Demokrasi çoğunluk yönetiminden mi ibarettir? Demokrasilerde meşruiyetin yegane kaynağı çoğunluk iradesi mi olmalıdır ? Çoğunluk sırf çoğunluk olduğu için her zaman doğru kararlar mı alır? Elinizdeki kitap, bir yandan bu sorulara yanıt aramaya çalışırken diğer yandan da mutlak, sınırsız bir çoğunluk yönetiminin eleştirisi niteliğindeki çoğunluğun tiranlığı savını felsefi, teorik ve hukuki yönlerden incelemektedir.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ
BİRİNCİ BÖLÜM
ÇOĞUNLUĞUN TİRANLIĞININ OLAĞAN ŞÜPHELİSİ OLARAK ROUSSEAU
I. TOPLUM SÖZLEŞMESİ
II. GENEL İRADE
III. AZINLIĞIN TİRANLIĞI, ÇOĞUNLUĞUN TİRANLIĞINA KARŞI
IV. ROUSSEAU'NUN EGEMENLİK ANLAYIŞI
A. Egemenliğin Bölünmezliği
B. Mutlak, Sınırsız Halk Egemenliği
C. Genel İradeden Milli İradeye
V. BENJAMIN CONSTANT'IN ROUSSEAU ELEŞTİRİSİ

İKİNCİ BÖLÜM
ÇOĞUNLUĞUN TİRANLIĞINI KAVRAMSALLAŞTIRAN DÜŞÜNÜR OLARAK TOCQUEVILLE
I. ÇOĞUNLUĞUN KULLANDIĞI GÜÇ
II. AMERİKA'DA ÇOĞUNLUĞUN TİRANLIĞINI ÖNLEYEN VE YUMUŞATAN KOŞULLAR
A. İdari Merkeziyetin Bulunmaması
B. Adli Tin
C. Jüri
D. Amerika'nın Coğrafi ve Rastlantısal Koşulları
E. Yasalar
F. Alışkanlıklar ve Teamüller
III. KOŞULLARIN EŞİTLİĞİ
IV. BİREYCİLİK
V. BİREYCİLİĞE VE ÇOĞUNLUĞUN TİRANLIĞINA KARŞI ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜ
VI. DEMOKRATİK DESPOTİZM
A. Kamuoyunun Hakimiyeti
B. Merkezi Bürokratik Devlet
VII. TOCQUEVILLE'DE ÇOĞUNLUK DÜŞÜNCESİ

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
FAYDACI TEORİ VE ÇOĞUNLUĞUN TİRANLIĞI
I. TOCQUEVILLE'İN İZİNDE BİR FAYDACI DÜŞÜNÜR: J.S. MILL
A. Mill'in "Amerika'da Demokrasi" Hakkındaki Görüşleri
B. Kamuoyunun Tiranlığı
C. Kamuoyunun Tiranlığını Önleme Yolları
D. Kamuoyunun Ahlaki Otoritesinin Meşru Kullanımı
E. Temsili Yönetim
II. BENTHAM'IN FAYDA İLKESİ VE ÇOĞUNLUĞUN TİRANLIĞI
A. En Büyük Sayıda İnsanın En Büyük Mutluluğu
B. Bentham'ın Faydacı Demokrasisi
C. Kamuoyu Divanı

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ÇOĞUNLUĞUN TİRANLIĞININ PANZEHRİ OLARAK ANAYASACILIK
I. JAMES MADISON VE ÇOĞUNLUĞUN TİRANLIĞININ HUKUKİ BOYUTU
A. Demokrasilerde Hizipler
B. Çoğunluk Hizbi
C. Çoğunluk Hizbini Önleme Yolları
D. Çoğunluğun Tiranlığını Önleyebilecek Anayasal Mekanizmalar
II. HANNAH ARENDT, ANAYASACILIK VE ÖTESİ
A. Arendt'in Genel İrade Eleştirisi
B. İktidar ve Otorite Arasındaki Ayrım
C. Kamuoyu ve Karşıt Kavramı Olarak Çoğulluk
D. Demokratik Despotizmden Totalitarizme

BEŞİNCİ BÖLÜM
ÇOĞUNLUĞUN TİRANLIĞI KAVRAMINA YÖNELİK ELEŞTİRİLER VE BU ELEŞTİRİLERE CEVAPLAR
I. ÇOĞUNLUK YÖNETİMİNİN MEŞRUİYETİ VE GEREKLİLİĞİ
II. ÇOĞUNLUĞUN TİRANLIĞI KAVRAMININ ÖZENSİZ KULLANIMI
III. ÇOĞUNLUĞUN TİRANLIĞININ YERSİZ BİR KORKU OLMASI
IV. SEÇKİNCİLİK ELEŞTİRİSİ: "AÇLIK ÇOĞUNLUKTADIR"
V. ÇOĞUNLUĞUN TİRANLIĞININ İMKANSIZLIĞI ÜSTÜNE
A. Çoğunluk Yönetiminin Anayasal Kurumlar ile Engellenmesi
B. Çoğunlukların Değişebilir Olması
VI. KALICI AZINLIKLAR
VII. MÜZMİN KAYBEDENLER İÇİN ÇÖZÜM ÖNERİSİ: DWORKIN'İN ORTAKLIK DEMOKRASİSİ
SONUÇ

KAYNAKÇA