İş Hukuku uygulamasında şirketler topluluğundaki iş ilişkilerinde, şirketler topluluğu bünyesinde iş görme edimini yerine getiren bir işçinin işvereninin tespit edilememesine bağlı olarak gerek bu işçinin feshe karşı korunmasında gerekse işçilik alacaklarının hesaplanmasında birçok sorun ortaya çıkmaktadır. Belirtelim ki uygulamada karşılaşılan bu sorunlar, yargı kararları ve öğreti görüşleri ile çözülmeye çalışılmaktadır. Ancak öğretideki çalışmalarda şirketler topluluğunda karşılaşılan uyuşmazlıkların tamamı ele alınamamıştır. Bu nedenler, şirketler topluluğundaki iş ilişkileri bakımından en çok uyuşmazlıkların yaşandığı bireysel İş Hukuku'nda anlamında kapsamlı bir araştırma yapılması gerektiği sonucuna bizi ulaştırmıştır. Çalışmamızda, şirketler topluluğu kavramı, şirketler topluluğunda işveren tespiti, Alman Hukuku'ndaki yargı kararları ve öğreti görüşlerinden de faydalanarak şirketler topluluğunun işçi ve işverenin borçlarına etkisi, şirketler topluluğunda işçinin feshe karşı korunması ve işçilik alacaklarının hesabı konuları üzerinde durularak, hukuk uygulayıcılarına yeni bir bakış açısıyla bu alandaki sorunların giderilmesine yönelik çözüm önerileri sunmak amacıyla detaylı bir çalışma ortaya konulmuştur.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ
BİRİNCİ BÖLÜM
ŞİRKETLER TOPLULUĞU KAVRAMI
I. ŞİRKETLER TOPLULUĞUNUN TANIMI VE UNSURLARI
A. Tanımı
B. Unsurları
1. Hakim Şirket
2. Bağlı Şirket
3. Hakimiyet
II. ŞİRKETLER TOPLULUĞUNUN BENZER KAVRAMLARLA İLİŞKİSİ
A. Holding
B. Konzern
C. Ortak Girişim

İKİNCİ BÖLÜM
ŞİRKETLER TOPLULUĞUNDA İŞ İLİŞKİLERİNDE İŞVEREN TESPİTİ
I. GENEL OLARAK
II. ŞİRKETLER TOPLULUĞUNDA İŞVEREN KAVRAMI
A. İşveren
B. Soyut-Somut İşveren
C. Şirketler Topluluğunda İşveren
1. İş Sözleşmesi Yapılan İşveren
2. Ortak Girişimde İşveren
III. ŞİRKETLER TOPLULUĞUNDA İŞVEREN TESPİTİNDE KULLANILAN KAVRAMLAR
A. Genel Olarak
B. Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması
1. Genel olarak
2. Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırıldığı Haller
3. Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılmasının Türleri
4. Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılmasının İş Hukuku'ndaki Görünümü
C. Organik Bağ
1. Organik Bağ Kavramı
2. Organik Bağın Tespiti
D. Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılmasının, Organik Bağın, İşyeri ve İş Sözleşmesi Devri ile Birlikte Bulunup Bulunamayacağının Değerlendirilmesi
1. Organik Bağ ve Tüzel Kişilik Perdesi Kavramları Arasındaki Farklar
2. Organik Bağ, Tüzel Kişilik Perdesi ve İşyeri Devri Arasındaki İlişki
3. Organik Bağ, Tüzel Kişilik Perdesi ve İş Sözleşmesinin Devri Arasındaki İlişki
4. Görüşümüz
E. Birlikte İstihdam
1. Tanımı ve Unsurları
2. Birlikte İstihdam ile Sözleşmeye Katılma Arasındaki İlişki
3. Birlikte İstihdam, Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması ve Organik Bağ Arasındaki İlişki

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ŞİRKETLER TOPLULUĞUNUN İŞÇİ VE İŞVERENİN BORÇLARINA ETKİSİ
I. GENEL OLARAK
II. ŞİRKETLER TOPLULUĞUNDA İŞÇİNİN REKABET ETMEME BORCU
A. İşçinin İş Sözleşmesinin Devamı Sırasındaki Rekabet Etmeme Borcu
B. İşçinin İş Sözleşmesi Sona Erdikten Sonraki Rekabet Etmeme Borcu
1. Genel Olarak
2. Şirketler Topluluğundaki Diğer Topluluk Şirketlerinin İşçinin Rekabet Yasağına Dahil Edilmesi
C. Birlikte İstihdam İlişkisinde İşçinin Rekabet Etmeme Borcu
1. İşçinin İş Sözleşmesinin Devamı Sırasındaki Rekabet Etmeme Borcu
2. İşçinin İş Sözleşmesi Sona Erdikten Sonraki Rekabet Etmeme Borcu
III. ŞİRKETLER TOPLULUĞUNDA İŞÇİNİN SIR SAKLAMA BORCU
A. Sır Saklama Borcu
B. Sırrın Tanımı ve Unsurları
C. Şirketler Topluluğunda İşçinin Sır Saklama Borcu
1. İşçinin İş Sözleşmesinin Devamı Sırasındaki Sır Saklama Borcu
2. İşçinin İş Sözleşmesi Sona Erdikten Sonraki Sır Saklama Borcu
3. Şirketler Arasında Yapılan Gizlilik Sözleşmesinin İşçinin Sır Saklama Borcuna Etkisi
IV. ŞİRKETLER TOPLULUĞUNDA İŞVERENİN EŞİT DAVRANMA BORCU
V. ŞİRKETLER TOPLULUĞUNDA İŞVERENİN ÜCRET ÖDEME BORCU

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ŞİRKETLER TOPLULUĞUNDA İŞÇİNİN FESHE KARŞI KORUNMASI VE İŞÇİLİK ALACAKLARINDAN SORUMLULUK
I. GENEL OLARAK
II. ŞİRKETLER TOPLULUĞUNDA İŞ GÜVENCESİ KOŞULLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
A. Genel Olarak
B. 30 İşçi Ölçütü
1. Organik Bağ ve 30 İşçi Ölçütü
2. Uluslararası Şirketler Topluluğu ve 30 İşçi Ölçütü
3. Ortak Girişim ve 30 İşçi Ölçütü
4. Birlikte İstihdam ve 30 İşçi Ölçütü
5. Organik Bağ ve Birlikte İstihdam İlişkisinde 30 İşçi Sayısının Tespitinde Aynı İşkolu Şartının Değerlendirilmesi
C. 6 Aylık Kıdem Ölçütü
III. ŞİRKETLER TOPLULUĞUNDA İŞÇİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNİN GEÇERLİ NEDENLE FESHİ
A. Geçerli Neden Kavramı
B. Geçerli Neden Türleri
C. Geçerli Nedenlerin Şirketler Topluluğundaki İş İlişkileri Açısından Değerlendirilmesi
D. Şirketler Topluluğunda Feshin Son Çare Olması İlkesi
1. Genel Olarak
2. Son Çare İlkesinin Şirketler Topluluğundaki İş İlişkileri Açısından Değerlendirilmesi
E. Şirketler Topluluğunda İşe İade Davasına İlişkin Özel Haller
1. Arabulucuya Başvurma Zorunluluğu
2. İşe İade Davasında Davalı İşveren
3. İşe İadenin Yapılacağı İşveren
IV. ŞİRKETLER TOPLULUĞUNDA İŞÇİLİK ALACAKLARINDAN SORUMLULUK
A. Genel Olarak
B. İşçilik Alacaklarında İşçinin Şirketler Topluluğundaki Farklı Şirketlerde Geçen Çalışma Süresinin Hesabı
C. Organik Bağda ve Birlikte İstihdam İlişkisinde İşverenlerin İşçilik Alacaklarından Müteselsil Sorumluluğu
D. İşçilik Alacaklarında Arabuluculuk
E. Türk Ticaret Kanunu'nda Düzenlenen Hakim Şirketin Sorumluluğuna İlişkin Hükümlerin İşçilik Alacaklarında Uygulanabilirliği
1. TTK m. 202 ve m. 203 Hükmünün İşçilik Alacaklarında Uygulanabilirliği
2. Hakim Şirketin Güven Sorumluluğu Kapsamında Topluluktaki Diğer Şirket İşçilerinin Alacaklarından Sorumluluğu
SONUÇ

KAYNAKÇA