Derleyen: Doç. Dr. M. Murat İnceoğlu

Bu kitabın esasını İstanbul Bilgi Üniversitesi tarafından düzenlenen Türk Borçlar Kanunu Sempozyumu teşkil etmektedir. Söz konusu sempozyuma 13 farklı üniversiteden 25 öğretim üyesi - konuşmacı ya da oturum başkanı olarak - katılmış, ayrıca pek çok öğretim üyesi de genel görüşmeler (tartışmalar) kısmında söz almak suretiyle Kanun hakkındaki görüşlerini ortaya koymuşlardır. Borçlar Hukuku alanında çalışan Türkiye'nin çeşitli yerlerinden 80'nin üzerinde akademisyenin katılmış olması, hiç kuşkusuz sempozyumun olduğu kadar, bu kitabın da değerini artırmaktadır.

1-2 Nisan tarihlerinde gerçekleşmiş olan sempozyuma 850 civarında dinleyicinin gelmiş ve kayıt yaptırmış olması, Türk Borçlar Kanunu'na ilişkin yapılacak olan açıklamaların Kanun'un yürürlüğe girmesinden önceki dönemde uygulamacılar açısından ne kadar büyük bir ihtiyaç teşkil ettiğinin en önemli göstergesidir. Ancak bu kitabın bunun da ötesinde yeni Borçlar Kanunumuza ilişkin olarak yapılacak olan doktrinsel tartışmalara ışık tutacağını, hatta bazı tartışmaları bizzat başlatacağını söylemek de yanlış olmayacaktır.

Kitabın baskı aşamasında söz konusu konuşmaların bant çözümlerinin aynen yayımlanması tercih edilmemiş, konuşmacılar tarafından bu bant çözümleri üzerinde düzeltmeler gerçekleştirilmiştir. Hatta pek çok konuşmacının kendi konularına ilişkin olarak baştan bir makale yazarak bu kitaba katkıda bulunmuş oldukları görülecektir. Böylece 2012 yılının Temmuz ayında yürürlüğe girecek olan Türk Borçlar Kanunu'na ilişkin önemli bir eser ortaya çıkmıştır.
(Önsöz'den)

Açılış Konuşmaları
Prof. Dr. Remzi Sanver
Prof. Dr. Turgut Tarhanlı

I. Oturum
Genel Değerlendirme ve Sözleşmenin Kurulması

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nevzat Koç
Sözleşmelerin Kurulması ve Geçerliliği - Prof. Dr. Turgut Öz
Genel İşlem Koşulları - Prof. Dr. Atilla Altop
Genel Görüşme

II. Oturum
Haksız Fiiller

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Erden Kuntalp
Haksız Fiillerde Müteselsil Sorumluluk - Prof. Dr. Haluk Nami Nomer
Kusursuz Sorumluluk Halleri - Yrd. Doç. Dr. Kerem Cem Sanlı
Genel Görüşme

III. Oturum
Borçların İfası, İfa Edilmemesi ve Sona Ermesi

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Rona Serozan
Borçların İfası ve İfa Edilmemesi - Prof. Dr. Vedat Buz
Aşırı İfa Güçlüğü - Yrd. Doç. Dr. Başak Baysal
Genel Görüşme

IV. Oturum
Alacağın Temliki ve Sözleşmenin Devri

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Cumhur Özakman
Alacağın Temliki ve Borcun Nakli - Prof. Dr. B. İlkay Engin
Sözleşmenin Devri - Yrd. Doç. Dr. Yalçın Tosun
Genel Görüşme

V. Oturum
Satım Sözleşmesi

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Cevdet Yavuz
Taşınır Satımı Sözleşmesi - Doç. Dr. Yeşim M. Atamer
Satış İlişkisi Doğuran Haklar - Prof. Dr. İlhan Helvacı
Genel Görüşme

VI. Oturum
Kira Sözleşmesi

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Haluk Burcuoğlu
Kira Sözleşmelerinin Kurulması ve Yenilenmesi - Doç. Dr. M. Murat İnceoğlu
Kira Sözleşmesinin Sona Ermesi - Prof. Dr. Halil Akkanat
Genel Görüşme

VII. Oturum
İş Görme Sözleşmeleri

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Aydın Zevkliler
Eser ve Vekâlet Sözleşmeleri - Doç. Dr. Emre Gökyayla
Hizmet Sözleşmesi - Doç. Dr. Kübra Doğan Yenisey
Genel Görüşme