Bir temel hak ve özgürlük kapsamında kalan bir eylem, bir suçun maddi unsurunu oluşturup doğrudan cezalandırmaya konu olabilir. Bununla birlikte gerçekleştirilmeleri başlı başına suç teşkil etmeyen temel hak ve özgürlükler kapsamında kalan faaliyetler bir suçun işlendiğinin ispatında delil olarak da kullanılabilmektedir. Özellikle hazırlık hareketleri cezalandırılmaz ilkesine istisna teşkil eden ve bir statü suçu olarak kabul edilen terör örgütüne üye olmak suçu bakımından ifade özgürlüğü, toplanma ve örgütlenme özgürlüğü, mülkiyet hakkı gibi birçok temel hak ve özgürlük kapsamında kalan birçok faaliyet, fail ile örgüt arasındaki organik bağın ortaya koyulmasında önemli bir işleve sahip olabilmektedir. Söz konusu faaliyetler aynı zamanda terör örgütüne yardım etme ve üyesi olmadığı örgüt adına suç işleme suçları bağlamında da cezalandırmaya konu olabilmektedir. Bu kapsamda temel hak ve özgürlükler kapsamında kalan bir faaliyetin mahkumiyet kararına konu olması ilgili hak bakımından müdahale teşkil etmektedir. Çalışma kapsamında söz konusu müdahale tipi, insan hakları hukuku bağlamında ele alınmaktadır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi'nin bireysel başvuruları inceleme metodunun benimsendiği çalışma üç ana bölümden oluşmaktadır. Bu doğrultuda müdahale, "kanunilik", "meşru amaç" ve "ölçülülük/demokratik toplum düzeninde gereklilik" testleri bağlamında ele alınmaktadır.(ARKA KAPAKTAN)

İçindekiler

Giriş
Birinci Bölüm
Müdahale
I. Temel Hak ve Özgürlükler Kapsamında Gerçekleştirilen Faaliyetlerin Delil Olarak Değerlendirilmesi
A. Suç Tipleri
1. Terör Örgütüne Üye Olmak (TCK 220/2, 314/2)
2. Terör Örgütüne Yardım Etme (TCK 220/7, 314/2, 314/3)
3. Üyesi Olmadığı Terör Örgütü Adına Suç İşleme (TCK 220/6, 314/2, 314/3)
B. Ceza Muhakemesinde Delillerin Değerlendirilmesi
II. Müdahale Gerçekleştirilen Haklar
A. Düşünce Özgürlüğü Kapsamındaki Eylemler
B. İfade Özgürlüğü Kapsamındaki Eylemler
C. Toplanma Özgürlüğü Kapsamındaki Eylemler
D. Örgütlenme Özgürlüğü Kapsamındaki Eylemler
E. Din ve Vicdan Özgürlüğü Kapsamındaki Eylemler
F. Haberleşme Özgürlüğü Kapsamındaki Eylemler
G. Mülkiyet Hakkı Kapsamındaki Eylemler

İkinci Bölüm
Kanunilik ve Meşru Amaç
I. Kanunilik
A. Öngörülebilirlik
1. Belirlilik İlkesine Aykırı Suç ve Ceza Hükümleri
2. Suç ve Cezada Geniş Yorum ve Kıyas Yasağı
B. Geriye Yürümezlik İlkesi
C. AİHM ve AYM'nin TCK 220 Yaklaşımı
1. AİHM Yaklaşımı
2. AYM Yaklaşımı
II. Meşru Amaç
A. Sınırlama Ölçütleri
B. Terörizmle Mücadele
1. Kavram: Terörizm
2. Terörizmle Mücadele ve İnsan Hakları

Üçüncü Bölüm
Ölçülülük/ Demokratik Toplum Düzeninde Gereklilik
I. Genel İlkeler
A. Zorlayıcı Toplumsal İhtiyaç
B. İlgili ve Yeterli Gerekçe
1. Kavram: Gerekçe
2. Gerekçeli Karar Hakkı
3. Müdahalenin Gerekçesi
C. Değerlendirme
II. Caydırıcı Etki
Sonuç

Kanunlar/Andlaşmalar Dizini
Mahkeme Kararları Dizini
Kavram Dizini
Kaynakça