Hekimlik sözleşmesi bağlamında kişisel sağlık verilerinin işlenmesi konusu, özel nitelikli kişisel verilerden olan sağlık verilerinin hekim ile hasta arasındaki sözleşme ilişkisi kapsamında iki ayrı bölüm altında incelenmiştir. Çalışmamızda; öncelikle hekimin hastanın kişisel sağlık verilerini işleme faaliyeti hekimin sır saklama ve kayıt tutma yükümlülüğü çerçevesinde değerlendirilmiş, ardından kişisel verilerin işlenmesinde esas alınacak temel ilkeler ve özel nitelikli kişisel verilerden olan kişisel sağlık verilerinin işlenmesi için gerekli şartlar ele alınmıştır. Bu kapsamda genel nitelikli kişisel verilerin açık rıza aranmaksızın işlenmesini hukuka uygun kılan hallerin özel nitelikli kişisel veriler bakımından uygulanabilirliği değerlendirilerek ayrıca Koronavirüs pandemisinde kişisel sağlık verilerinin veri işleme faaliyetine konu edilmesi hususu irdelenmiştir. Son olarak hekimlik sözleşmesi bağlamında hastanın kişisel sağlık verilerinin veri sorumlusu hekim tarafından hukuka aykırı olarak işlenmesi halinde hukuka aykırılığın sonuçları ve başvurulabilecek yollar tespit edilmiştir.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ
I. KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİNİN KORUNMASININ ÖNEMİ
II. KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİNİN GELİŞİMİ VE TARİHÇESİ
III. TERMİNOLOJİ
IV. KONUNUN TAKDİMİ VE SUNUŞ

BİRİNCİ BÖLÜM
HEKİMLİK SÖZLEŞMESİ ÇERÇEVESİNDE KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİNİN KANUNA UYGUN OLARAK İŞLENMESİ BORCU
I. HASTANIN KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİNİN KANUNA UYGUN OLARAK İŞLENMESİ VE İŞLEME FAALİYETİNE İLİŞKİN GENEL İLKELER
A. HASTANIN KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİNİN İŞLENMESİ
1. Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi Kavramı
2. Hastanın Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi
B. HASTANIN KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN GENEL İLKELER
1. Genel Olarak
2. Hukuka ve Dürüstlük Kurallarına Uygunluk İlkesi
3. Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olma İlkesi
4. Belirli, Açık ve Meşru Amaçlar İçin İşlenme İlkesi
5. İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı, Ölçülü Olma İlkesi
6. İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç İçin Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Edilme İlkesi
II. HASTANIN KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİNİN İŞLENME ŞARTLARI
A. GENEL OLARAK
B. KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİNİN İŞLENME ŞARTLARI
1. Rıza Şartı
2. Kişisel Verileri Koruma Kurulu Tarafından Belirlenen Yeterli Tedbirler
C. GENEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN AÇIK RIZA ARANMAKSIZIN İŞLENMESİNİ HUKUKA UYGUN KILAN HALLERİN ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE UYGULANABİLİRLİĞİ
1. Genel Olarak
2. Kanunlarda Açıkça Öngörülme Şartı
3. Fiili İmkansızlık Nedeniyle veya Rızasına Hukuki Geçerlilik Tanınmayan Kişilerin Rızalarını Açıklayamayacakları Haller
4. Bir Sözleşmenin Kurulması ve İfası
5. Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüklerini Yerine Getirebilmesi
6. Verilerin İlgili Kişi Tarafından Alenileştirilmesi
7. Bir Hakkın Tesisi, Kullanılması veya Korunması İçin Zorunlu Olması
8. Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri Çerçevesinde İşlemenin Zorunlu Olması
9. Kanaatimiz
III. KORONAVİRÜS PANDEMİSİNDE KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİNİN İŞLENMESİ
A. GENEL OLARAK
B. PANDEMİ DÖNEMİNDE KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİNİN İŞLENMESİNDE HEKİMİN ROLÜ

İKİNCİ BÖLÜM
HEKİMLİK SÖZLEŞMESİ BAĞLAMINDA KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİNİN HUKUKA AYKIRI OLARAK İŞLENMESİ VE HUKUKA AYKIRILIĞIN SONUÇLARI
I. GENEL OLARAK
II. VERİ SORUMLUSU HEKİME BAŞVURU HAKKI
III. KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU'NA ŞİKAYET
IV. HEKİMLİK SÖZLEŞMESİNE AYKIRILIK NEDENİYLE TAZMİNAT
A. GENEL OLARAK
B. HEKİMLİK SÖZLEŞMESİNE AYKIRILIKTAN DOĞAN SORUMLULUK
1. Genel Olarak
2. Hekimin Tazminat Sorumluluğu
3. Hekimlik Sözleşmesinden Doğan Hukuki Sorumluluğun Sonuçları: Maddi ve Manevi Tazminat Davası
SONUÇ

KAYNAKÇA