Totaliter rejimlerin aktif ve tam bir bağlılık istediğini öne süren modern liberal demokrat rejimlerin en büyük iddiası bireyselleşmeyi sağlamaktır. Bunu sağlamanın en önemli basamaklarından birisinin, özel hayata tanınan geniş ve müdahalesiz alan olacağına dair bir şüphe bulunmamaktadır. Gelişen teknoloji ve değişen dünya düzeni karşısında, bu iddiasını sürdüren liberal demokrasiler için "özel hayatın özgürce yaşanması" ve "özel hayatın gizliliği" adeta bir sınav niteliği taşımaktadır. Bireylerin gerçekten özgür olduğunu varsayabilmek için, bizzat kendisinin özgür olduğunu hissetmesi ve özgür iradesi ile davranışlarını yönlendirmesi gerekmektedir. İşte "özel hayatın gizliliği" tüm kavramsal tartışmaların ötesinde bireylere davranışlarını bağımsız bir şekilde yönlendirebilme imkanı tanımaktadır. Özgürlüğünden yoksun bırakılmış kişilerin diğer hak ve özgürlüklerine, kendilerine uygulanan tedbir veya yaptırımların zorunlu sonucu olan haller dışında dokunulamaması, aslında insanlığın yüzyıllar boyunca kazandığı insan hakları birikiminin bir sonucudur. Bu birikimin sonucu olarak hukukun, cezaevinde tutulan kişileri, koruma altına alması ve herkese asgari bir özgürlük alanı tanıması söz konusu olmuştur. Kişilerin, kapalı bir alanda tutulduğu ve hareketlerinin kısıtlandığı kurumlarda, bu özgürlük alanı daha da hayati hale gelmektedir. İşte bu çalışma, ceza ve tutukevlerinde tutulan kişiler için daha önemli hale gelen bu hakkın, asgari sınırlarını ortaya koymak ve geliştirilmesi gereken alanlara yönelik öneriler sunmak çabası ile hazırlanmıştır.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ
BİRİNCİ BÖLÜM
ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİ
I. ÖZEL HAYAT VE ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİ KAVRAMI
A. "Özel Hayat" Kavramı
B. Özel Hayatın Tanımlanmasına ve Kapsamına Yönelik Yaklaşımlar
1. Üç Alan Teorisi
2. Özel Hayat Kamusal Hayat Teorileri
3. Makul Saygı Beklentisi Teorisi
II. ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİ
A. Özel Hayatın Gizliliğinin Tanımlanması Uğraşı
B. AİHM Kararları ve Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Kararları Işığında Özel Hayatın Gizliliği Hakkının Kapsamı
1. Bireyin Fiziksel ve Psikolojik Bütünlük Hakkı
2. Kişinin Kimliği ve Cinsel Kimliği
3. Seyahat Hürriyeti
4. Kişisel Verilerin Korunması Hakkı
5. Ölme Hakkı
6. Kişinin Şeref ve İtibarının Korunması Hakkı
7. Mahremiyet Hakkı ve Haberleşme Hürriyeti

İKİNCİ BÖLÜM
CEZA İNFAZ KURUMUNDAKİ KİŞİLERİN ÖZEL HAYATININ GİZLİLİĞİ İLE İLGİLİ GÜNCEL SORUNLARINA İLİŞKİN NORMATİF ÇERÇEVE VE İÇTİHADİ STANDARTLAR
I. GENEL BAKIŞ
II. SORUNLU ALANLARA GÖRE HUKUKA UYGUN OLARAK ÖZGÜRLÜĞÜNDEN YOKSUN BIRAKILMIŞ BİREYLERİN ÖZEL HAYATININ GİZLİLİĞİ VE KORUNMASI
A. Avukat ile Özel Olarak Görüşmenin Sağlanması Sorunu
1. Normatif Çerçeve
2. İçtihadi Standartlar
3. Değerlendirme
B. Ziyaret Günlerinde Ziyaretçilerle Görüşme Yapma Sorunu
1. Normatif Çerçeve
2. İçtihadi Standartlar
3. Değerlendirme
C. Aile Üyeleriyle Görüşme Yapma Sorunu
1. Normatif Çerçeve
2. İçtihadi Standartlar
3. Değerlendirme
D. Aileye Yakın Olma / Mesafe Sorunu
1. Normatif Çerçeve
2. İçtihadi Standartlar
3. Değerlendirme
E. Kapalı Görüşlerde Ziyaretlerin Dinlenmesi ve Kayda Alınması Sorunu
1. Normatif Çerçeve
2. İçtihadi Standartlar
3. Değerlendirme
F. Haberleşme ve Diğer İletişim Sorunları
1. Normatif Çerçeve
2. İçtihadi Standartlar
3. Değerlendirme
G. Mektuplarının Okunması ve El Koyulması Sorunu
1. Normatif Çerçeve
2. İçtihadi Standartlar
3. Değerlendirme
H. Eşlerin Birbirleriyle Telefonda İletişim Kurmasının Engellenmesi Sorunu
1. Normatif Çerçeve
2. İçtihadi Standartlar
3. Değerlendirme
I. Eşle Mahrem Görüşme Yapamama Sorunu
1. Normatif Çerçeve
2. İçtihadi Standartlar
3. Değerlendirme
J. Yakınlarının Ağır Hastalık ve Cenazelerine Katılamama Sorunu
1. Normatif Çerçeve
2. İçtihadi Standartlar
3. Değerlendirme
SONUÇ

KAYNAKÇA