Dünya ticaretinde sık uygulanan bir ticaret politikası savunma aracı olan korunma önlemleri Türkiye'nin ticaret politikasında da önemli bir yer tutar. DTÖ verilerine göre, Türkiye bu önlemlerin üçüncü en aktif uygulayıcısı olan ülkedir. Türk korunma önlemleri mevzuatı DTÖ Anlaşması, birtakım serbest ticaret anlaşmaları ve iç hukuktaki düzenlemelerden oluşan girift bir yapıya sahiptir. Bu çalışmada Türk iç mevzuatı ve soruşturma makamının uygulamaları DTÖ kurallarıyla karşılaştırmalı olarak ayrıntılı bir şekilde incelenmekte, tespit edilen eksikliklerin giderilmesi konusunda önerilerde bulunulmaktadır. Çalışma hem soruşturma makamının uygulamalarına ışık tutacak hem de soruşturmalara taraf olan yerli ve yabancı firmaların ve meslek birliklerinin hukuki menfaatlerinin etkili bir şekilde savunulmasına katkıda bulunacaktır.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ
I. Korunma Önlemleri Hakkında Genel Bilgiler
II. Çalışmanın Kapsamı
III. Korunma Önlemlerinin Diğer Ticaret Politikası Savunma Araçlarıyla Karşılaştırılması
IV. İnceleme Planı

BİRİNCİ BÖLÜM
KORUNMA ÖNLEMLERİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI
I. Giriş
II. Birincil Kaynaklar
A. Uluslararası Anlaşmalar
B. İç Hukuktaki İdarî Düzenlemeler
C. Birincil Kaynaklar Arasındaki Hiyerarşik İlişki
III. İkincil Kaynaklar
A. Yargı Kararları
B. Öğreti

İKİNCİ BÖLÜM
KORUNMA ÖNLEMİ SORUŞTURMASININ MADDİ HUKUKA İLİŞKİN ESASLARI
I. Münhasıran GATT 1994'ün XIX. Maddesinden Kaynaklanan Şartlar
A. Giriş
B. Münhasıran GATT 1994'ün XIX. Maddesinden Kaynaklanan Şartların Bağlayıcılığı Meselesi
II. Öngörülmeyen Gelişmeler
A. Kavram
B. Konunun İç Hukuk ve Soruşturma Makamının Uygulamaları İçindeki Yeri
III. Türkiye'nin Üstlendiği GATT Yükümlülükleri
A. Kavram
B. Madde XIX:1(a)'nın Başlangıç ve Son Kısmında Atıfta Bulunulan Aynı Yükümlülük müdür?
C. Korunma Önlemi Hangi Yükümlülükleri Askıya Alabilir?: Indonesia Iron or Steel Products Davası Çerçevesinde Bir Değerlendirme
D. Değerlendirmemizden Çıkan Sonuç
E. Konunun İç Hukuk ve Soruşturma Makamının Uygulamaları İçindeki Yeri
IV. İthalattaki Artış
A. İthalattaki Artışın Miktarı
B. İthalatın Gerçekleştiği Şartlar
V. Ciddi Zarar
A. Benzer Mal ve Yerli Üreticilerin Tanımlanması
B. Zarar İncelemesi
VI. Nedensellik Bağı
A. Giriş
B. Nedensellik Bağı Tespitiyle İlgili Genel Yükümlülükler
C. Nedensellik Bağı Tespitinin İlk Yönü: Artan İthalatla Ciddi Zarar/Ciddi Zarar Tehdidi Arasındaki Bağın Ortaya Konulması
D. Nedensellik Bağı Tespitinin İkinci Yönü: Diğer Faktörlerden Kaynaklanan Zararın Artan İthalata Atfedilmemesi (Non-Attribution)
E. Soruşturma Konusu İthalatla Önleme Konu Olan İthalat Arasındaki Paralellik

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
KORUNMA ÖNLEMİ SORUŞTURMASININ USUL HUKUKUNA İLİŞKİN ESASLARI
I. Genel Olarak
II. Türk Soruşturma Makamı Hakkında Genel Bilgiler
III. Soruşturma Süreci
A. Korunma Önlemi Başvurusu
B. Ön İnceleme
C. Soruşturma Açılması
D. Soruşturma İçin Gerekli Bilgilerin Toplanması
E. İlgili Taraflara Tanınan Haklar
F. Geçici Önlem Uygulanması
G. Kesin Önlem Uygulanması
H. Gelişmekte Olan Ülkeler Muafiyeti
I. Kesin Önlemin Uygulanma Alanı
J. Korunma Önlemi Uygulamanın Bedeli: Ticari Taviz veya Misilleme
K. Kesin Önlemlerin Uygulanma Süresi ve Gözden Geçirilmesi
L. KÖ Komitesine Yapılması Gereken Bildirimler ve Komitenin Denetim İşlevi
SONUÇ

KAYNAKÇA