Bankalar, temel çalışma prensibi olarak halktan güven ilişkisine dayalı olarak para toplayabilme yetkisine sahip, topladıkları paraları ise çeşitli enstrümanlar yoluyla ihtiyaç sahiplerine sunarak, finansman ihtiyacını karşılamak suretiyle sermaye ihtiyacını giderilmesini sağlayan kuruluşlardır. Bu nedenle, anonim ortaklık şeklinde kurulan diğer ticari kuruluşlara nazaran bankaların, sadece ticari faaliyet yürüttükleri söylenememekte olup, aynı zamanda bankalar söz konusu faaliyetleri çerçevesinde kamu düzeni ve kamu yararı ile de sıkı ilişki içerisinde bulunmaktadır. Bu kapsamda, bankacılık hukukuna katkı sunması amacıyla, banka anonim ortaklıklarında hakimiyet başlığı altında hazırlanan iş bu çalışma ile; 5411 sayılı Bankacılık Kanunu çerçevesinde, hakimiyeti ifade eden kontrol kavramı ile kontrolü elinde bulunduran kişileri ifade eden hakim ortak kavramının kapsamı, bankalar üzerinde hakimiyetin hangi şekillerde tesis edilebileceği, çeşitli durumlar karşısında hakimiyetin tespiti ile banka anonim ortaklığında hakim ortak statüsünü elde etmenin ortaya çıkardığı sonuçlar incelenerek, banka hakim ortaklarının karşı karşıya kaldıkları yükümlülükler ile sorumluluklar değerlendirilmiştir.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ
I. KONUNUN ÖNEMİ
II. KONUNUN SINIRLANDIRILMASI
III. KONUNUN TAKDİMİ

BİRİNCİ BÖLÜM
BANKA ANONİM ORTAKLIKLARINDA HAKİMİYETE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER
I. KAVRAMSAL AÇIDAN BANKA ANONİM ORTAKLIĞI
A. Genel Olarak
B. Banka Tanımı ve Hukuki Niteliği
II. BANKA ANONİM ORTAKLIĞININ KURULUŞU
A. Kuruluş Esasları
B. Kuruculara İlişkin Şartların Sağlanması
III. HAKİMİYET
A. Genel Olarak Hakimiyet Kavramı
B. 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu'nda Düzenlenen Hakimiyete Özgü Kavramlar
IV. HAKİMİYETİN TÜRLERİ
A. Hakimiyetin Tesisi Bakımından
B. Kapsamı Bakımından
C. Hakim Olanların Sayısı Bakımından

İKİNCİ BÖLÜM
BANKA ANONİM ORTAKLIKLARINDA HAKİMİYETİN TESİSİ
I. GENEL OLARAK HAKİMİYETİN TESİSİ YOLLARI
II. TİCARET ŞİRKETLERİ BAKIMINDAN 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE HAKİMİYETİN TESİSİ
III. 5411 SAYILI BANKACILIK KANUNU BAKIMINDAN HAKİMİYETİN TESİSİ
A. Düzenlemenin Çerçevesi
B. Pay Sahipliğine Dayalı Hakimiyet

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
5411 SAYILI BANKACILIK KANUNU UYARINCA HAKİMİYETİN HUKUKİ SONUÇLARI
I. GENEL OLARAK
II. BANKANIN FAALİYETİ SIRASINDA ORTAYA ÇIKAN SONUÇLAR
A. Hakim Ortakların Sahip Oldukları Mevduat veya Katılım Fonunun Sigorta Kapsamı Dışında Kalması
B. Hakim Ortakların Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım Fonu Tutarının Eksik Beyanı Halinde Sorumluluğu
C. Kısıtlayıcı Önlemler Kapsamına Alınan Bankalara Uygulanacak Tedbirlerin Hakim Ortaklara Sirayeti
D. Banka Kaynaklarının Hakim Ortaklarca İstismarı Halinde Bankanın Faaliyet İzninin Kaldırılması veya TMSF'ye Devri
III. FAALİYET İZNİNİN KALDIRILMASI VEYA TMSF'YE DEVRİ SONRASI ORTAYA ÇIKAN SONUÇLAR
A. Banka Kaynaklarının İstismarı Halinde Zararın Giderilmesi Yükümlülüğü
B. Mal Beyanında Bulunma Yükümlülüğü
C. Şahsi Sorumluluk
D. Haklarında İhtiyati Tedbire ve İhtiyati Hacze Karar Verilebilmesi
E. Yurt Dışı Çıkış Yasağı Getirilmesi
F. Kurucu Ortak veya Yönetici Olma Yasağı
SONUÇ

KAYNAKÇA