Ülkemizde medeni hukukun gelişmesine hizmet eden pek çok isim olmuştur. Ahmet Esat Arsebük'ün bu isimler arasındaki müstesna yeri tartışılmazdır. Arsebük, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçiş sürecinde yaşamış, önceki hukuk geleneği ile bağını tamamen koparmamış ve aynı zamanda yeni hukuk sistemini teorik ve pratik olarak benimsemiş ve geliştirmiştir. Bu kitapta, Arsebük'ün medeni hukuka dair Osmanlı Türkçesinde yazdığı metinleri (çeviriyazılarını), harf devrimi sonrasındaki ilgili makaleleri ile Federal Mahkeme kararları ve kitap tanıtımlarından bir seçkiyi bir araya getirdik. Ayrıca kitabın giriş kısmında Arsebük'ün kısa bir portresi ile 1926 tarihli Türk Medeni Kanunu hakkındaki görüşlerini takdim etmeye çalıştık. Bu yazıları neşretmekle nispeten az ilgi gören Cumhuriyet dönemi hukuk tarihi çalışmalarına ve medeni hukukun özünün anlaşılabilmesine bir nebze olsun katkı sunmayı temenni ederiz.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

Bir Medeni Hukuk Ordinaryüsü Olarak Ahmet Esat Arsebük'ün Kısa Bir Portresi

Esat Arsebük'ün Bir Eseri Münasebetiyle 1926 Tarihli Türk Medeni Kanunu'nun Kıymetine Dair

1. ÇEVİRİ YAZILAR

Akd ve İn'ikad (1911)

Hakimlerin Hakk-ı Takdiri ve Hüsn-i Niyet (1927)

Tasarruf ve Mülkiyet (1927)

Mukavelatın Adem-i İcrasına Mütedair Tazminata Dair (1927)

Yeni Kanun-ı Medeni Hakkında (Meslektaşlardan Bir Rica) (1927)

2. DERLEME MAKALELER

Tasarruf Nazariyesi (1935)

Mukavelelerin İcra Edilmemesinden Doğan Tazminata Dair (1935)

Cezai Şart Mefhumu Etrafında Tahliller (1936)

Mameleke İstinat Eden Şahsiyet: Vakıf (1937)

Medeni Hukukta Ahlak Kaidesinin Rolü (1937)

Türkiye'de Medeni Hukukun İnkişaf Safhaları (1943)

Akitlerde Muvazaa ve Tatbikattaki Şekilleri (1943)

Kanun Karşısında Hukukun Rolü (1947)

Hak Tepkilerinin Tevlit Ettiği Durumlar (1949)

3. İSVİÇRE FEDERAL MAHKEMESİ KARARLARI

Federal Mahkeme (Niedermann - Bale, Campagne Kantonu, 27 Kanunuevvel 1929)

Federal Mahkeme (Gassmann - Tanner, 13 Mart 1930)

Federal Mahkeme (Beyin-Sigg - Georges Wettstein, 8 Nisan 1930)

Federal Mahkeme (Patriziato di Rovio - Clericetti, 11 Nisan 1930)

4. KİTAP TANITIMLARI

Yeni Kitaplar (1935)
Yeni Kitaplar (1935)
Yeni Kitaplar (1935)

DİZİN