Kitabın ikinci baskısında, birinci baskıdan sonra yapılan mevzuat değişiklikleri güncellenmiş, muhtelif kitap ve makaleler ile yargı kararları eklenmiş ayrıca içerik olarak düzeltmeler yapılmıştır.(ÖNSÖZDEN)

İÇİNDEKİLER

KAYNAKÇA

BİRİNCİ BÖLÜM
SİGORTA HUKUKU
SİGORTA ÖRGÜTÜ VE GENEL İLKELER
§1. SİGORTA HUKUKUNUN TARİHSEL GELİŞİMİ VE KAYNAKLARI
I. SİGORTA HUKUKUNUN TARİHSEL GELİŞİMİ
II. SİGORTA HUKUKUNUN KAYNAKLARI
§2. SİGORTA HUKUKUNA DAİR GENEL HUSUSLAR VE TEMEL ÖZELLİKLER
I. GENEL HUSULAR
II. SİGORTACILIK FAALİYETİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ
III. SİGORTANIN YARARLARI
IV. YURTDIŞINDA YAPTIRILABİLECEK SİGORTALAR
§3. SİGORTA TÜRLERİ VE SİGORTA TEMEL KAVRAMLARI
I. SİGORTA TÜRLERİ
II. SİGORTAYA DAİR TEMEL KAVRAMLAR
§4. SİGORTA ÖRGÜTLERİ VE SİGORTA ŞİRKETLERİ
I. SİGORTA ÖRGÜTLERİ
II. SİGORTA VE REASÜRANS ŞİRKETLERİ
III. DENETİM MAKAMI
IV. SİGORTA VE REASÜRANS ŞİRKETLERİNİN DENETİMİ
V. SİGORTA ARACILARI

İKİNCİ BÖLÜM
SİGORTA SÖZLEŞMELERİ
§5. SİGORTA SÖZLEŞMESİ
I. GENEL OLARAK
II. SİGORTA SÖZLEŞMESİ
III. SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN UNSURLARI VE UYGULANACAK HÜKÜMLER
IV. SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN KURULMASI
V. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI
VI. SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN ÖZELLİKLERİ
VII. ÖZEL SÖZLEŞME ŞEKİLLERİ
§6. TARAFLARIN BORÇ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
I. GENEL OLARAK
II. SİGORTACININ BORÇ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
III. SİGORTA ETTİRENİN BORÇ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
KONUNUN ÖZETİ
I. SİGORTACININ BORÇ VE YÜKÜKÜMLÜLÜKLERİNE AYKIRI DAVRANMASI HALİNDE UYGULANACAK YAPTIRIMLAR
II. SİGORTA ETTİRENİN BORÇ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİNE AYKIRI DAVRANMASI HALİNDE UYGULANACAK YAPTIRIMLAR
§7. SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ
I. POLİÇEDE KARARLAŞTIRILAN SÜRENİN GELMESİ
II. SİGORTACININ İFLASI
III. TARAFLARIN ANLAŞMASI
IV. TARAFLARDAN BİRİNİN SÖZLEŞMEYİ FESHETMESİ VEYA CAYMASI
V. SİGORTALI MALIN SAHİBİNİN DEĞİŞMESİ
VI. RİZİKONUN GERÇEKLEŞMESİ
VII. SİGORTA KONUSUNUN ORTADAN KALKMASI
KONUNUN ÖZETİ
I. SİGORTA SÖZLEŞMESİNİ FESİH HALLERİ
II. SİGORTA SÖZLEŞMESİNDEN CAYMA HALLERİ
III. KUSURUN AĞIRLIĞINA GÖRE TAZMİNATTAN İNDİRİM YAPILMASI GEREKEN HALLER

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ÖZEL SİGORTA TÜRLERİ
§8. SİGORTA TÜRLERİ
I. MAL SİGORTASI
II. SORUMLULUK SİGORTASI
III. CAN SİGORTALARI

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
SİGORTA DAVALARI
§9. SİGORTACININ HALEFiYETi
I. HAKKIN İKTİSABI
II. HALEFİYET
III. HALEFİYETİN TÜRLERİ
IV. SİGORTA HUKUKUNDA HALEFİYET
V. SİGORTA TAZMİNATININ KAPSAMI
§10. SİGORTA HUKUKUNDA RÜCU
I. TANIMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ
II. HALEFİYETE DAYALI RÜCU HAKKI VE HALEFİYETE DAYANMAYAN RÜCU HAKKI
III. HAKKIN KAPSAMI
§11. SİGORTA DAVALARI
I. DAVA AÇILMASI
II. SİGORTA TAHKİMİ

EKLER
KAVRAM DİZİNİ