Teorik ve soyut bir temele dayanmakla birlikte, özellikle üst hakkı yönünden uygulamada önemli bir yer tutan bağımsız ve sürekli niteliğe sahip irtifak hakları, tapu kütüğüne taşınmaz olarak kaydedilebilmeleri itibariyle ekonomik fonksiyonu güçlendirilebilen irtifak hakları arasında yer alır. Mevcut monografik çalışmalarda daha çok üst hakkı yönünden incelenen konu bu çalışmada, Türk Medeni Hukukunda bağımsız ve sürekli niteliğe sahip olabilecek diğer irtifak haklarından olan kaynak hakkı ile diğer düzensiz kişisel irtifak haklarını da kapsayacak biçimde ele alınmıştır. Kitapta özellikle, bağımsız ve sürekli irtifak haklarının tapu kütüğüne taşınmaz olarak kaydedilmesinin hukuki sonuçları ve bu hakların devri ile devir konusunda öngörülen sınırlamalara ilişkin hukuki sorunlar irdelenmiştir.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ
I. KONUNUN ELE ALINIŞ BİÇİMİ VE SINIRLANDIRILMASI
II. BAĞIMSIZ VE SÜREKLİ HAK KAVRAMI VE KAPSAMI
A. Bağımsız ve Sürekli Hak Kavramı ile Bu Hakların Türk ve İsviçre Medeni Hukuklarındaki Düzenleniş Biçimi
B. Bağımsız ve Sürekli Hak Kavramının Unsurları
C. Bağımsız ve Sürekli Nitelik Kazandırılabilecek Sınırlı Ayni Haklar

BİRİNCİ BÖLÜM
BAĞIMSIZ VE SÜREKLİ İRTİFAK HAKKI TÜRLERİ
I. GENEL OLARAK
II. ÜST HAKKI
A. Genel Olarak
B. Türleri
C. Bağımsız Üst Hakkı Türü Yönünden Öngörülen Kanuni Üst Süre ve Sürenin Uzatılabilmesi İmkanı
D. Hakkın Konusu ve İçeriği
E. Üst Hakkını Kuran Hukuki İşlem Olarak Üst Hakkı Sözleşmesi ve Hükümleri
III. KAYNAK HAKKI
A. Genel Olarak
B. Türleri
C. Hakkın Konusu
D. Hakkın İçeriği ve Kapsamı
E. Kaynak Hakkını Kuran Hukuki İşlem Olarak Kaynak Hakkı Sözleşmesi ve Hükümleri
F. Kaynak Hakkına Uygulanacak Hükümler
IV. DİĞER DÜZENSİZ KİŞİSEL İRTİFAK HAKLARI
A. Genel Olarak
B. Türleri
C. Hakkın Konusu
D. Hakkın İçeriği ve Kapsamı
E. Diğer Düzensiz Kişisel İrtifak Haklarına İlişkin Sözleşme Hükümleri
F. Diğer Düzensiz Kişisel İrtifak Haklarına Uygulanacak Hükümler
V. BİTKİLER ÜZERİNDE ÜST HAKKI

İKİNCİ BÖLÜM
BAĞIMSIZ VE SÜREKLİ İRTİFAK HAKLARININ TAPU KÜTÜĞÜNE TAŞINMAZ OLARAK KAYDI VE HUKUKİ SONUÇLARI
I. İRTİFAK HAKLARININ TAPU KÜTÜĞÜNE TAŞINMAZ OLARAK KAYDEDİLEBİLMESİNİN KOŞULLARI
A. Maddi Koşullar
B. Şekli Koşullar
II. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNE İLİŞKİN HÜKÜMLERİN TAPU KÜTÜĞÜNE TAŞINMAZ OLARAK KAYDEDİLEN BAĞIMSIZ VE SÜREKLİ İRTİFAK HAKLARI YÖNÜNDEN UYGULANABİLİRLİĞİ
III. BAĞIMSIZ VE SÜREKLİ İRTİFAK HAKLARININ TAPU KÜTÜĞÜNE TAŞINMAZ OLARAK KAYDEDİLMESİNİN HUKUKİ SONUÇLARI
A. Genel Olarak
B. Özellik Arz Eden Bazı Sonuçların Yakından İncelenmesi

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
BAĞIMSIZ VE SÜREKLİ İRTİFAK HAKLARININ DEVRİ VE SONA ERMESİ
I. BAĞIMSIZ VE SÜREKLİ İRTİFAK HAKLARININ DEVRİ
A. İradi Devir
B. Üst Hakkı Yönünden Düzenlenen Özel Devir Hali: Taşınmaz Malikinin Süresinden Önce Devir Talebi
II. BAĞIMSIZ VE SÜREKLİ İRTİFAK HAKLARININ SONA ERMESİ
A. Sona Erme Halleri
B. Hakkın Sona Ermesinin Hukuki Sonuçları
SONUÇ

KAYNAKÇA