Boşanma davasında gündeme gelen maddi ve manevi tazminat taleplerini incelemek ve konu hakkında tartışmalı ve sorunlu meselelere çözüm önerilerinde bulunmak amacıyla doçentlik tezi olarak hazırlanan bu çalışmada, boşanmada maddi ve manevi tazminat kavramları, öğretide ileri sürülen görüşler ve Yargıtay içtihatlarından yararlanmak suretiyle dört ayrı bölüm altında incelenmiştir. Kitabın ilk bölümünde, boşanmada tazminat taleplerine yer veren mevcut sistemimiz, yabancı boşanma hukuklarında yaşanan gelişmeler ışığında ve özellikle kusur prensibi ile bağlantısı kapsamında ele alınmıştır. Akabinde, maddi ve manevi tazminatın amaç, nitelik ve şartları ayrı bölümler altında incelenmiş, son bölümde ise, bu tazminatların belirlenmesi ve ödenme yöntemlerine ilişkin inceleme ve değerlendirmelere yer verilmiştir. Çalışmanın bütününde, Yargıtay kararlarına etraflıca yer verilmiş, konunun teori ve uygulamada bütünlük arz edecek şekilde ele alınmasına özen gösterilmiştir.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ

I. TÜRK BOŞANMA HUKUKUNDAKİ MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT KAVRAMLARININ YABANCI HUKUKLARDA YAŞANAN GELİŞMELER IŞIĞINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
A. BOŞANMANIN SONUÇLARI
1. Genel Olarak
2. Boşanmanın Kişisel Sonuçları
3. Boşanmanın Eşler Hakkında Mali Sonuçları
B. BOŞANMA HUKUKUNDA YABANCI HUKUKLARDA YAŞANAN GELİŞMELER
1. Avrupa Birliği'nde Yeknesaklaştırma Çalışmaları
2. Mahkeme Dışı Boşanma
3. Boşanmada Temel Alınan Yeni Prensipler
C. TÜRK BOŞANMA HUKUKUNUN YABANCI HUKUKLARDA YAŞANAN GELİŞMELER NAZARINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

II. BOŞANMADAN KAYNAKLI MADDİ TAZMİNAT TALEBİ
A. AMACI
B. TAZMİNAT TALEBİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE BAĞLANTILI SONUÇLAR
1. Hukuki Niteliği
2. Devri ve Mirasçılara İntikali
3. Rehne Konu Olabilirliği ve Haciz Edilebilirliği
4. Feragat
5. Eşitlik
C. TAZMİNAT TALEBİNİN ŞARTLARI
1. Genel Olarak
2. Kusursuz veya Daha Az Kusurlu Tarafın Talebi

III. BOŞANMADAN KAYNAKLI MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ
A. AMACI
B. HUKUKİ NİTELİĞİ VE BAĞLANTILI SONUÇLAR
1. Hukuki Niteliği
2. Devri ve Mirasçılara İntikali
3. Haciz Edilebilirliği
4. Feragat
C. ŞARTLARI:
1. GENEL OLARAK
2. TAZMİNAT TALEP EDİLEN EŞİN KUSURLU OLMASI
3. BOŞANMAYA SEBEP OLAN OLAYLAR YÜZÜNDEN KİŞİLİK HAKKININ SALDIRIYA UĞRAMIŞ OLMASI
4. ZARAR

IV. MADDİ VE MANEVİ TAZMİNATIN MİKTARININ VE ÖDENME YÖNTEMİNİN BELİRLENMESİ
A. TAZMİNAT MİKTARININ BELİRLENMESİ
1. MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT MİKTARININ BELİRLENMESİNDE ORTAK MESELELER
2. Maddi Tazminatın Belirlenmesinde Dikkate Alınacak Hususlar
3. Manevi Tazminatın Belirlenmesinde Dikkate Alınacak Hususlar
4. Maddi ve Manevi Tazminat Miktarının Belirlenmesinde Yargıtay Uygulamasının Değerlendirilmesi
5. Tazminat Miktarının Anlaşmalı Boşanma Protokolünde Eşler Tarafından Belirlenmesi
B. TAZMİNATIN ÖDENME YÖNTEMİ
1. Genel Olarak
2. Maddi Tazminatın Ödenme Yöntemi
3. Manevi Tazminatın Ödenme Yöntemi
4. Yabancı Para ile Ödeme
5. Faiz
6. Zamanaşımı
7. Yabancı Mahkeme Kararı ile Hükmedilen Tazminatın Ödenmesi Usulü/ Yabancı Mahkeme Kararlarının Arz Ettiği Özellikler
SONUÇ

KAYNAKÇA