÇIRAK

Avrupa'da Uyuşturucu Madde Kullanımına Bağlı Bulaşıcı Hastalıkların Önlenmesi: Enjektör Değişim Programları
Araş. Gör. Salih ÖZKAN

Kriminolojik Boyutuyla Uyuşturucu Ticareti ve Organize Suçluluk
Dr. Öğr. Üyesi Özgür TAŞDEMİR

The Underground War: The Dispute of Power Among Drug Crime Enterprises in Brazil
Fausto Martin De SANCTIS

Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçları (TCK M.188/1, 3) Bakımından Hukuka Uygunluk Sebepleri ve Kusurluluğu Kaldıran Hallerin Değerlendirilmesi
Dr. Öğr. Üyesi Zafer İÇER

Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kullanılmasını Özendirme Suçu, Medya ve Sanatsal İfade Özgürlüğü
Dr. Öğr. Üyesi Sinan ALTUNÇ

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 48. Maddesinde Öngörülen Alkol, Uyuşturucu veya Uyarıcı Maddelerin Etkisi Altında Araç Sürme Yasağı
Dr. Öğr. Üyesi Eylem BAŞ BAYRAKTAROĞLU